Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek Leenrepertorium Heerlijkheijd Almelo deel 1

Wie wil/kan dit charter voor mij transcriberen?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 04/12/2021 - 08:22

Vriesenveen, als leenheer doe kundt ende ertificere
mits desen, dat voor mij ende onderbenoemde mannen
van leen erschenen is die Well Edele Erentveste
Balthasar Rammelman tot Dubbeling, ende heeft
nae doode sijnes zaliger vaders Melchior Rammelman,
versocht beleent te worden met die tendens groff
ende small auer Dubbeldinge in den gerichte van
Delden ende Bourschap Aseloe gelegen, den huyse
ende heerlicheit Almelo leenroerich ten stichtinge
rechte, t'welcke bij mij ende mannen van
leen in deliberatie gelecht zijnde, als ist dat
ick leenheer gemelten joncker Rammelman wederom
ten stichtigsten rechten belyet ende beleent heb-
be met der geroerde tendens groff ende small over
Dubbelding voorsz. om deselve tendens hyrnaemaels
van mij leenheer ende besitteren der heerlicheit
Almelo ten allen tijden in leenscher weerden te
dragen, ende heefft gedachte Balthasar Rammel-
man mij leenheer huld ende eed gedaan ende
alles gepresteert, t'ghene een goet vasal sijnen
leenheer schuldich wass te doen, blijvende dannoch
in desen mij, mijnen naecomelingen ende sonsten
eenen iederen sijnes goeden rechtens, onvercortet,
sonder argelist. Doen dit aldus passeerden,
waren hyr an ende auer als leenmannen die
Edele Erentveste Frans de Reiger toe Warmer-
ding ende Gladtbecke ende die Erentfeste
Reinhardt Götye rentmeester, in kennisse der waer-
heit hebbe ick leenheer desen brieff met
handt ende segel becrafftiget int jaar
sestynhondert negen ende vijfftigh, den 31e Januari.

Berent Derxen wort beleent
met het erve ende goet ter
Mollen gelegen in de heerlicheit
Almelo den 3 Mey 1659
Ick Zeiger van Rechteren, heer tot Almelo
ende Vriesenveen, doe cundt ende certifi-
cere cracht deses besegelden brieves, hoe
dat voor mij als leenheer ende mijne hyr-
onder benoemde mannen van leen, in eigener
persoon erschenen is Berent Derxen, geadsisteert /

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.