Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcription/translation help needed: Matthias Boers Notarieel Act from 1707

Hi:

I need help from someone who can transcribe this document from 1707 concerning Matthias Boers.  The entry begins on the bottom of the right page and continues on the next page.

 

Thanks in advance for your help.

 

Steve

 

P.S. This will have to be in two parts, as the forum doesn't allow one to post multiple pages.

 

Reacties (3)

Steve Barnhoorn zei op vr, 03/11/2022 - 18:15

Part 2.

Geert Ouweneel zei op vr, 03/11/2022 - 19:34

Op huyden 4 Marty 1707 compareerde voor
ons schoutet ende schepenen der hooftbancke
Heerle, dese meede geteeckent hebbende, den
eersamen ende seer discreten Matthijs Boer,
in sijnen alinghen estoel sittende, met /
Elisabet Peuskens, de welcken verclaerden
met handt, halm ende monde in oirbaer
ende behoeve van den oock eersamen Hendrick
Schils ende desselfs huysvrouwe Catharina
van den Hooff, overgedraegen, gecedeert ende
getransporteert te hebben, seecker huis ende
landt, geleegen achter de linden, genaempt
Op t'Veltjen, groot aen maete negen
negentigh cleyn roeden, reygent ter eenre
Hendrick Ritzen, ter andere zijde Marie
Spijckers, hooftzijde ter eenre den incooper
selfs, ander hooftzijde Wijnand Merckel-
bach, op den vechmaert ende sulcx voor
yder cleyn roede twintig vier segge 24
stuyvers oftewel eenen gulden vier stuyvers
licht maester cours cooppenninghen, mon-
teerende deselve in toto ter somme van
hondert achthien gulden en 16 stuvyers cours
voorsz., met noch eene nieuwe meuts voor
des vercoopers huysvrouwe Elisabet Peus-
kens, van welcke cooppenningen ende
recognitie hij vercooper bekent ten vollen
vergenoeght ende betaelt te sijn, dyenvolgende
spreeckende hij vercooper voor goede gicht
ende transpoort onder verbant als naer
rechten, beweerende hij vercooper t'voorsz.
erve nieverans mede beswaert te sijn,
t'zij van grondlasten, calangie off
aenspraecke, als alleenlijck den hoogen
heeren den schat ende ordinarisse thienden,
waervoor hij vercooper is caveerende
onder obligatie van sijns eerste comparantes
persoon ende goederen, soo meubel als
immeubel, ubieunque gestaen ende
gelegen om in cas van eenighe onverhoopte
aenspraecke te connen genomen worden,
sullende den schut sijnen aenfanck nemen
met desen loopenden jaere 1707 Godtshelder
is geweest 10 oortjen, luop lentlijck
hebbende dienvolgens hem vercooper ofte
eersten comparant van het voorsz. erfve onterft,
hem twee comparant sijn huysvrouwe ende
hunnen beyde wettige erven daerinne
geërft, daermede beleent, daerinne gegicht
ende gegoeyt, jure autem, dris et eujus libet
salvo. Actum it supra, waeren ondergekent
Ch. Bour, J. Quastier Pretor of Croon,
P. Lemmens

 

Steve Barnhoorn zei op vr, 03/11/2022 - 20:05

Wow.  Thanks.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.