Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek

Wie wil bijgevoegde afschrift van een akte uit het Utrechtsarchief transcriberen?

Bij voorbaat mijn dank.

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/21/2023 - 09:30

Alle denghenen die desen brieff sellen sien off horen lesen doe wij verstaen, scoute ende scepene der stat van Utrecht, dat voer ons quamen int gerechte Johan de Boell ende /
Hillegont sijn wijff, ende toenden ons enen scepenebrieff, gans ende gave ende well besegelt mit segellen des scouten enter scepenen van onser stat, sprekende van wairde te waerde aldus: /
Alle denghenen die desen brieff sellen sien off horen lesen doe wij verstaen Jan van Oudewater, schoute Philips van Gronevelt, Braem van Lichtenberch ende van Lantscroen, Wil- /
lam van Snellenberch ende Johan van Blochjoven, scepene t'Utrecht, dat voir ons quamen int gerechte Ghijsbert de Boell ende Johan de Boell, sijn soen, ende belyeden elx mit sijne selfs /
hant voer hemselven, alse dat sij mit malcanderen geloet ende ghedeylt hadden alle alsulke goede erven ende renten alse hierna bescreven staen, alse sij die ghemeene gehadt /
hebben tot desen dage toe, in den eersten so is Ghijsbert de Boell voirseyt mitten rechten lote ghevallen alle alsulke goede als hyerna bescreven staen, in den eersten die helfte /
van der husinge ende hofstede van voer tot after mit allen horen toebehoren, ghelegen opten hoeck van scoutestege aen de gansmerct, geheten  Engelenboirch, ende daertoe die /
apteette mit allen horen toebehoren, alse die nu in derselver husinge voirscreven staet ende is, item zes mergen lants also die gelegen sijn in Lopick ende Gheryt van /
Roden nu bruyct, item omtrynt drie mergen lants also die gelegen sijn after die Haer ende Willam Henrics soen nu bruyct, item die helfte van der husinge ende hofstede, /
ghelegen bij Sinte Katrinenen poerte te neffens Sinte Katrinen kerc over daer Henric Gheryts soen de rademaker nu in woent, daer Jan Holinychs erfnamen oestwerts /
ende Harman Henrics soen westwaerts naest gelegen sijn, item die helfte van twe husingen ende hofsteden mit allen horen toebehoren also die gelegen sijn op Sinte Jans ende /
wijck opte oestside van der graften opten noorthoeck van schayen stege optie helfte van den pachte die daer jaerlix uutgaet, item alle gelt, huysraet, cleynoet ende ingedoemte mit /
halff den zilverwerck als sij tesamen hebben, ende behoudelic Gijsbert voirseyt sijns vordele te hebben na rechte ende ghewoente der stat van Utrecht, sonder argelist ende hier- /
toe so sell Gijsbert voirseyt alleen hebben, heffen ende boren alle alsulke schulden als men hem ende sinen soon voirseyt in enygerwijs tesamen sculdich wesen mach in brieven /
off buten brieven bynnen Utrecht mit sulken voirwaerden dat Gijsbert voirseyt weder betalen off mit recht verantwoirden sell alle scou testamente ende ... /
als Gijsbert ende Jan sine soen voirseyt in enygerwijs sculdich wesen, in brieven off buten brieven off Jan voirseyt gevoren macht te gelden van deze Aleyden /
sijnre moeder bynnen ende buten Utrecht buten coste ende scade sijns soens voirseyt, ende sinen erfnamen, ende Johan de Boell is mitten rechten lote gevallen alle alsulke goede, erve /
ende renten als hierna bescreven staen, in den eersten die helfte van der husinge ende hofstede mit allen horen toebehoren, geheten Engellenborch voirscreven, daer Ghijsbert /
voirseyt die wederhelfte of toebehoirt, behoudeliken Gijsbert voirseyt sijn lijftochte aen Jans sijns soons helfte van der lossinge ende hofstede voirscreven also lange als Ghijsbert /
voirseyt leeft, item elff mergen lants, gelegen in Lopick daer die sestehalve mergen lants heerlic goet off is ende Jan van der Hoeve nu bruyct, item drye mergen /
lants, oeck gelegen in Lopick, ende Jan Harmans soen nu bruyct, item die helfte van der husinge ende hofstede, gelegen bij Sinte Katrinen poerte voirseyt ende die helfte /
van den tween husingen ende hofsteden, gelegen op Sinte Jans Oudwijck voirgenoemt opte helfte van den pachte die daer jaerlix utgaet, daer Gijsbert de Boelle voer- /
seyt die wederhelfte of toebehoirt, item twe oude scilde s'jaers erfrenten aen der stat van Utrecht, item sestyen pont s'jaers erfrenten aen der stat van Seyst, item die helfte /
van alsulc zilverwerck als sij tesamen hebben, behoudelic Ghijsbert voirseyt sijn vordell te hebben als voirseyt is, item noch Ghijsbert de Bolen beste stalen panzer. item /
so is men Gijsbert ende Jan sijn soen voirscreven sculdich van verschenen pachten van den landen voirscreven hondert ende vier en dertich arnoldus gulden, te weten datter /
verschenen is tot desen dage toe datum des brieffs, die hondert ende vier ende dartich gulden voirseyt sell Jan de Boell voirseyt alleen hebbe, heffen ende boren sonder arch, /
item so sell Jan de Boell voirseyt noch hebben aen gelde tsestich arnoldus gulden die Gijsbert de Boell voirseyt Johan de Boell sinen soen voirgenoemt betalen ende geven sell tot /
vermanynge Jans sijns soens voirgeseyt, ende Johan de Boell voirscreven sell alleen hebben ende behouden twe hondert ende twintich arnoldus gulden aen schulde die her Willam /
Ysendoren, her Gheryt van Eemshert, Gijsbert Pyeck, Jan Grawert Hugen soen, Daniell van Malsen, Geryt Coman Janssoen ende Alijt Brederix sculdich sijn in brieven /
ende buten brieven sonder arch, doe dat gedaen was aldaer so vertegen Ghijsbert de Boel sijn soen voirscreven elx mit sijns selfs hant voer hemselven ende elx tot /
des anders behoef in rechter sciftinge ende sceydinge van alsulke goede, erve ende renten also hem elx mitten rechten lote gevallen sijn ende hierovir bescreven staen /
ende geloefden mede elx aen des anders hant voer hem ende voer horen erfnamen ende elx tot des anders vermanynge ende tot des anders behoef voirt buten Utrecht te vertyen /
van desen voirgescreven goeden, erven ende renten die hem elx mitten rechten lote gevallen sijn overall in allen gerechten daer dieselve goede. erven ende renten gelegen sijn, ende /
den anderen so in vestygen dat elx des vaste ende seker is, sonder arch. In oitconde deser dingen so hebben wij scoute ende scepenen voirgescreven onse segellen aen /
desen brief gedaen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tsestich des Dinsdages na sinte Victoirsdach, deser brieve sijn twee ende doe wij desen voirscreven /
scepenebrief gesien ende well verstaen hadden, aldaer so gaven also Johan de Boell ende Hillegont sijn wijff mit samenderhant also recht wijsde over tot onsen antwoer- /
de joncfrou Belye Claes dochter van Oestrom den statbrieff entie renten daer dieselve brieff off spreect daer onse tegenwoirdige brieff doer- gesteken is ende ver- /
tegen daeroff mit hande voirseyt tot joncfouw Belyen behoeff voirgenoemt also rechte ende oirdele wijsde, dat sij sculdich waren te doen dit geschyede onder Johan /
van Oudewater, scoute Johan van Renesse ende van Wulven Eerst van Hardenbroeck, Aeryaen van Lantscroen, Johan over de Vechte, Dirck van Zulen, Weernaer Braem, /
Willam van Snellenberch voernoemt proeys, Johan van Blochanen, Jonge Johan over de Vechte, Goedsclac van Brakell ende Johan Woutman, scepene t'Utrecht ende opdat dit /
vaste ende stade blive so hebben wij scoute ende scepene voirgenoemt onser statsegell aen desen brief gedaen ende oirconde gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert vier /
ende tsestich des Donredages na Sints Bonifaesdach.

Joost Schoute zei op vr, 07/21/2023 - 10:23

Geert, dank voor de snelle transcriptie. In deze charter staan twee data, namelijk 1462 en op het eind 1464. Wat is hiervan de bedoeling, is de laatste datum de schulderkenning aan Belie van Oostrum?

Geert Ouweneel zei op vr, 07/21/2023 - 11:29

De eerste datum is van de brief die in dit stuk gekopieerd is. De tweede de datum dat schout en schepenen de brief gelezen en besproken hebben.

Otto Vervaart zei op vr, 07/21/2023 - 12:17

@Geert, de schout en schepenen hebben meer gedaan dan de ingelaste oorkonde lezen. Met inachtneming van het daarin bepaalde dragen Johan en Hillegont nu de in 1462 aan Johan toekomende goederen over aan Belle. De akte uit 1464 is dus meer dan enkel een zogeheten vidimering, de schepenen hebben hun brief zelfs eraan bevestigd (daer onse tegenwoirdighe brief doergesteken is). De oorkonde uit 1464 staat geordend in een gedeelte van de archiefcollectie toegang 355, Van Buchel-Booth met oorkonden over overdrachten.

Joost Schoute zei op vr, 07/21/2023 - 15:34

@Otto, de oorspronkelijke oorkonde zou opgemaakt kunnen zijn voor 1462. Eerst vermelde Ghijsbert is dan waarschijnlijk al overleden. Er is een Johan de Bole (de Bole van Heemskerk) wiens dochter Hadewich gehuwd was met Dirk Claesz van Oostrum, broer van vermelde Belije (Belie) en zoon van Claes van Oostrum en Agnes van Zuylen van Nijevelt. Blijkens de Stichtse protocollen (coll.Groesbeek) zou deze Johan de Bole in 1451! overleden zijn ?!.

In T341 UA worden vermeld Dirk, Jan, Willem en Belije, kinderen van Klaas van Oostrum aan hun moeder Agniese, 1452

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.