Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek

Wie wil de navolgende notariele akte transcriberen:

akte de dato 11 mei 1577, opgesteld door Michiel Jansz van Woerden, publiek notaris te Haarlem, betreffende attestatie met comparant Cornelis Jacobsz.  scheepsmaeker Folio 96vo (pagina 126/315)

 

Via de navolgende link is genoemde notaris en de akte te vinden:

https://hdl.handle.net/21.12102/FF21FC87C8A74400889A06C26BFA3F2F

 

Bij voorbaat dank

Reacties (1)

René van Weeren zei op do, 10/29/2020 - 14:19

Mijn poging, inclusief doorhalingen en ^bovengeschreven^ teksten in de bron

 

Acte van attesta[ti]e ten v[er]soucke van
Dirck P[iete]rsz van Wormer

 

Op huyden compareerden voor mij, Michiel
Janss[en] van Woerden, secretaris der stadt Haerlem
en[de] notaris publyck hyer ondergescreven in't, bij de[n]
Hove van Holla[n]dt toegelaeten, in 't bijwezen
van de[n] naegescreven[en] getuyge[n] Cornelis Jacobss[en],
scheepmaecker van zijnen ambochte, poorter
derzer voors[eyde] stadt Haerlem, oudt omtrent
zes en[de] twintich jaeren, dewelcke ten
versoucke van Dirck Pietersz[en] van Wormer
bij zijne mannenwaerh[eyt] getuycht, geattesteert
en[de] verclaert heeft warachtig te zijn
hoe dat hij des deposant in den belegge binne[n]
der voors[eyden] stadt Haerlem gesien heeft dat
zeeckere meenichte van tonnen teers heeft
sien weten leggen opten Scheepmaeckersdijcke binnen
derzelver stadt ten huyse van daer Cornelis
Janss[en] te woenen plach# [li-marge: # en[de] opte werff / van Jacob Corn[elissen],/ clerck], sonder dat
hij juystelick de meenichte van de v[er]s[eyde] tonnen
soude konnen oft weten te specificeren en[de] oock
nyet en wiste weet wien deselve toequam,
.... heeft wel gesien dat alle kunde
verclaeren[de] hij deposent zeer wel te weten
dat alle dezelve tonnen teers ten behouve
der voors[eyde] stadt Haerlem geëmployeert en[de]
verbesicht es zijn geweest, soe aen zeeckere nyeuwe
geleyen die in 't voors[eyde] belegge gemaect
en[de] binnen der stadt toegerust werden, daer-
aen hij deposant ter zelver tijt mede-
werckende was, als oock dat dezelve
teer bij tonnen vol teffens aen 't bolwerck
binnen der voors[eyde] stadt werden gebrocht, daer
dezelve teer verbesicht werde[n], soe tot
peeckhoep ^te maecken^, als ander tot resisten[tie] des
brants {te meacken}, soe hij getuyge verclaerde dat hij
zelffs mede eens op e[n]en nacht ^een offt^ twee tonne[n]
van [den] voors[eyde] teer heeft helpen over 't voors[eyde]
bolwerck brengen, en[de] dat op 't leste van 't-
zelve beleg oock ^een off^ twee tonnen teers op Sinte
Catherinenbrugge gebrocht werden, sulcx
dat hij deposant wel weet datter van [den]
voors[eyde] tonnen teers nyet altoes overgebleven es
soe de tonnen die op S[in]te Catherinenbrugge
-----
werden gestelt van [den] leste tonnen waeren
soe ^wat^ hem deposant voorstaet, soe hij ^dat oock^ de
voors[eyde] teer wel heeft vrij ten voors[eyde] huyse
van Cornelis Janss[en] Stam sien brengen heeft ^gebrocht es geweest^
en[de] ^dier en[de]^ doer vrese van brande oft ander ongeluck
aldaer op 't Scheepmaeckersdijck in een cuyl
werden ^gelegt^ bedolven, maer eyndelick all verbesicht.
Soe hij voeren vercl[aer]t heeft, offeren[de] 't selve
tot allen tijden des versocht zijn[de] te
bevestigen met zijn[en] eede. Ende versochte
de voors[eyde] Dirck Pietersz[en] hyer van acte.
Aldus gedaen binnen Haerlen den XIen
dach van meye a[n]no XVcLXXVII ten huyse
mijns notaris in de Lange Bagijnestrate
aldaer staen[de], in 't bijwesen van Pieter
Fransz, mede van Wormer (soe hij v[er]claerde)
en[de] Pieter Baerntsz[en], barbier, poorter der
stadt Haerlem ^als getuygen^, tot kennisse van desen met
mij notario v[er]socht en[de] gebeden.

[getekend: bij mij[n] Pieter Franss]
[getekend: bij mijn Pieter Braerentsz]
[getekend: Ten oircon[de] / M.J.v.Woerden, no[ta]r[ius] p[ublicus] 77]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.