Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek mbt bastaarddochter slot

Als laatste het contract tussen Frederik van Reede en Bertgen Verwey m.b.t. de kosten en opvoeding van de bastaarddochter.

Het contract bestaat uit twee pagina's.

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 11/30/2020 - 20:21

Alzoe seeckere questie ontstaen hadde tusschen
joncheer Frederick van Rheede, heer tot Amerongen,
ter eenre, ende Aelbert Verwey voor hemselve
ende als vader van sijn kynderen ter andere sijde,
belange het misval bij de voorsz. heer van Amerongen,
geperpetreert met Beertgen, weduwe zaliger Peter
Quindt, sijn Verweys dochter, welcke questie
door tusschenspreecken van goede luyden nedergeleyt
ende geaccordeert is, in sulcker gestalt, te weeten
dat den voornoemden heer van Amerongen tot
onderhout vant kynt bij haer geprocreeert
jaerlicx aen haer zall betaelen die somme van
tsestich carolus guldens, ende dat alle jaer
tot drie jaeren toe geduyrende, daervan
Corsmisse lestleden anno sestien hondert
ende negen t'eerste jaer om was, ende off
t'voorsz. kyndt binnens tijt quaeme te sterven,
soe zal men daervoor betaelen naer advenant
des tijts, ende daer beneffens t'selve in
cledinge van wollen ende linnen als anders
onderhouden, gelijck hij die kynderen, bij Aelken
van Solms geprocreeert, is daegelich doende,
mits oick dat hetselffde kyndt van s'moeders
sijde geen bastaert weesen zall, naer welcke
drie jaren tijts t'selffde kyndt voorschreven
zall onderhouden ofte bestaden tot sijn discretie,
ende zall mede gegoet ende naegelaten worden
in gelijcke vougen soe veel als die andere
kynderen bij Aelken van Solms geprocreeert,
niet als de minste ende oick nyet als die
meeste, zall boven desen noch d'voorseyde
Beertgen voor de costen van de craem
als andersins betalen eens t'eynden de drie jaren
die somme van twee hondert carolus gulden,
waermede sij ten volle van alles zall weesen
gecontenteert ende vernuecht, ende om den

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.