Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek testament Leiden 1702.

Wie kan dit Notarieel Testament uit Leiden (1702) transcriberen? Bijgevoegd pagina 1. Pagina 2 t/m 4 volgen. 

Reacties (5)

R. Berkers zei op ma, 01/31/2022 - 15:20

Pag. 2

R. Berkers zei op ma, 01/31/2022 - 15:20

Pag. 3

R. Berkers zei op ma, 01/31/2022 - 15:21

Pag. 4

Geert Ouweneel zei op ma, 01/31/2022 - 18:56

Testament van
de eersame Frans Hendriksz
Maas bleyker
en de eerbare Dirkje Willemsdochter
egteluyden
Datum 2 maart 1702

In den name des Heeren
Amen, kennelijk sij enen yegelijk
dient behoort dat op heden den
tweeden Maart des jaars 1702
smiddags bij twaelff uyren voor
mij Foyt van Egmond notaris
publicq, bij den Ed. Hove van Holland
op de nominatie van de Ed. Groot
Agtb. heeren die van de geregte der
stad Leyden geadmitteert binnen der-
selver stede residerende en voor de
nagenomende getuygen in eygener per-
soonen gekomen en verscheenen sijn
de eersame Frans Hendricksz
Maas, bleycker en de eerbare Dirkje /
Willemsdochter, egteluyden, woonende in den
ambagte van Soeterwoude op de bleycke-
rije, genaamt t'Anker uyt-
komende aan de Cingel tusschen de hoge-
gewoertse en koepoorten deser stede, mij
notario bekent, wesende hij comparant
kloek en gesont en sij comparante siekelijk
int kraembedde leggende, dog beyde hare rede-
nen, memorie en verstant wel magtig
en ten vollen gebruykende na allen uyt-
wendigten schijn, te kennen gevende
dat sij in aanmerkinge van 's menschen
leven broosheyt op deser aarde, de see-
kerheyt des doots en de onseekere tijt
en uyre vandien goetgevonden en beslooten
hadde niet van deser werelt te scheyden
sonder alvoorens van hare tijdelijke
goederen (haar van God Almagtig gena-
delijk verleent) gedisponeert te hebben,
doende sulx soo sij opentlijke beken-
den uyt hare beyder eygen vrije gemoet en
wille, sonder opmakinge ofte misleydinge
van ymand, bevelende eerst ende alvoorens
hare sterffelijke sielen soo haast en
wanneer die van de sterffelijke banden haer-
der lichamen ontbonden sullen wesen in de ge-
nade en barmhertigheut van God Almagtig
hare schepper en salichmaker en hare doode
afgestorvene lichamen de aarde met een christelijke
begravinge.
Revoceerende, doot en te niet doende alle soo-
danige testamenten, codicillen ofte eenige
andere dispositien van laatste en uyterste
willen, schoon deselve eenige onwederroepelijke
clausulen soude mogen behelsen, als sij ooit
tesamen ofte yeder van hen int bijsonder,
alleen off met yemand anders gemaakt soude
mogen hebben, niet willende dat deselve ofte
eenige vandien gevolgt ofte nagekomen sullen worden. /
Maer van nieus bij desen disponerende verklaren
sij testatueren uyt sonderlinge lieffde en affectie
die sij elkanderen toedragen, in gevalle hij testateur
in sijn reguard sonder voordescendent off
descendenten int leven na te laten mogte komen
te overlijden over en weder over en sulx de eerst-
stervende de lantgstlevende van hen beyde tot
sijn off haar eenige universeele en algeheele
erffgenaam te institueren, gelijk als sij doen
bij desen, ende dat in alle de goederen, soo roerende
als onroerende, actien en crediten egeen vandien
uytgesondert van wat natuyr off waar deselve
gelegen soude mogen wesen, als de eerststervende van
hun beyde metter doot ontruymen en nalaten sal en dat
met vollen regte en titule van institutie.
Behoudelijk en met dese conditie nogtans dat
de langstlevende van hun beyde gehouden sal wesen
het kind ofte kinderen die sij testateuren uyt
desen jegenwoordige huwelijke geprocreert soude
mogen hebben eerlijken na de staat en gelegentheyt
des boedels te alimenteren, opvoeden en onder-
houden in spijs, drank, kledinge en redinge, ook te
laten leeren leesen, schrijven en een goet hantwerk,
stijl off andere oeffeninge tot sijn off haar mon-
digen dagen off andere selffmagtige staaten toe,
als wanneer off andersins in cas van eerder her-
huwelijke van de voorsz. langstlevende voor het
voltrekken des selven anderen huwelijks de langst-
levende nog gehouden sal wesen aan ofte ten be-
hoeve van het selve kind ofte de kinderen respec-
tivelijk uyt te keeren en te voldoen sulx ofte soo
veel als de voorsz. langstlevende na den staat en
gelegentheyt des boedels alsdan in conscientie
bevinden sal te behooren, als den anderen tselve
volkomentlijk toebetrouwende bij desen, ende
dit alles voor en in plaatse van de simpele le-
gitime portie het voorsz. kind ofte de kinderen
na regten competerende, als deselve daaarinne
in en meerder niet tot partioneele mede
erffgenaam oft erffgenamen van de eerstster-
vende der testateuren instituerende bij desen,
ende indien sijh testatrice de eerststervende mogte sijn
of in cas hij testateur voor sijn voorsz.
jegenwoordige huysvrouwe Dirkje Wil-
lemsdochter deser werelt mogte komen te
overlijden en dat sijn vier voorkinderen /
ofte bij derselver vooroverlijden eenige affko-
melingen vandien int leven mogte wesen, soo ver-
klaarde hij comparant in sijn reguard de voorsz.
dispositie te veranderen, ende sulx opnieus
nader disponerende sijne voorsz. huysvrouwe
te institueren en een geregt kints gedeelte te doen
in alle sijne verdere overschietende goederen, roe-
rende en onroerende egeen vandien uytgesondert daar-
inne verklaarde hij comparant te institueren sijn
voor en na-kind off kinderen, ofte ware deselve
ofte eenige vandien voor hem testateur overlede,n
derselver affkomeling off affkomelingen bij
plaatsvullingen in des vooroverledens plaatse.
Authoriserende hij comparant de mede voogd off
voogden over sijne na-kind off kinderen speciaal
bij desen, omme met sijne voorsz. huysvrouwe
over de alimentatie, kledinge, redinge en het leeren
van een stijl, neeringe off ambagt, item het leesen
en schrijven van sijne na-kind off kinderen tot hare
25 jaren off ander selffmagtige staaten ter ac-
corderen, uytkoop des boedels aan te gaan en
dat op soodanige conditien als de voogd off voogden
en sijne huysvrouwe sullen goetvinden.
Begerende hij comparant dat de voorsz. sijne
huysvrouwe tot tauxatie van luyden hen des ver-
staande tot haar keur sal mogen aanstaan van
alle sijne testateurs roerende en onroerende goederen
t'gunt deselve sijne huysvrouw sal gelieven en dat
voor soodanige somme van penningen als waarop
alle tselve soude mogen werden getauxeert.
Wijders verklaarden sij testateuren tot principaal
voogd off voogdese over hare na te laten minder-
jarige, uytlandige off andere toesigt behoeven-
de kind off kinderen bij den anderen verwekt, te
stellen en committeren de langstlevende van hun
beyde, alleen soo lang deselve onherhuwelijkt blijft
en bij hertrouwen nog soodanige een off meer andere
persoonen, tsij vrienden off vreemden als de langstle-
vende beneffens hem off haar sal gelieven te as-
sumeren, die ook voogden sullen wesen over des
laatststervendens voorsz. toesigt behoevende
erffgenamen, ingevalle de langtslevende daarover
niet nader in sal komen te voorsien.
Ende over sijn testateurs na te latene minderjarige,
uytlandige off andere toesigt behoevende voor-
descendenten off descendenten verklaarde hij /
comparant tot voogden te stellen en committeren
Jan Pietersz Kuyvers, bleycker en Jan
Ruytterhoff, beyde sijn goede bekenden.
gevende sij comparanten deselve en yeder van hun alsulke last,
magt en authoriteyt als voogden off voogdesse
na regt, redenen en billikheyt toekomt en ver-
leent kan worden, ook mede omme bij over-
lijden, onwilligheyt, onbequaeemheyt off andere
absentie dat de langstaanblijvende een off
meer andere in des soodanigens plaatse met
gelijke magt sal surrogeren, twelk alsoo
sal continueren soo dikwils sulx van noode
sal wesen, willende en begerende wel ex-
presselijk dat alle t'geene tot de voorsz.
voogdije behoort, alsmede de verkoo-
pinge, belastinge en opdragten van de onroe-
rende en roerende goederen soowel int
openbaar als uytterhand ende voorts
van alle handelingen die de voogden en voogdesse
tot haar believen sullen vermogen te doen
sonder daartoe eenig consent van de
hooge overigheyt off yemand anders te
versoeken off van noode te hebben bij de voog-
den en voogdesse alleen gedaan, uytgevoert en
verrigt sal werden en dat alles buyten moeye-
nisse, consent off het minste bekroon van
eenige heeren, magistraten, weesmeesteren en
vrienden off andere die ampt off maagschaps-
halven daarover eenige opsigt, voogdije ofte
regeringe soude mogen ofte behooren te
dragen, soo van de plaatse alwaar sij comparanten
sullen comen te overlijden als elders,
als alle deselve en yeder van hun,
behoudens derselver eerwaardigheyt, daarvan
en van alle kennisse hare comparanten
beyder boedels soowel int reguard van de
laatst als eerststervende ten vollen ont-
lastende, excuserende en (met eerbiedinge)
buytensluytende bij desen.
Tgeene voorsz, staat verklaarden sij testa-
teuren te wesen haar respective testament,
laatste en uytterste wille, begerende dat, maar
tselve na haar overlijden daarvoor gehouden, /
agtervolgt en nagekomen sal werden, tsij als
testament, codicille, gifte uyt sake des doots
off soo sulx anders best sal kunnen bestaan en
plaatsgrijpen, nietjegenstaande alle solemnitey-
ten, na regten en costuymen deser landen gerequi-
reert niet volkomentlijk onderhouden, maar
eenige vandien versuymt mogte sijn,
versoekende sij comparanten dat hiervan kennisse
gedragen, gemaakt en uytgegeven sal werden een off
meer instrumente in forma.
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Abra-
ham van Bleyswijk en Dirk van Bleys-
wijk als getuygen ten desen versogt.
Frans Hendriks Maas
X heeft dit merk gestelt
& Dirkje Willemdochter heeft dit merk gestelt
Abram van Bleyswijcke
Dirck van Bleyswijck
F. v. Egmond notaris publicq

R. Berkers zei op di, 02/01/2022 - 09:00

Hartelijk dank, Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.