Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcription/translation help needed: Matthias Boers Notarieel Act from 1760

Hi:

I need help from someone who can transcribe this document from 1760 concerning Matthias Boers.

 

Thanks in advance for your help.

 

Steve

 

P.S. This will have to be in several parts, as the forum doesn't allow one to post multiple pages.

Reacties (5)

Steve Barnhoorn zei op vr, 03/11/2022 - 18:24

Part 2.

Steve Barnhoorn zei op vr, 03/11/2022 - 18:25

Part 3

Steve Barnhoorn zei op vr, 03/11/2022 - 18:25

Part 4

Steve Barnhoorn zei op vr, 03/11/2022 - 18:26

Part 5.

Geert Ouweneel zei op za, 03/12/2022 - 09:28

Op heeden den viertienden Februarii
seventien hondert sestig compareerde
voor ons ondergeschreven scheepenen en secretaris der
vrijhgeyd en hooftbancke Heerle, dhr. H.M.
Wintgans voor en in naame van sr. Caspar
Schoppen, neederleggende dese naarvolgende
acte van coop, versoekende dat deselve volgens
de generaele clausulen daarinne vervatt voor
ons mochte worden gereactiveert, gerenoveert
ende geregistreert, t'welcke wij scheepenen
en secretaris aan den comparant qualitate qua hebben
geaccordeert en deese in hoede van rechten
gekeert volgens deeser hooftbanck regt /
ende geregtigheyd suie autem domini et
cujus libet salvo actum ut supra (was getekent)
H.M. Wintgens qualitate qua, H.F. Poppelman,
J.B. Vlothhuysen, L.G. Pelt secretaris.

(volgt het acte)
Op heeden den daerthienden February
seventien hondert sestig compareerde voor
mij ondergeschreven notaris openbaar, geadmitteert
bij den souverainen raede en leenhove van
Brabant in s'Haege, tot Heerle residerende,
en in presentie der geloofwaardige getuygen
naaargenoemd, Mathijs Boer in huwelijk met
Maria Junneman, inwoonder deser dorpe,
alsmeede onder approbatie van Arnoldus
Boer, Nicolaes Bour, soldaet in t'regement
van d'heer generael Deutsz, Johannis
Kamps in huwelijck met Gertruyd Drietchen,
als aangeboore voormundes, denwelcken
caveert ende sich sterckt maeckt voor de drye
onmondige kinderen, verweckt bij wijlen
sijn swager Conradus Boer en Maria
Drietchen, naementlijck Amerens, Christiaen
ende Peter Boer, Henrick Franck, inwoner
deeser dorpe, als geconstitueerde van
Elisabet ende Geertruyd Boer, ingevolge consti-
tutie op hem verleent in dato den 10
Januarii laestleden, gepasseert voor den /
notaris A. Morren en seekere getuygen
binnen Maestricht, welcke voorsz. comparanten
verclaarde tesaemen, soo als een yder
in t'bysonder crachte deeses, te hebben
gecedeert ende overgedraegen aan ende in
behoeve van sr. Caspar Schopen, inwoonder
tot Millich, lande van Gulick, in huwelijk
met juffrouw Machtildis Koonings, alhier
present en acceptant, huys, hoff, schuyr,
stallinge, daarachter leggende colhof en weide,
genoemt den Gobbel Wygh een lange sijde
de erfgenamen Carullis Merckelbag, d'andere lange
sijde, den Driesch of gemeente, een voorhoofd
den Evengatzer wegh, t'ander hooft Anton
Rolbroek, groot tesaemen aan maete hondert
en vijftig cleene roeden omtrent, doende sij
comparanten in hunne voorsz. qualiteyten
deese cessie en transport omme ende voor
eene integraele somme van agt hondert
vijff en twintig gulden in croone stucken
ieder gereekent ad vijff guldens, Maesttichter cours
Godshelles thien stuyvers over den luop hebben
hun parthijen verstaan alsmeede in den
coop negen pont leder, zijnde het voorsz.
erve belast met twee hondert guldens
brabants Maestrichter cours , ter behoorlijke jaarlyxe
intereste in behoeve de gereformeerde gemeente /
alwelck capitaele somme den coopere tot sijn
laste heeft genoomen, met verspreek om
deselve ten eersten te redimeeren en product
van de redemystie te doen, mede sall nogh
booven de voorsz. twee hondert guldens
capitael aan de kooppenningen gedesal-
queert werden een half vatt erwtten,
in den gasthuys pagt gewardeert ad
daertig guldens, alsmeede twee capuynen
aan het huys Stijthaegen, gewardeert ad
veertig guldens, alwelcke respective lasten
monteerende tesamen een somme van
twee hondert seventig guldens, dus bedraegt
den koopprijs nogh eene somme van
vijff hondert vijff en vijfftig guldens, waarvan
moet afgaan hondert twintig guldens
voor Elisabet Meyers, weduwe Drieschen, dus
dat alhier nogh komt over te schieten eene
somme van vier hondert vijff en dartig
guldens, waaruyt de voorsz. acht kinderen
van wijlen Coenrardus Boer een yder sijn
contingent komt te bedraegen vier en
vijftig guldens seeven stuyvers twee oort,
bekennende Elisabet Meyers, Matijs
Nicolaes Boer ende Henry Franck voor /
de constituanten hunne respective aendeelen
mits deesen ontfangen te hebben ende daeraf
voldaen te weesen, dienvolgens daarover
quitteren, en sullen de voorsz. drye parten
van Amerens, Christiaen en Peter Boer
blijven in handen tot tijt en wijle dat
Johannis Kamps sall hebben uytgevonden
eenen suffisanten man alwaer de penningen
ter behoorlijcke interesse voor de voorsz.
minderjaerige sullen worden geëmployeert,
beloovende den kooper soo lange de voorn.
penningen van de minderjaerig in handen
daaraff te sullen betaelen den behoorlijcken
interest ad vier ten hondert en vermits
den tegenwoordigen hurling Sander
Wierts het voorsz. vercogte erven tot St.
Remigy aenstaende in t'gebruyck houdt,
soo is verstaan dat de lasten waarmeede
de voorsz. erven beswaert, alsdan kunnen
aenvang neemen om tot laste van den
coopere te loopen en is verders geconditioneert
tusschen parthijen, dat vermits den cooper
het voorsz. huys en erven niet in kan
bewoonen ofte naer sijn welgevallen
gebruycken, sonder alvoorens groote costen
te inipendeeren, dat in cas van naastinge
den eventueele naaster gehouden sall /
weesen om aen den kooper vooraf te
bonificeeren allen t'geene denselven wegens
melioratie als andersints mogte betaelt
ende uytgegeven hebben, mede is vaste
conditie, dat den voorsz. cooper in deesen
den backoven in de weyde staende sall
mogen afbreeken naer sijn wellgevallen,
neemende hij cooper den laetschatt
verders om St. Remigy aenstaende mede
tot sijnen laste, compareerde alhier
meede present Elisabet Meyers, weduwe
Arnold Drietchen, dewelcke voor soo
veel aengaet den voorsz. coop en vercoop
in allen deele te laudeeren en te
approbeeren, quitteert dienvolgens op
haar part, t'welck deselve aan voorsz.
verkogte erven is hebbende, reserveert
dienvolgens geene de minste actie ofte
pretensie, met behoorlijcke renuntiatie
op de tochte van haar aendeel, alwelcke
dartig pattacons sullen werden uytge-
keert, soodrae Sander Wierts alhier
present ende voorsz. acte van vercoop
geaccepteert sal hebben, caveerende
sij vercooperen in solium voor /
eene goede cessie en transport daarvoor,
alsmeede voor alle, soo binnen als buyten-
jaersche aenspraek, calangien en moles-
tatiens, onder verband van hunne persoonen
en verdere goederen, om daaraen allen
erhael en regres te konnen genoomen
worden naar costuymen locael en
plaetsen regt, met content ad realisandum
met constitutie ut mons, aldus gedaen
ende gepasseert binnen Heerle op dag
en dato als boven, in presentie van
d'heer Willem Hendrik Westrik, procureur
ende dhr. Jacobus Hoffman, bombardier
in t'corps artillerie, beyde als geloofwaardige getuygen
hiertoe versogt, was geteekent Mathijs Boer,
dis is het X merckteeken van Nicolaes
Boer,s chrijvens onervaaren, Johannis
Kamps, Henry Franck, dit is het & merck
van elisabet Meyers, schrijvens onervaeren,
Caspar Schoppen, me presente W.H. Westrik,
J. Hoffman, onder stond, quod attestor, was
geteekent L. G. Pelt, notaris publicq, lager stond,
op heden den aghtienden Februari 1760,
verclaert Arnoldus Boer, weduwnaar wijlen
Joanna Petronella Rothefehl naar
duydelijke voorleesinge den voorn. coop /
vercoop in allen deelen te laudeeren
ende te approbeeren, bekennende sijn aendeel
ad ƒ 54.7.2 oort ontfangen te hebben,
caveert voor een goede cessie en transport
onder verband als naar regten, meede
present Sander Weirts, in huwelijk met
met Gertruyd Drieschen, Arnold Boer
voorsz., Henry Franck, alle in hunne voorsz.
qualiteyten, dewelcke bekenne de voorn.
gementioneerde dartig pattacons ontfangen
te hebben, caveeren nogmaels voor goede
overdragt, alles onder verband als naer
regten en content ad realisandum met
constitutie ut moris, in presentie van
dhr. Johan Georg Willem ende Jacobus
Hoffman als geloofwaardige getuygen hiertoe
versogt, die de minute deeses, beneffens
de comparanten en mij notaris behoorlijk
hebben onderteekent en gehandtmerckt,
onder stond, quod attestor, was geteekent,
L.G. Pelt notaris publicq, tersijden stond coll.

[De tekst op de zijkant van de eerste pagina's:]
Johannes Kampts en Nicolaes Bour bekennen het aandeel
van Peter Bour ad 53 gulden 7 stuyvers 2 oort ontfangen,
dienvolgens daerover quitteeren en caveeren voor een goede
betaelinge, onder verband van persoonen en goederen,
Heerle den 7 Decembris 1764, waeren geteekent
Johannes Kamps, dit is het X merck van Nicolaes Bour,
schrijvens onervaeren, onder stont, me prestente,
was geteekent L.G. Pelt notaris publicq, Laeger stont
Amerens Bour
vide volgende pagina
ut moris actum Heerle den 19 July 1765, waeren geteekent,
dit is het $ merckteeken van Amerens Bour, verclaerde niet
te connen schrijven, Johannes Kamps, onder stont me presente, was
geteekent L.G. Pelt notaris publicq, nogh laeger stont Chris-
tiaen Bour, verklaart meede sijn aendeel der cooppenningen,
ad vier en vijftig gulden 7 stuvyers 2 oort, met den interesse vandien
a dato deeses ontfangen te hebben van sr. Schopen, caverende voor
goede cessie en transport, onder verband als regtens, Heerle den
29 Decembris 1766, was geteekent Christiaen Bours, onder stond,
me presente, was getekent L.G. Pelt, notaris publicq,
Heerle den 19 Augustus 1785.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.