Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcription: transporten?

Hello,

 

I'd greatly appreciate help deciphering this document.  It was found listed as:

Voluntaire rechtspraak

b Akten van eigendomsoverdrachten en schuldbekentenissen
38-51 Protocool van transporten en obligatën

 

It is about Catharina Cuijpers, wife of deceased Jan Bex (Beks). I think it is about debt owed. It is from June 1804. Jan died in April 1804.

 

Any help would be greatly appreciated. (Sorry for writing in English.)

Lesley

 

Reacties (5)

René van Weeren zei op do, 03/18/2021 - 19:24

Dear Lesley,

This document concerns the transfer (by sale) of ownership of a small business, a small house and some plots of land, Catharina being the buyer in this case. However, the document is incomplete, only the first page. You can add the additional pages by replying to this thread, with each reply attaching 1 image file (you cannot attach multiple files per message).

Lesley R zei op vr, 03/19/2021 - 14:53

Oh, thanks.  Here is the next page.

Lesley R zei op vr, 03/19/2021 - 14:55

next page

René van Weeren zei op ma, 03/22/2021 - 08:10

Hi Lesley,

 

Please find transcription and translation below. Some words are missing, or may be open to discussion...

 

1804
Compareerde voor ons, scheepe-
nen in Nuenen en Gerwen ondergenoemt
Johannes de Vries, woonende te Neder-
wetten, denwelke bij ende mits deesen
verklaarde wel en wettelijk te cedeeren,
over te geeven en te transporteeren, ge-
lijk denzelve doet bij deesen, en zulx aan
ende ten behoeve van Catharina Cuypers,
wed[uw]e Jan Bex, inwoonderes alhier

eerstelijk een halve keuke en halve neering
met groes en hijde zoals is afgepaald,
een zijde Jan Bex, en ander zijde een volgend
perceel.

Item halve schuierplaats en 1/2 lop: hof
aan de Colze Hoef, een zijde Mattijs Schen-
kels, ander zijde het volgend perceel.

Item een perceel gen[aam]t Melkeyke, een
zijde Joost van Zon, ander zijde het
voorige perceel.

Item een perceel gen[aam[t Eeneyndse
Akker, een zijde wed[uw]e Peeter van den
Nieuwenhof, ander zijde Hend[ricus] Jansz
Cuyten.

Een perceel gen[aam]t Lebbenakker
---
een zijde Jan de Louw, ander zijde
Mattijs Schenkels c[um] s[uis].

Item een schuier en halve neere groes,
hej en busjele, een zijde een voorig perceel,
ander zijde Johannes van Coll
c[um] s[uis].

En laatselijk een perceel land gen[aem]t
Hoofke, een zijde Mattijs Schenkels,
ander zijde de gemeente.

Alle de voors[chreven] perceelen groot en klyn
als tusjen derzever weigenooten
geleegen zijn,

los en vrij behoudens stands- en dorps-
lasten, nabuurlijke regte en servitu-
ten, behoudens daar uit jaarlijke
te blijven vergelden.

Eerstelijke een zeevende, in een pagt van
een gulden, en een vat roere, aan het
comptoir der geestelijke goederen van
Peelland,
en laatselijk een zeevende van een chijns
van tien stuyvers, aan den Heer van Hel-
mond.

Aan te vaarden de {??} hof, groes, bus-
jele en onbezaayd land aanstonds en het land te oigst bloot aan
de stoppelen, in deesen jaare, met de costen, pag-
ten en chijnsen van den jaare 1805,
---
zullende de kooppenningen moete betaalt worden,
vierhondert gulde Paassen 1805, en dat resteerende
Paassen 1806.

En heeft den transportant geloovt
dit cedeerten, overgeeven en transpor-
teeren ten behoeve voors[chrevene] nu en altoos te
zulle houden, en doen houden voor goed,
cast, en van waarden, en allen
commer, calange en aantaal daerinne weesende
of koomende de verkrijgeres ten eenen
maale te zulle afdoen, daartoe ver-
bindende zijn persoon en goederen, pre-
sent en toekoomende met renunciatie
forma rigtens.
Actum in Nuenen den dertienden
junii agtienhondert en vier, coram
Aart Dekkers wn Arnoldus Vogels, schepe-
nen.

Kooppenningen zijn f. 900.--.--
Een zeevende pagt van 't lant
is in cap[itae]l; f. 3.11.7
1/7 v[an] een pagt van 1 vat
rog is in cap[itae]l f. 3.3.13
1/7 in een chijns van
f. 10.--.-- is in cap[itae]l f. 1.15.12

8.11.--
908.11.--

Den 40e penning is
f. 22.14.6
Op 40 penning
ontvangen f.17.2.9
14 junii 1809 f. 5.--.14
zame f. 22.3.6

Dit + merk steld den
transportant verklaart
niet te konne schrijven
testis

[getekend: B. van Noort / A: Dekkers / A: Vogels / J van Hoden secr[etari]s

Left margin:
La fa 12 st[uyver]s leeges
Compareerde / voor ons / scheepe- / nen in Nuenen / Gerwen ondergenoemt / Johannes de Vries / woonende te Neder- / wetten ten welke / bij deeze verklaar- / de ontvangen te / hebben op rekening / en mindering / van de in nevensstaan- / de transport door Catha - / rina Cuypers weduwe / Jan Bex aan hem com- / parant schuldig geble- / vene kooppenn[ingen] de / somma van zeeven- / hondert dertien gulden / twee stuivers agt pen- / ningen. / Actum Nuenen / den eenentwin- / tigsten september / 1800 zeven, coram / Johann:[es] van Col en / Aart Dekkers / scheepenen. / Dit + merk steld / Johann:[es] de Vries / verklaart niet te konnen / schrijven
[getekend: J: van Coll]
[getekend: A: Dekkers]
[getekend: H: Oven, secr[etaris]]  
---
1804
Appeared before us, the aldermen
in Nuenen en Gerwen mentioned below,
Johannes de Vries, living in Neder-
wetten, who declared by and through this document
to well and legally concede,
hand over and transport, as he actually does
with this document, and this for and
to the benefit of Catharina Cuypers,
widow of Jan Bex, female inhabitant of this town

first of all half a kitchen place and half a store space
with grazing land and heath land as has been demarcated,
bordering on one side the land of Jan Bex, and on the other side a next
lot of land.

Likewise half a location to produce brooms and brushes as well as 0.5 lopens of garden
at the Colze Hoef, bordering on one side the land of Mattijs Schen-
kels, on the other side the next lot of land.

Likewise a lot of land called Melkeyke, bordering on one
side the land of Joost van Zon, on the other side the aforementioned
lot of land.

Likewise a lot of land, called Eeneyndse
Akker, bordering on one side the land of the widow of Peeter van den
Nieuwenhof, on the other side the land of Hend[ricus] Jansz
Cuyten.

A lot of land called Lebbenakker
---
bordering om one side the land of Jan de Louw, on the other side the land of
Mattijs Schenkels c[um] s[uis].

Also a shed and half a lot intended for merchandising meadow,
heathland and bushes, bordering on one side a previous lot of land,
on the other side the land of Johannes van Coll
c[um] s[uis].

And finally a lot of land, called
Hoofke, bordering on one side the land of Mattijs Schenkels,
on the other side the common.

All aformentioned lots of land will be as small or large
as they are situated between the same fellow-meadowowners,
free of any financial burden, except for the mandatory taxes for status and village,
for the rights and obligations originated by neighbourship,
and except for
annual payments for

First, one-seventh of a lease of
one guilder and a barrel of rye, to be paid to the
office of ecclestial goods of the region of
Peelland,
and finally, one-seventh of a titheof
ten stuivers, to be paid to the Lord of Hel-
mond.

To be accepted the {} garden, meadow, bushes
and land not sown immediately and the farm land as soon as the
harvest of the stubbles starts within this year,
together with the costs, leases and
tithes over 1805,
---
the payments for this purchase shall be paid,
400 guilders by Easter 1805, and the remaining amount by
Easter 1806.

The seller has promised to keep the goods
to be conceded, handed over, and transferred in good,
firm, and valuable condition for the benefit
of the aforementioned [buyer], now and forever
and to deal with all sorrow, damage, or claims, either present
or future, to this purpose also pledging
his person and possessions (present as well as future)
as collateral, abandoning all rights
in accordance with the law.

Done Nuenen on 13
June 1804, before
Aart Dekkers and Arnoldus Vogels, alder-
men.

Purchase sum is f. 900.--.--
1/7 of the land lease
valued at f. 3.11.7
1/7 of a lease of 1 barrel of
rye valued at f. 3.3.13
1/7 in a tithe of
f. 10.--.-- valued at f. 1.15.12

8.11.--
908.11.--

The tax of the 40th penny valued at
f. 22.14.6
Tax of the 40th penny
received f.17.2.9
14 June 1809 f. 5.--.14
makes f. 22.3.6

This + mark has been written
by the seller, declaring
not being able to write
witnesses

[signed: B. van Noort / A: Dekkers / A: Vogels / J van Hoden secr[etari]s


---
Left margin:
This makes 12 stuivers registration fee
Appeared before us, aldermen in Nuenen Gerwen mentioned below Johannes de Vries,
living in Nederwetten, who heerby declared to have received in his account, and
decreasing the sum mentioned in the transport deed written next to this, from
Catharina Cuypers, widow of Jan Bex, the money for this transaction she was
indebted to him aan hem, being the amount of 713 guilders, 2 stuivers and 8 penningen.
Done at Nuenen, 21 September 1807, before Johann:[es] van Col and Aart Dekkers, aldermen.
This mark + was set by Johann:[es] de Vries, declaring not being able to write.
[signed: J: van Coll]
[signed: A: Dekkers]
[signed: H: Oven, secretary] 

Lesley R zei op ma, 03/29/2021 - 17:19

Thank you so much.  It is greatly appreciated.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.