Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptievraag

Bijgaand een bestand van het Nedergerecht Workum inv nr 272 fol 77. Als het klopt gaat dit over Jan Jacobs Schotsman. Wie kan dit lezen/transcriberen. Bvd Fred

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 03/24/2022 - 08:46

Ik heb niet alles kunnen oplossen, maar dit is wat ik kon lezen:

 

Pyter Cornelis soon, Bauck Heeredochter, echteluyden,
bekennen deugdelijck schuldich te wesen aen den eersaemen Pyter
Gerbrants soon de somma van seventich carolus guldens, ter causa
geliquideerde verschot sonder intresse ende tot vereffeninge van de
termijnen van onse coversaelen, beloovende hem Pyter Gerbrants
deselve te restitueren ende betaelen op Mey 1647 sonder intresse als
desen volgens den coversaelen alsdan eerst beyde comen te verschijnen,
hoewel nu verreeckent, beloove daeromme ende neme aen onder
stipulatie dese seventich carolus guldens op Mey 1647 als vooren
te betaelen, onder verbandt mijner goederen ende submissie der-
selven ende mijn persoon den Hoove van Fryslandt ende alle andere
gerechten, alles ex ... des t'oorconde mijn merck ende ...
ende handt van den ondergeschreven secretaris desen 7den May 1645.
Onder stond: Dit merck X heeft Pyter Cornelisz
selfs geset
Kenia Hansma
Aldus gedaen ende geregistreert volgens conditie in kennisse
van den ondergeschreven secretaris ende presiderende burgemeester der stede
Workums, desen 7den May 1645
Eelcke Settiesz 1645
Keenia Hansma

 

Fred Schotsman zei op do, 03/24/2022 - 16:40

Dag, ik ben hier zeer content mee, heel hartelijk bedankt. Het legt weer een tikje van mijn verre familieverleden bloot.

groet Fred

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.