Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Wie is in de gelegenheid bijgevoegde akte te transcriberen?

Bij voorbaat mijn dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/28/2023 - 08:42

Niet compleet, mede door de slechte toestand aan de rechterzijde:

 

Wij Evert Jansz, richter, Johan van Zyebeer ende Jacob van den Zul, scepen tot Wijc, maken kont allen luyden dat voer ons sijn gecomen int gerechte /
tot Wijc Beatrijs die Fredericx Balen wijf was, mit Gijs die Bole, hueren soen, hueren geboren ende gecoren momber, ende Gherit ende Gheert[ruy] /
huer dochteren mit Elys Werf, huere beyder brueder, hueren geboren ende gecoren momber die hem dryen ende elcken van hem bysunder die ... /
weldichde stedicheit mede te doen ende Elys die Bole voersz. mede voer hemselven, ende hebben samelic ende eendrachtelic opgedragen ende /
gegeven mit hueren vrijen willen, mit oordel ende mit vonnissen alse die scepen wijsden dat recht was, behoudelicken voerplicht ... scepen- /
brieve hueren recht Roelof Woutersz den vrijen eygendom van der rechter helften van zuevendehalven margen lants mit allen hue- /
ren toebehoren alsoe groot ende alsoe clein als die gelegen sijn in den gericht van Wijc in den zuyethuevel aen twee stucken ghemeen ende /
in ghemeenre boten? mit Dirc Baus van den Oudenparfick dair boven dat een stuc lants naist gelant is dat ghemeen convent van /
Sinte Marien Magdalene cloester binnen Wijc ende beneden onse lieve jonkheer van Gaesbeer ende boven dat ander stuc is naist gelant onsse /
lieve jonkheer voerscreven ende beneden Johan Brants, ende beyde dese voersz. stucken lants strecken uuter Lecken aen dat middelbroec, ende /
sij vertegen altesamen dairop rechte voert mede als sij sculdich waren te doen mit recht alsoe dat die scepen wijsden dat sij ... /
dese voersz. twee stucken lants alsoe voer opgedragen ende met gegeven hadden ende sterckten ... mede alsoe dairop vertegen hadde /
dat sij dair niet meer aen en behielden mit rechte, ende dat dese selve twee stucken lants als de ... Roeloff /
Wouters soens werff vast ende stade waren ende blijven souden mit recht, behoudelic onsen heer van ... /
... des briefs besegelt mit onsen zegelen, gegeven int jair ons Heren duysent vierhondert ... dartich opten vierden /
dach in Meerte.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.