Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek akte 1581 Notariële protocollen Haarlem

wie wil bijgevoegde akte transcriberen. De link die daarbij hoort:

NL-HlmNHA_1617_30_0210.jpg

 

Bij voorbaat mijn bijzondere dank.

 

Joost Schoute

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/19/2020 - 10:19

Ik zocht 'cold cases' en vond deze. Hier een transcriptie van dit deel (pag. 210 is maar een deel) van de akte. Misschien is er al iemand die een transcriptie had gemaakt?

 

In den naeme ons Heeren Amen. Bij desen jegenwoordigen instrumente
zij eenen yegelijcken kennelijck ende openbaer dat in den jaere
nae der geboorte deszelfs ons Heeren duysent vijffhondert een
ende tachtich, die negende indictie, den negenthienden dach
Decembris, reguerende den deurluchtigen ende grootmogenden
prinche ende heeren heere Rodolphus die tweede gecoren keyser
van dien naeme, int zeste jaer zijns rijcx, voor mij publyck
notario ende den getugen hiernaer genaempt, zijn persoonlijcken
gecompareert d'eersame Cornelis Jacobsz als brudegom,
vergeselschapt met Jacoba Simonsdochter, weduwe
van wijlen Jacob Baerntsz, zijnen moeder, Simon Jacobsz zijnen broeder ende Rembrant Baerntsz.,
zijnen oome ter eenre, ende d'eerbare Grietgen Nannincxdochter
als bruydt, geassisteert bij Kenouwe Symonsdochter, weduwe van
Nanninck Garbrantsz, haeren moeder, ende Garbrant Nannincxs,
haeren broeder, mitsgaders bij Claes ende ... Garbrants-        ??
zoonen haere oomen ende voogden in desen, ter andere zijde, ende verclaerden die
voorn. comparanten aen wederzijden dat voor ende alleer die
voorsz. Cornelis Jacobsz ende Grietgen Nannincxdochter elkanderen
trouwden, dat zijluyden ter eeren Goods ende naer ordonnantie
van de Christen kerck metten anderen in huwelijcken state versamen
zullen metten goeden ende opten conditien ende huwelicxe
voorwaeren hiernae verhaelt. In den eersten zal die
voorn. Cornelis Jacobsz aen de voorsz. Grietgen Nanninx-
dochter, zijn toecomende bruydt, in huwelijck brengen ende
heeft de voorn. Jacoba Symonsdochter, zijn moeder, ten overstaen
van de voorsz. Simon Jacobs, haeren zoon ende voocht in desen, met hem ten
huwelijck belooft te geven ende gheeft midts desen de somme van
twee hondert karolus gulden tot 40 grooten vlaems tstuck aen
gereede penningen, daertegens die voorsz.
Grietgen Nannincxdochter aen denzelven Cornelis Jacobs ende haeren
toecomende brudegom ten huwelijck brengen zal ende heeft die
voorn. Kenouwe Symonsdochter, haer moeder ten overstaen van den voorsz. Garbrant
Nannincxs, haeren zoon ende voocht in desen, met haer in huwelijck ende
te medegave belooft te geven ende geeft bij desen die somme van
zes hondert karolus gulden ten prijse als boven, mede aen gereeden
gelde, des zijnt huwelicxe voorwaerden tusschen de
contrahenten voorsz., indient gebuerde dat die voorn. Cornelis
Jacobsz storve ende aflijvich werde voor den voorsz. Grietgen
Nannincxdochter, off dat dezelve Grietgen deser
werelt quam t'overlijden voor den voorsz. Cornelis Jacobsz, tzij
met ofte sonder levende kindt off kinderen bij den anderen gewonnen /
achter te laeten, dat in allen gevalle die lancxtlevende van hen
beyden voorn. wederomme naer hem nemen, hebben ende bij aentlijcken         ?
behouden zal alsulkce goederen ende penningen als dezelve lancxtlevende
aen den eerstgestorven tot onderstant van desen huwelijcke gebrocht
heeft, ende die staende denzelven huwelijcke de voorsz. lancxtlevende
van zijne ofte haere zijde bij erfenisse ofte besterffenisse eenichsins opgecomen
ofte aenbestorven zullen wesen, ende daertoe clederen, cleynodien ende
anders all tgunt ten lijve van dezelve lancxtlevende bevonden sal
worden te behooren, nyet daervan uuytgesondert. Ende zullen
daertgens t'kindt ofte kinderen ende bij gebreecke van henluyden
d'erffgenamen van d'eerstgestroven van hen beyden voorsz. mede
weder aen hem nemen, hebben ende behouden in vrijen eygendomme alle
zulcke goeden ende penningen als bij dezelve eerstgestorven aen den voorsz.
lancxtlevende tot subsidie van desen huwelijcke gebrocht zijn ende
die stervende denzelven huwelijcke die voorsz. eerstgestorven van
zijne ofte haeren zijde insgelijcx bij erffenisse ofte besterffenisse opgecomen
ofte aenbestorven zullen wesen in eeniger manyeren ende daer-
beneffens alle die clederen, cleynodien ende anders al tgheene
ten lijve van d'eerstaflijvige behoorende is, nyet daervan uuytgesteken,
ende indient gebeurde dat die voorn. toecomende conthoralen beyde
off een van beyden geraecten aflijvich te werden kindt ofte kinderen
bij den anderen gewonnen achterlaetende, zoo zal alsdan die
successie van goeden van t'eene kindt deser werelt overlijdende
sonder vordere wettige levende blijvende blijckende geboorte van
zijnen lijve gedescendeert achter te laten, commen erven ende versterven
op dat ander kindt totten lesten kind toe. ende indien t'leste
kindt zulcx mede quame te sterven, zullen in zulcken gevalle de
goeden die tzelve kindt metter doot ruymen ende ter werelt laten
zal, gaen, erven ende devolveren op ende aen den naesten van den
bloede ende gerechte erfgenamen van daer deselve goeden gecomen
zullen wesen, te weeten die goeden gecomen van de zijde van den
voorsz. Cornelis Jacobsz op zijnen naesten bloede ende rechte
erven dan in der tijdt zijnde, ende die goeden gecomen van den
zijde van den voorn. Grietgen Nannincxdochter op haer naeste bloet
ende gerecht erfgenaemen alsdan int leven wesende, voorts
is mede bevoorwaert dat schade ende bate, winste ende verlies
staende den voorsz. huwelijck gevallen gaen nede gedragen
zal werden over beyden zijden gelijckelijck halff ende halff,
ende tot alle meerder vordernisse van desen huwelijck, soe
hebben die voorn. Jacoba Symonsdochter ende Kenouwe Symons-
dochter elcx met haeren zoons ende voochts handt voorsz. belooft /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.