Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transport 1616

Zou iemand mij kunnen helpen met de transcriptie van dit transport uit 1616 te Utrecht?

 

Bij voorbaat dank,

 

Adriaan van Heemstede

Reacties (4)

Adriaan van Heemstede zei op ma, 12/06/2021 - 20:08

deel 2

Adriaan van Heemstede zei op ma, 12/06/2021 - 20:08

deel 3

Geert Ouweneel zei op di, 12/07/2021 - 09:19

Pauwels Willemsz van Soets, deser stadts borger, als man
ende voocht van Marichen, zijn huysfrouwe, daer hij levende
blijckende geboorte bij heeft, eenige erffgenaem van zaliger Cornelis
Haddemansz ende bij uutcope ende vertichte t'rechthebbende van de
t'samentlicke erfgenaemen van Metgen Gerritsdochter, des voorsz.
Cornelis Haddemansz leste huysfrouwe was, tranporteerde,
droech over ende geft over bij desen in dier qualite voor hem ende zijnen
erffgenamen aen handen ende ten behouven Bortholomeus Aertsz /
mede deser stadts borger, zijne huysvrouwe ende haerluyder
erffgenamen een alinge huyse, erff ende hoffstede met allen
zijnen toebehoren van vooren tot achteren, kelder, cluys,
bodem ende boort, glaesen, glaesraempten ende allen t'gene daer-
inne eerdt ende nagelvast is, met drie koetsen daerinne zijnde,
soe d'selve huyse met allen haeren rechten ende gerechticheyden
staende ende gelegen is binnen deser stadt Utrecht aen de
westzijde mitte Lourens straetgen bij de Steenwech, streckende
voor van de strate tot achter aen seeckere erff ende
camer toecomende d'erffgenamen van Claes Rutgersz van
Schoonrewoert daer Jacob Aertsz Backer zuytwerts
ende de voorn. Claes Rutgersz erffgenamen noort werts
naest gelegen zijn, ende hij overgever verteech daer-
off ende claerlijck van allen rechts ende toeseggens hij daeraen
hadde, mitsgaders van allen brieven die daervan roerende ende
spreeckende zijn, alles ten behouve voorsz. als verschenen?
weesden dat recht ende hij overgever schuldich was te doen,
gelovende hij overgever deselve huyse onder t'verbant van
zijne ende zijner erffgenamen persone ende goederen te vrijen ende
waren op hondert ende vijftich gulden hooftgelts die Cornelis
Pouwelsz van Plaetz, zijns overgevers joncxte zoon,
volgens testament ofte maekinge van Cornelis Haddemansz,
zijnen grootvader, uut ende op de voorsz. huyse gemaect zijn
competerende ende dienvolgende in conformite vandien daerop
geassigneert, bewesen ende bevesticht die hij
Bortholomeus Aertsz, hier oock comparerende, op deselve
huyse t'zijnen coste aennaem ende daervan jaerlicxe losrenten
beloeffde te betaelen jegens den penning sestien, ingegaen van
Paeschen deses jaers 1616 ende anders soe gelooffde
hij overgever alle vordere commeren, plechten ende lasten
daer meer opstaende off te doen als erfkoop recht is nae
recht ende gewoonte deser stadt Utrecht, bekennende hij
overgever in minderinge van de resterende cooppenningen boven de voorsz. lost
uut handen van Bortholomeus Aertsz voornt. hier neffens
in gelde ontfangen te hebben den gereden bedongen termijn ter /
somme van driehondert gulden, ende aengaende de        
resterende tweehondert gulden belooffde Bortholomeus Aertsz
voorsz. mede in gelde op te leggen ende te betalen op Paeschen
anno 1617, des soe hij die alsdan opbrengt hij geen renten daer-
off schuldich sall zijn, maer soe hij daervan in gebreecke
alsdan is, sall hij gehouden zijn daervan soewel van
Paeschen verchenen te reeckenen als voorts ter offlossinge
toe te betalen rente jegens den penning sestien, mits die
alsdan ter vermaninge van Pouwels Willemsz zijn erffgenamen
tot zijns Bortholomeus Aertsz costen van alles te sullen
moeten bevestigen op de voorsz. huyse ende alle zijne goederen,
versoeckende hij comparant daertoe gecondemneert te worden,
dat bij desen geschiet is. Alles sonder arch

Adriaan van Heemstede zei op di, 12/07/2021 - 10:04

Hartelijk dank, Geert ! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.