Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcription Request

Dag iedereen. Ik hoop dat ik niet te veel vraag: er is een VOC 17e-eeuws manuscript van 11 pagina's dat ik zou moeten transcriberen voor een project in Indonesië. Ik zou alle hulp op prijs stellen. Ik geef hier de cloudmap met de bestanden. Dank u

https://drive.google.com/drive/folders/1cFDaDi2KImdumf3YwqrtjVn7SzSpI-q…

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op za, 06/26/2021 - 09:17

I did already page 1 for you. Here are pages 2,3 and 4. The rest will follow.

22 dito is de voorsz. parthije ontrent 4 mijl van de stadt gecomen bij eenige
vant volck van de Matteram, zijnde naer haer seggen ontrent 100 man,
soo haest als sijluyden den vijant vernamen, waren genootsaeckt te vluchten,
alsoo de rescontre was op eenen nauwen wech, zoodat den onse haere
musquetten qualick conden gebruycken, ten anderen wierden soo haestelick
vervolcht ende beseten, datter een van de soldaten doot gebleven is, 2 so men presu-
meert haer int bos versteken ende d'andere vier sijn des avonts int casteel
gecomen ende van haer wedervaeren gedaen raport aen heer generael.
22 dito des morgens ontrent 2 mijl van de stadt, heeft zich weder opgedaen
een troup Javaenen, doch meest ruyterie, welck soo feurieus aenquamen,
alle het bestijdel van de compagnie lichtelick eenen goeden buyt voor haer ge-
weest soude zijn, ten waere dat de oppassers ende andere soldaten met haesticheyt
hetselve niet en gadden beleth, sulcx dat datelick alle het vee,
mitsgaders alle Chinesen ende andere tot noch buyten onthouden se samen naer
binnen quamen, van desen morgen heeft men wederom beginnen te sien eenige
Javaensche vaendels.
Dito is den heer generael geweest aen boort van eenige scheepen
donnerende de vlagge van Rotterdam op Fredercik Heyndrick tijdinge van
Bantam is noch gelick voor desen, men is dagelicx doende aldaer te maecken
veele vierwercken, doch niet wetende tot wat intentie den heer gene-
rael heeft over eenige daegen alle de schepen doen leggen ende ...
om ingevalle den vijant met brantsticht ofte eenige andere
schelmerije yets op de schepen socht te attenteren, dat alsoo de schepen
malcander conden misdrijven, want men vreest dat die van Batavie
van de compagnie t'samen correspondentie sijn houdende, doch den tijt sullen
desen helen dach heeft men menichte van Javanen om de stadt vernomen,
houdenden hier meeste residentie om ende in den thuyn van den Edele heer gene-
rael op dato is van de compagnie gecomen, t'jacht Reyowan brengt brieven,
advys van sr. Waegensfelt datter een grote parthije Javanen soude
sijn gemarcheert over de revier van Crauwen, soodat men voor vast
hout dattet sijn deselve die men alsnu voor de stadt is vernemende, waer-
uyt men presumeert datte meest macht oock niet verre en is, Godt
Almachtich geve ons altsamen een goede uytcomste.
Dito des nachts sijnder eenige Javanen vernomen voor de stadtspoort, doch
alsoo der van de onse een charge opgedaen wiert, sijn weder naer't
bos gekeert.
23 dito heeft men vele Javaenen sien lopen met hout ende lanck gras, meestal
naer den thuyn van de Ed. heer generael aen de westzijde dese revier, pre-
sumeerde dat sij daer beginnen te maecken eenige huysen ende sterckten,
onse parthije den voorleden nacht uytgeweest om eenige levendighe
Javaenen, hebben niet uytgerecht, op dato isser van boort van de schepen
gecomen veel volck om aen lant alles wel claer te naecken.
24 dito niet besonders gepasseert dan bevonden dat den hoop van den vijant begon
te vermeerderen, des nachts isser een parthije Javaenen gesien ontrent de
ronduyt Utrecht, op welck 2 schoten met schut ende eenige mosquetten
gedaen wiert, ende opt gecrijt ende steenen sijn eenige soldaten uytge-
gevallen, bevonden een doot te liggen, die sij datelick het hooft aff-
capten ende brachten't in de ronduyt, cregen een vereeringe van 6 renten
van achten ende des morgens hebben bevonden daer menichte vant bloet eeni-
ge meer gequest te sijn, dan alsoo sij volgens haere costume haren doden
ofte gequesten wechgedragen geen sekereheyt en conde weten. /
25 dito des morgens saegen de Javaenen met menichte van vaendels haeren ganck
nemen aen de westzijde van de revier, ontrent een mijl buyten de stadt,
alwaer sij datelick hebben beginnen haer leger te maecken, hoe sterck dat
sij sijn is noch onbekent, alsoo alsnoch geen levende Javaenen hebben
becomen, een partije Bandeneesen uytgeweest op hasaerdt, hebben niet
uytgerecht.
26 dito niet sonderlings gepasseert alsdat den vijant noch seer doende
was met arbeyden van Bantam, sijn aen de heer generael gesonden 20 personen
om alhier van onse reduyte eens te sien hoe, waer ende op wat wijse de
Matteram sijn leger was leggende, sijn op dito wederom vertrocken, des
nachts sijnder eenige Javaense bespieders aen de westzijde van de revier
onder de reduyte gecomen, dan alsoo van d'onse d'apper opgeschoten
wiert, sijn wederom vertrocken.
27 ditto sijn aen de westzijde van de revier dootgeslagen 2 oude compagnie-
slaven uyt het sieckenhuys.
28 dito niet bysonders gepasseert, de grote champen wederom wel
met geschut ende soldaten claer geweest ende is sijn plaets geör-
donneert te leggen tussen t'huys van Brusser ende de reduyt, op dato
cregen alle puncten, reduyten ende vasticheden alle yder een bloetvlagge.
29 dito sijnder aen de westzijde van de Javaenen beseth 3 Chinesen die in haer
tuynen meenden eenige aertvruchten te halen, doch 2 sijnder noch ontvlucht, den
3e is bij haerluyden gevangen, gebracht voor haer opperste orangkai ofte
veltheer, aldaer hebben zij den armen Chinees seer wreet ende jammer-
licken gemartelliceert, te weten sijn 2 handen, ooren ende neus affgesneden,
alsmede sijn halve tonge ende soo weder naer de stadt gesonden.
30 dito sijn de Javaenen geweldich doende geweest met branden om claer
uytsicht voor haer vesticheden te maecken, men sach op dato veel ende
grote troupen marcheren van de westzijde naer den oostzijde, ingelicken van
bestiael van paerden, koebeesten ende diergelicke, elck was geladen so men sien
conde met lanck gras, hout ende preparatie om eenige hutten te maecken,
nemende gesaementlick haeren ganck deur den thuyn van de heer gene-
rael, soo voorts over de revier langs de oostzijde vant bos, des avonts
hadden alle ontelbare hutten gemaeckt, soodat den vijant nu meest
leggende rontom de stadt, behalven de zeekant.
Dito des nachts isser weder onder ronduyten aen de westzijde vernomen
eenige Javaensche bespieders, dan alsoo der bij de onse opgecargeert
is, hebben weder een hooft becomen, t'welck is het twede op een staeck
in haer gesicht gestelt, te weten van desen tocht.
Ultimo niet sonders gepasseert als de continuatie vant branden int bos.
Ultimo September des nachts ontrent 10 uyren sijnder weder een parthije bespieders
van de vijant aen de westzijde vernomen, maer doordien der van de onse naerstich
opgepasset wiert, zijn 10 Chinesen van onse zijde de voorsz. Javaenen
beseth ende door't nacht was niet meer als een levende Javaen becomen,
was zeer aengenaem, alsoo door hem ten naestenbij alle gelegentheyt
van des vijants leger hebben vernomen, hij sey datse al samen sterck waeren 130.000
man, daer onder 20.000 soldaten op haere wijse, hij seyde datter 50.000 man souden
wederkeeren om victualye alsoo haer victualye zeer begon te minderen ende
alrede honger leeden, doch watter aff is leert de tijt. /
2 dito is de borgerij weder int geweer geweest, de tijdingh van Bantam
noch naer onsen sin, Godt geeft alles ten besten mach afflopen.
3 dito niet sonders gepasseert, dan dat den vijant begon rontom de stadt te appro-
cieeren, des nachts hebben sij tussen den thuyn van de heer generael
ende Zeman gemaeckt een trence streckende van de voorsz. steeck, te beginnen
van de reviercant tot aen de oostzijde vant bos.
4 dito zijnse zeer naerstich doende geweest met arbeyden, inzonderheyt met
approcieren aen de oostzijde, reduyten worden bij ons genoech dagelicks versterckt
ende rontom met voethangels beseth, des nachts sijnse met haere wercken
op den wech buyten de poort zeer naerbij gecomen, daerop met groff geschut
verscheyden schoten sijn gedaen.
5 dito des nachts sijnder weder een deel Javaenen onder de punt weesen achter
t'huys van Dirck de Boer vernomen, waer aff des nacht eenige door het schieten
gequest wierden.
6 ditto isser een Javaen gevonden die in den buyck geschooten lach, te weten des
morgens de voorgaende op een staeck gestelt, des nachts sijnse met een trence
dicht gecomen onde de ronduyt Madelijn, waeruyt zij beneffens noch een ander op
de wech gemaeckt zeer met musquetten ende roers flancqueerden op dato
werden der verscheyden mijnen gemaeckt soe tot ontset van de houte wam...
als tot affbreuck van den vijant.
7 dito is goetgevonden de naeste trence over aen de westzijde van de revier te ent...
ende aff te breecken, gelick naer den middach met 2 compangie carasieuselick
is gedaen, meest sonder rescontre, doch 8 off 10 hoofden van de Javaenen verla-
tende haere wercken als een deel blote ende verlaechde menschen, op dato
de Chinesen een gevangen Javaen binnen gebracht, doch wat gequest,
des nachts hebben sij op een andere plaetse een een trence weder geslagen waerop
nachts bij de onse geweldich geschoten, maer doordien haer meeste werck in
donckerheyt gedaen was, conden niet uytrechten voor des morgens.
8 dito des morgens sijn noch naerder bijgecomen schietende geweldich met roeren
ende musketten, laetende in haere vasticheden waeyen menichte van bloet-
vaendels daeronder sommichte met der graven sterren ende carrackers, zoe
dat men presumeert daeronder sijn eenige grote oringkays.
9 dito is den vijant doende geweest stadich te arbeyden approceeren vast
dagelicx aen ende rontom de stadt, de tijding van Bantam is noch naer onsen
zin, oock ende wert van d'onse niet geweygert op te copen soo van alles wat wij be-
geeren.
10 dito is tijdingh gecomen van de compagnie dat den vijant in haer leger gecregen heeft
20 stacx prauwen met victualyen alsmede dat de prauwen het jacht
Hensen hadden gemeent te veroveren ende soo beseth dat qualick wisten haer
te bergen.
Des nachts hebben sij nieus seer stout ende onversaecht met haere trencen
geapproceert op 4 plaetsen, te weten, dicht onder de punt der Starre
buyten, alle meest buyten schoots van een musquet.
11 dito zijn de voorsz. trencees wel naulick bij de Ed. heer generael
gevisiteert, ondertussen wiert er geweldich op geschoten, principael
op het gesecht van de listichen van de heer generael des naermiddachs /

 

Geert Ouweneel zei op za, 06/26/2021 - 12:10

Here again three pages. The rest will follow.

 

heeft goetgevonden geen uytval van de dage te doen, maer de gelegentheyt
meerder in te sien, des nachts heeft den vijant een tocht gedaen op een van de
ronduyten, doch niet uytgerecht dan eenige bij haer gequest ende dooden.
1e dito des morgens sagen datse met haere wercken dicht onder onse ronduyten waren
geapprocieert ende haer wercken gemaeckt veel hoger als voorleden dach, op dato
isser bij de Chinesen een levende Javaen ingebracht.
Men verstaet dat den veltoversten der Javaenen is den soon van de Materam,
genaemt Keay Radja Coppesant, den anderen Kaeay Radja Madaere,
die tesamen onder haer gebiet hebben 140 duysent coppen, men seyt 30.000
geëxerceerde soldaten, 50 duysent arbeyders mede met picken ende crissen, 20 duysen-
de met het geschut ende ammuntie van orloge comen, 30.000 met rijs ende
victualie de reste boeren ende jongens.
13 dito s'morgens isser weder een Javane bij de Chinesen becomen, crijgende
voor yder 100, 80, 50 reaelen van achten de vrijsen, comen alsnoch overeen, t'is
seecker dat sij grote armoede van honger moeten lijdende, alsoo genoech te
sien was hoe graech ende met wat een honger de gevangen de rijs int lijff
voechden, den desen seyde in vijff weecken geen rijs gegeten te hebben.
desen voorleden nacht isser bij de onse geweldich geschoten, dach waeren
evenwel soe geapprocieert dat men met canon ende musketten uyt onse reduyten met
een cleyn pitsoel in haere trencen ende vasticheden conden schieten.
Op dato cregen van een ambassadeur van Bantam tijdingh wel op onse hoede
te wesen, alsoo haren gestten tijt was den toecomenden nacht den generalen
aenvang op de stadt te doen, doch daer is niet op gevolcht als dat bij
doncker eenige verspieders bij de ronduyten vernomen sijn, maer niet geattenteert.
14 dito sijnder 2 Javaenen becomen, seggen datter eenich geschut bij haer ge-
comen soude zijn, dan is bij de onse noch niet vernomen als alleenlick gesien
van de oostzijde naer de westzijde trecken eenige carren met 2 wielen, daervoor
gespannen waer 12 paer buffels ende ettelicke personen, watter aff is leert
den tijt, des nachts heeft den vijant geweldich gearbeyt.
15 dito lagger weder een nieut sterck opgemaeckt werck aen de westzijde,
dicht onder de ronduyt Bommel, daer aen wederzijden met musquetten ge-
weldich geschoten wiert, op dato sijn de ronduyten weder opnieus versien van
alle behouften.
16 dito sijn door de Chinesen weder 2 gevangen ingebracht, te weten, een
cleynen jonge ende een oude clage, alle als voor desen van groten honger,
zeggen datter alrede wel 10 a 15 duysent van haer volck sijn gevlucht,
daeraff eenige naer Bantam die haer vermits d'aermoede haer prangende
presenteren voor [open plek] aldaer te mogen blijven. desen ouden gevangen was
soo uytgehongert dat hij deur het haestich instecken 2 mael in flauwte
viel, op dato sijn aen de westzijde alle de wegen geëffent omme op morgen
den uytval bij de onsen te doen.
17 dito des morgens vroech heeft men alle de vuirwercken, granaten
ende pickcransen wel doen claermaecken ondertussen sijn de soldaten uyt
het casteel naer de ronduyten gemarcheert bij trempkens van
3 a 4 man ende sonder eenige waepens ofte musquetten, omme de /
vijant niet te waerschouwen, insgelicx sijn de borgers mede gecommandeert,
oock een parthije Chinesen alle het geweer, wiert stillekens in cleyn schuyt-
gens ofte prouwen achter onse reduyten ingebracht, dit duerende tot ontrent
de clocq een uren op den middach, doende onse heel claer waeren mit dat de
clockslach was den aenval in deser manieren.
Eerste een partije van varent volck ende matrosen met granaten ende vier-
wercken, die soo onversaecht aenvielen dat het een wonder was, daerop datelick
tot ontseth de soldaeten mosquettiers ende Chinesen beginnen aen 2 parthijen,
over de eene parthije was opperhooft d'heer Antony van Diemen, raet
van Indyen, d'ander den capiteyn majoor Adriaen Antonissen voor het gedurich
schieten ende stondt entre van d'onse, is den vijant op de vlucht geraeckt,
zijnde naer ons gegeadviseert is, ontrent 8 duysent sterck, datelick den brant aen
alle canten in des vijants werck gesticht, doch alsoo d'onse saegen
dat den vijant vast bijeen vergaerde ende onse partije maer ontrent 400 man
a 500 man sterck was, sijn weder nae de stadt geretireert, doch een
weynich te vroech, doch alsoo den brant niet voortginck als men't gemeynt
hadden, sulcx dat vijant datelick den brant weder socht te uyten, sijn van
dien avont heel sterck weder int voorsz. werck met haere vendels gemar-
cheert, daerin de heer generael wel tevreden was, men seyt datter bij den
vijant wel 300 sijn doot gebleven ende bij onse natie niet meer als 26, eenige
swarten ende Chinesen doot ende gequest bequaemen een metalen stuck geschut,
pecken ende bassen, des nachts heeft den vijant alles weder gerepareert,
dat verbrant was ende dat onder een vreesselicken slachregen die meest
alle het vuyr uytblusten.
18 dito isser tijdinge gecomen datter van den Matteram geariveert waeren te
Bantam 6 prauwen versoeckende rijs ende victualyen dat haer geweygert is.
Op dato cregen tijdinge van een borger met sijn sloepe comende van Al-
gier dat Jaeques Specx, raet van Indye, met schip Hollandie ende drie
jachten in de straet Sunda was, hebbende onderwege geweest acht
maenden ende niet meer als 10 man verloren, op hebbende 600 coppen die alhier
wonderwel te passe quamen.
Men verstaet mede dat d'heer Specx ontrent de Cabo de Bone Esperance
is geweest bij 8 Portugiese schepen haer coeurs doende naer Indye.
19 dito was en vijant geapprocieert dicht onder de punt Utrecht, op dato
sijn alle vuirwercken belast claer te maecken om een tocht te doen
op de wercken aen de oostzijde van den vijant.
20 dito is tijding van Bantam gecomen dat den vijant 4 grote metale stucken
soude becomen hebben, yder geraemt als volcht.
Den coninck van Bantam is noch welgemoet, doet genige assistentie
als alleenlcik aen de onse, d'Engelsche hebben al haere principale
ende goederen aen boort van haere schepen gestuert, die zoo leck zijn
dat qualick met pompen boven weter kan houden, op dato weder een
gevangen becomen als mede-hooft, claecht seer van armoede ende
honger, op dato is den kapiteyn majoor door sijn knie geschoten, daer de
heer generael heel om verstoort was. /
Ditto des nachts is in den heere gerust den manhaften wijlen ende gestren-
gen heer Jan Pieters Coen, goeverneur generael, nae dat hij een tijt
lanck aen de loop gegaen hadde, een weynich sieckelick gegaen, zeer zalich
stervende aen een hartvanck, sommige souden seggen aen't spasmus, Godt Al-
machtich wil hem ende onse all tesamen genadich sijn ende een salege verrijse-
nisse geven, op dato was sijn huyssvrouwe in kinderbeth van een jonge dochter,
out 4 daegen, wat een grote droeffheyt dattet geweest heeft van
all samen te bedencken.
21 s'morgens isser een schuyt affgeprest om de heer Specx datelick aen lant
te brengen, men heeft alle nodige preparatie tot de begraeffenis gemaeckt,
d'huyssvrouwe van de heer Coen was op dato heel sieckelick, Godt Almachtich wil
haer ende de haere in de grote droeffenisse verstercken ende vertroosten, des nae-
middachs sijn de 4 schepen op de rede gearriveert, ontrent den avont is de
heer Specx aen lant gecomen ende door de raeden van Indyen gewillecomt
ende ingehaelt.
Op dato niet bysonders bij den vijant gepasseert als al soetgens zeer
armelick approcieerden ende dat soo dicht dat men met een steentgen in
haer werck can werpen.
22 dito s'morgens is de begraeffenis van de heer generael geschiet in dese
manieren.
Eerstelick marcheerden vooruyt de borgerije, meest in den rouwe,
zeer statelick met 27 geleden van 4en, daernaer volchde een compagnie
soldaten van de besaer 100 man sterck, daernaer een compagnie uyt het
casteel van 27 geleden van 5 man, daernaer volchde het paert
van heer generael, seer statelick met swart fluweel behangen ende werd
geleyt bij den stalmeester ende sijn camerlinck, daeraen de commissaris van der
Lee, dragende sijn wapen, daeraen volchde Job Cristiaense Gr...,
dragende sijn helmet ende een swarte pluym, hierop volchde den oppercoopman
Nachtegael, dragende sijn staffe ofte veltstock, doen den oppercoopman
van der Burcht, dragende sijn iseren hantschoen, alsdoen den commandeur
van den broeck, dragende sijn spooren, daeraen d'heer ontfanger, dragende
sijn pedariu, hierop volchde het lijck ende doode lichaem van den heer generael,
gedragen wordende van vier oppercoopluyden, den capiteyn van de burgerije,
3 luytenants ende schippers van de schepe, achter het lijck ginck ende
volchde de heer Vlack, sijnen swager ende den cousijn,daeraen d'heer
Specx ende Raemburch Blocq Martensse ende den cambossius van h...,
alsdan den raet van justicie, achter den raet van schepenen, doen de heer
weesmeester, doen vervolchde het lichaem, was geleyt in een chanyaer kist
ende wiert begraven int stadthuys dat alsnu wel een jaer tot een
predickplaets is gebruyckt geweest, alsdan wert geweldich van
torn, t'casteel ende stade geschoten.
Op heden is weder een gevangen Javaen binnengebracht, de claegten sijn al van
groten honger, menen dat sijluyden niet lang sullen conen houden soo des geen ont-
set voor haer en comt, dat qualick can geschieden, alsoo 4 a 5 jachten
de onse om de compagnie leggen ende alle rereden ende gaten hebben beseth, wie dat-
ter in plaetse van de Ed. heer generael Coen bij provisie sal succe-
deren is noch onbewust, t'welck de tijt sal leeren /

 

Cata Ivancov zei op za, 06/26/2021 - 13:35

Thank you  so much Geert. 

Geert Ouweneel zei op za, 06/26/2021 - 20:18

This is the last part.

 

23 dito isser een nederlaege geschiet bij seecker borger die sijn huyssvrouwe
met een 2 steecken gevende.
Den vijant heeft onder onse ronduyten gebrocht 2 stucken geschuts daer se
altemets eens mede schieten hopen, dat haest een uytval aen die
cant sal geschieden ende dat 2 voorsz. stucken haest voor ons sullen
sijn.
29 dito isser weder bij provisie tot generael gecoren d'heer Jaques Specx
ende is met al de soldaten ende borgers geauthoriseert int openbaer,
op dato is weder 2 Jaevanen ingebracht, den vijant becomt alle dagen
meer ende meer geschut, daer aen de oost- ende westzijde als oock aen de zijde
veel geschoten mede op de stadt ende ronduyten, doen men seyt datse alsnu
hebben 10 stucken van 6£ iser, men is verwodnert dat dese natie noch soo
vrij ende veel op de stadt schieten.
25 dito is de huyssvrouwe van d'heer Specx ende haere 2 susters zeer sta-
telick ingehaelt.
De prauwen van Bantam comen alsnoch meer ende meer met alderley verver-
singe, hebben oock van die van Bantam vernomen datter 6 goraps sijn
gecomen voor de rede van Tonare om rijs in des Matterams leger te
brengen, daerop datelick een schip ende 2 jachten versonnen sijnde om hier
het lossen te beletten.
26 dito weder een Javaens hooft becomen, op dato heeft den vijant met
schieten ende groff canon in de stadt gedaen.
Men presumeerde haest den uytval bij de onse sal werden gedaen, alsoo
apperent des vijants geschut hier lichtelick sij te becomen.
27 dito heeft den vijant verscheyden schoten s'morgens uyt haer vesticheden
gedaen met canon, daerbij die van de onse wel 3 a 4 tegen een wierde
geantwoort.
Op dato is van Amboyna gecomen t'jacht Mocha, brengt niet remercaebels,
tot geladen met 12 nagelen t'restant vant nage was.
Oock arriveerden uyt Bandu t'schip Den Briel, geladen met een costelick
gewas van folye ende nooten 10026 sockels foly van 22 a 24 catty-
bande, item [open plek] catty nooten ende een parthije rompen.
Verstaen datter in Bandu is geweest een overschrickelicke wonderbaere
noyt gehoorde watervloet, die begon tussen den 1en ende 2 July , seg Juny des
nachts tussen 10 a 11 uren, eerst voor alle d'eylanden met een schrickelicke
aertbevinge, nemende sijnen schoot van den vlacken hoeck van t'eylant Neru
tot voorbij t'casteel aen't sonnegat, aengenouch apy ende dat met sulcke
onuytspreeckelicke parsinge ende verheffinge van overvloedich waeter,
dat in een halff uyre tijts meest alle de huysen op Neru datelick als
affgeruckt ende verspoelt sijn, jae, dat de luyden van den slaep ontwaeckende
qualick haer lijff conden salveren, soodat onder andere den fescael
van de [open plek] worde zeer zubyt van sijn vrouws sijde met een over-
grote stortinge wechgeruckt end noch andere burgers alom verdroncken.
Men seyt deur de grote cracht des waeters dat het schip Den Briel
op de rede leggende voor het casteel soo schielick ende snellick
tot 3 a 4 malen omdrayde, dat het scheepsvolck als droncken ofte
zoo zieck geweest zijnde niet en wisten waer sij haer
bergen souden /
Item het vrack van het groot schip Amsterdam met wel 200 lasten staende
int slick ende sant wel een halff jaer bewelt gelegen, is door cracht ende ge-
welt vant waeter uyt den gront gelicht ende geworpen, wel een musquets
schoots naerder op de wal, een dinge noyt in jaeren gesien off gehoort,
hebbende mede verstaen dat op den lestleden des nachts gehoort hebben een vresselicke
slach als ooft een cartouw schoot geweest hadden, daerop datelick
verschoten is aen de etool een manier van een groote starre, gevende een licht
ende glans veel claerder als de maene, wat het te beduyden heeft wilt den
tijt leeren.
28en sijn wederomme 2 gevangen met een hooft binnen gebracht daer sijn oock desen
dach twe van ons volck met een canon uyt des vijants leger getreft.
Des nachts hebben sij versocht om de reduyt Bommel in den brant te steecken,
maer sij sijn soo met groff ende cleyn geschut van allen canten gegroet te hard
dat sij sonder yts uyt te rechten vertrocken.
29 dito hebben de swarten ses gevangen Jaevanen binnengebracht, sijn meest
alle van honger doot en versmacht.
Desen dach sijn sommige vuerwercken in des vijants leger geschoten worden,
maer sij en hebben niet uytgerecht.
30 dito sijn wederomme 3 gevangens gebracht, weten niet dan van honger
te seggen.
1 October heeft de vijant in een champan geschoten ende 3 man met een schot
gequest, waerover een doot gebleven is.
Desen dach sijn oock eenige soldaten ende matrosen ontrent 10 staeck uytgegaen
ende versocht den brant in des vijants naeste werck te crijgen, maer doordien
de wercken meest van binnen aerde waeren, soe en heeft den brant geen
voortganck cunnen genemen.
2 dito is wederom een gevangen binnengebracht, dewelcke bekende dat
sij geresolveert waeren binnen 3 dagen te vertrecken ende dat tot dien eynde
de stucken alrede op de karren lagen omme met 100 man voor heen te
marcheeren.
Des nachts heeft den vijant het vuyer meest in alle sijne wercken,
naest bij der stadt liggende gesteecken, hem vaerdich makende om
te vertrecken.
3 dito heeft den vijant de naeste wercken voorlaten ende hem terugge
in sijn groot leger begeven, des naemiddach heeft hem dengenen
nae buyten begeven omme de verlaten wercken van den vijant te
besichtigen, alwaer met verwonderinge in te sien was een groote
menichte van hout, t'welcke sij op malcander gestapelt hadden in de
forme van catte, omme daervan met groff geschut te schieten oock in plaet-
se van borstweringen hadden sij een breden dick hout op malcander gezeyt in
plaetse van borstweringen, omme daer achter voor het geschut bewaert
te weesen.
6 dito heeft men noch den achtertocht van des vijants armade
ontrent de stadt gesien, dese daegen sijn veel siecken van den vijant
binnengebracht die op den wegen leggen bleven. /
den 7en en heeft men van des vijants macht niet meer vernomen ofte ontrent
des stadt gesien, maer daer sijn noch al sommige siecken op den wech
gevonden, wordende niet mede conde comen, ende is alsoo den groten macht
van den vijant door den crachtigen hant Godts t'enemael te niet ge-
raeckt ende hebben met spot ende schanden de stadt voor de 2 rese
verlaten moeten naedat sij d'selve ses weecken min een dach belegert
hebben.
Onder haest hebbe dit moeten laeten copyeren, d'selve vrij wat slordich geschre-
ven is, versoeck vriendelijck u Ed. gelievden mij deses te excuseren.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.