Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcription/translation help: Jan Nijsen Jan an Arendonck

Hi:

 

This looks like some sort of an estate action.  Now, this document runs several pages.  However, I am posting the initial page because it appears to map out the family of Jan Nijsen Jan van Arendonck.  It's dated sometime in March 1610.  While I will post the initial page, I'll also include a link that will allow anyone to review the remaining pages only in case a family member gets cut off.  Hopefully, I am making sense here.  Again, I fully do not expect a total transcription/translation of the entire document.  It looks massive, but the beginning portion appears to describe in detail members of the van Arendonck family.

 

Thanks so very much.

 

Steve

 

The link to take anyone to the complete register:  https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/scans/NL-TbR…

 

The initial page is included in this post. 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op za, 02/26/2022 - 09:34

Alsoo sekere questien, differenten ende geschillen
opgestaen ende geresen waeren ende noch
meer geschapen waeren te geschieden tusschen
Dionijs, sone wijlen Jan Dionijsz van Arendocnk,
bij denselven wijlen Jannen ende wijlen Gertuyden,
sijne huysvrouw, weduwe wijlen Jan Willemsz Bartholomeusz,
t'samen verwect, Heyltgen Peters, als man ende
momboir van Elysabeth sijn huysvrouw, Jan Jansz
van Gorle ende die voorsz. Dionijs als momboirs
ende toesienders van de omnundige kinderen Boudewijn
Peters, bij denselven Boudewijn ende wijlen
Jenneken sijn husyvrouw, gesusteren van wijlen
Jan Dionijsz ende Gertruyden voorsz. t'samen verwect
ter eenre, ende Jenneken dochter wijlen
Peter Ghijsbrechts, weduwe wijlen Jan Dionijsz
van Dionijs van Arendonck voorsz. ter andere
zijden, oirspronck nemende van den
haeffelijcke ende erffelijcke goederen daer dieselve
Jan Dionijsz lest uyt bestorven is ende metter
doot geruympt ende sij int leste van sijnen
huwelijck t'samen gemeyn hadden, inne welcke
goederen die voirsz. Dionijs cum suis sustineeren
ende pretendeeren gerecht te sijn, ende mits naer
doode der voorsz. Jenneken daertegen
deselve Jenneken de contrarie was allegerende
ende seggende dat hem de voirsz. goederen
bij testamente sijn gemaect onder laste
van sekere legaten naer teneur van deselve
testamente die sij sechden ende verclaerden
meestendeel voldaen te hebben, Item
die voorsz. Dionijs contrarie weder
was allegerenden ende sustinerende
dat wijlen hunluyder vader egheene macht
en hadde eenich testament in prejuditie
van henluyden te maecken, soo hij bij sijnen
testamente gemaect met Heyltgen sijne
huysvrouw uytelijck heeft gewilt ende begeert
dat naer doode van de langstlevende
allen hunne goeden souden worden gedeylt
ende geparticipeert bij sijns Jans wettige
kinderen voorgenoemt, daertegen die voorsz. Jenneken

Geert Ouweneel zei op za, 02/26/2022 - 15:27

Dit is de rest van de tekst. Ik weet niet alles zeker.

 

wederom de contrarie was allegerende, seggende
dat wijlen Jan Dionijsz heeft gemaect behoirlijcke
ende wettige scheydinge ende deylinge met sijne
voorscreven kinderen, soe van de haffelijcke als erffelijcke
goederen, ende dat oversulcx t'voorsz. gepretendeert
testament egheen effect en can noch en mach
sorteren, ende dat hij daerinne wel ende
terecht heeft moegen disponeren van het surplus
ende overschot van sijne goederen tot sijnen
ghoetduncken ende gelieven. te meer soo die
voorsz. Jan Dionijsz ter ghene voorsz. is sijne kinderen
noch heeft gemaect ende gelegateert sekere
merckelijcke somme, met wille, weeten ende volcomen
consent van de voorsz. Jenneken Peter Ghijsbrechts,
willende ende begerende dat deselve sijne kinderen
daermede tevreden souden moeten houden, onder
sekere restrictie in den voorsz. sijnen lesten testamente
begrepen ende meer andere reedenen hinc
inde tusschen deselve parthijen moverende omme
welcke questien ende geschillen neder te
leggen ende alle verdere querelen ende processen
die daeruyt souden mogen spruyten ende andere
noodeloose costen ende moeitenissen van processen
te prevenieren ende vortaen alle goede
correspondentie met malcanderen te houden,
soo sijn deselve parthijen hinc inde met
malcanderen door
tusschenspreken van goede mannen ende vrunden
veraccordeert ende verleecken inne manieren
navolgende, te weetene, dat die voorsz.
Jenneken peyselijck ende vredelijcken sal blijven
behouden ende besitten alle de goederen soo
haeffelijck als erffelijck, daer die voorsz. Jan
Dionijsz uyt bestorven is, ende metter
doot geruympt heeft, soo wes ende tusschen
wyen die gelegen sijn ende bevonden mogen worden,
egheen daervan uuytgescheyden, omme daer-
mede te mogen doen haeren eygen vrijen wille ende
believen, sonder gesach off tegenseggen van de voorsz.
kinderen wijlen Jan Dionijsz van Arendonck voorsz. /
in den verstande dat die voorsz. Jenneken den
voorsz. Dionijsz cum suis te geven ende te betaelen
de somme van drye hondert vijftich carolus gulden
ter 20 stuyvers den gulden gerekent, vel valoren ende
dewelcke sij nu gereet sullen aentellen ende
betaelen, salve dat het gedeelt van de kinderen
Boudewijns voorsz. sal onderhouden soe langhe
sij desselffs Boudewijns sone sal onderhouden
inne eeten, inne drincken, inne lynen, inne
wollen, sieck ende gesont, maer sal hij tselve
gedeelte moeten schieten den iersten Lichtmis naer-
dat tselve kindt van haer sal doen ende
de voorsz. Jenneken daerenboven alle voorsz.
daerinne ende ter cause van t'voorsz. accorde
gedaen alleene moeten betaelen sonder cost of
last van voorsz. kinderen, is oock
alnoch conditie dat oft gebeurde dat
... Bernaerts met sijne suster
yet opt sterffhuyse wijlen Jan Dionijsz voorsz.
wilden pretenderen aengaende de goederen
die hij van sijne suster Mayken soude
moegen hebben ontfangen sullen sij tselve
malcanderen helpen defenderen ende verantwoorden
te weetene die voorsz. kinderen voor de
drye deelen ende die voorsz. weesen voir een
dorden deel, gelovende die voorsz.
parthijen haer in de superscreven ende hinc inde
dit accorde malcanderen altijt vast ende
stentich te houden ende inne henne naem
sonder eenige contraventie, contradictie,
appellatie of oppositie van eenigh recht
vertegen te doen,
ofte doen doen, inne eeniger manieren
of recht, geestelijck of weerlijck,
renuntierende tot dyen up alle beneficien
van recht als brieven van indulgentie, releveren /
rescissien, mambeveren, manctenueren, renintegreren
ofte andere loose vonden, ende dit
accordt eenichsins mede gejustingeert soude
moegen worden, daerinne sij parthijen hun hinc
inde voluntairlijck hebbe laeten condempneren,
alles sonder argelist, Actum opten
10e Marty anno duysent sesse hondert ende
thien, ter presentie van Jan Adriaensz van
Nieuwenhuyse ende Mathijs Anschemse
Crom, scepenen der dincbancke van Hilwaerenbeck
... heersoen scabini, quod attestor
Baren de Cort

 

Steve Barnhoorn zei op za, 02/26/2022 - 17:37

Thanks.  From what I am able to discern, Dionijs and Elisabeth were children by late Jan Dionijsz van Arendocnk and wife Gertuyden, and Jan Dionijsz van Arendocnk remarried to Jenneken daughter Peter Ghijsbrechts.  In short, the children of Jan Dionijsz and Gertuyden (Dionijs and Elisabeth) were in a dispute with their stepmother, Jenneken daughter Peter Ghijsbrechts.  Is that correct?  Just want to make sure I am very clear on the family structures.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.