Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transscriptie verzoek

Kan iemand deze akte vertalen?

Dit betreft een akte van Claas Mouringsz van Borsselen.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 11/18/2021 - 16:27

Op heeden 11 Maart 1678 compa-
reerden voor mij Johannes Stam,
notaris publicq etc., ende voor den nabeschreven getuygen,
Claes Mouringse van Borsselen ende
Willem Simonsz Buytendijc, getrout
met Maartgen Mouringse van Borsselen,
beyde kinderen van zaliger Aeggen Wouterse
Beyenburg, zijnde tot competenten
ouderdomme, woonagtig
d'eerste comparant tot Swammerdam ende
de laestste comparante tot Warmont, mijn
notaris wel bekent, dewelcke verklaerden
op trouwe, eer ende vromigheyt,
in plaetse van eede, ter requisitie
ende instantie van Jan Joosten
de Rijck tot Leyderdrop woonagtig,
waaragtig te wesen, dat int
begin van February laetstleeden s'daegs
voordat de voorsz. saliger deposanten
moeder ende schoonmoeder respective,
tot Leyderdorp overleden ende begraven was,
hun deposanten huysvrouwen eenig
lijnwaet ende voornaemste van
den imboel bij hun moeder nagelaten, hebben t'haaren deposanten
last ende ordre doen brengen ten huyse
van den requirant, dat zulcx is geschiet
alleen omdat deselver goederen wel
bewaart ende niet gerooft ofte
gestolen en zouden werden, dat niemant
int sterfhuys van haer moeder was
woonende of bleeff, dat den requirant zelfs
mede onwillig is geweest ende genoegsaem
tegen zijn zin ende genegentheyt daer- /
toe van hun deposanten beweegt
onder andre met dese
woorden, t'goet kan daer alleen niet blijven,
t'zal gestolen werden, daer kan niemant
na sien, ende dergelijx verklaren, mede dat bij den requirant
gelde minste administratie,
directie of roering der gemelte goederen
is geweest, maar dat de verplaetsinge
bij hun deposanten vrouwen is gedaen,
ten eynde ende omme redenen hiervoren
te meermalen gemelt.
Eyntelijc verklaren zij deposanten noch dat
tijde dito goederen tot den requirant gebragt
werden, zij geen kennis of wetenschap
hadden, of de heer schout en weesmannen
uyt den boedel haers moeders waren
gesecludeert ofte niet, dat van de
verplaetste goederen een lijst is gemaact
tijde die verplaets werden ende dat deselve
lijst int maken der inventaris aen weesmannen
uutgegeven is eer dat zij weesmannen
t'doen van den requirant ende de deposanten
geapprobeert ende voor goet gekent
hebben, wijders niet getuygende,
gevende voor redenen van wetenschap
t'gunt voorsz. is gehoort ende gesien
daerbij ende present geweest te hebben,
presenterende t'selve, est noot, nader te
bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert
tot Leyden, present Adriaen van Paesschen
ende Abrajam Maroos als getuygen hier-
toe versogt ende geroepen.
Claes Mouringse van Borsselen
Willem Simons van Buitendijk
Adriaen van Paschen
A. Naroos
J. Stam notaris publicq 1678

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.