Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Wie wil het testament van Barthouts, heer van Assendelft, voor mij transcriberen?

 

Middels de bijgevoegde link is dit gedigitalideerde testament, bestaande uit 7 bladen, te lezen.

Alvast mijn dank.

 

https://hdl.handle.net/21.12102/60FA4D1A51B44072B5E7E86AEF87B588

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op vr, 06/10/2022 - 20:19

Testament heren Barthouts, here van Assendelf, ridder, t'welck sijn uterste
wille ende menynghe is, te voldoen ende te volbrengen aff zijnre gebrake in
alre mayeren geliken hier nae gescreven ende verclaert staet.

Ic Barthout, here van Assendelff, ridder, doe condt ende kenlyc allen luden, want ic
wel bekenne dat niet soe onseker en is als dit leven op aertrijke ende niet zekerre
dan die doot, soe heb ic inder eeren Goods ende om mijnre, mijnre wiven ende mijnre
ouderen zielen zalicheit mit gueden voirsienicheit, machtich mijnre vijf synnen van der
genaden Goeds ende uut mijnen vrijen moetwille ghemaect ende geordineert, make ende
ordinere mit desen mijne jegenwordige brieve alsulc testament, besprec ende uterste
wille, geliken hiernae gescreven staet, dat ic gehouden ende volcomeliken volbracht wil
hebben sonder des in eniger wijs of te breken of te vermynderen.

In den eersten soe begheer ic dat men den priester die mi berechten sel gheve vier
airnoldes gulden ende den coster twe aernoldes gulden, des soe begheer ic dat diezelve
priester mij dairvoer doe te mynsten thien zielmissen.

Item soe beeheer ic dat men terstont als ic gestorven bin, eer men mi uten huse draecht
over mi singhe een vighelie van neghen lessen ende elken priester gheve die ter vighelie
coomt ende den coster twee cromstaerte ende dairthoe bespreec ic vier arnoldus gulden.

Item soe kyese mijn legerstede ende sepultuyr als ic oflivich geworden bin in Sinte Johane
cloester tot Hairlem ende des soe bespreec ic elken priester aldair ende den coster drye
arnoldus gulden dair ic voir geset en besproken hebbe dertich gulden, des soe begheer
ic dat sij mi doen willen dat eerste jair lang tot elker maente een vighelie van negen
lessen ende s'daeges dairnaest volgende een singende zielmisse van requiem ende elc priester
dies van staden is een lesende zielmisse van requiem.

Voert sullen sij dat jair uut voirseit tot elker maente voirn. over onse zielen deylen den
armen an brode acht achtendel tarwen ende mijn testamtoors sullen hem besorgen
dat gelt van des dien tarwe voirsz. costen sel dair ic voir geset en besproken hebbe
tseventich arnoldus gulden.

pag. 2
Item soe begheer ic dat mijn testamentoors des anderen dages naedat ic oflivich
geworden ben mi laten doen twe ende dertich zielmissen op enen dach ende dairthoe
bespreec ic drye aronlus gulden.

Item soe begheer ic dat mijn testamentoors mijn uutvaert doen mit vier tortysen ende
mit kaersen als gewoenlyc is ende vier arme menschen die de tortysen houden sel men
gheven elken enen zwarten rock ende een zwart caproen ende dan voert copen een
deel zwarte lakens opt graf te legghen ende als mijn jairgetijde gedaen is, sel men
dat laken dan om goede willen gheven ende den vrouwen wijn te doen schencken als
custumelyc is ende hierthoe bespreec ic tsestich arnoldus gulden.

Item soe bespreec ic den armen te delen an gelde twehondert arnoldus gulden, die een
helfte als ic begraven ben als men dat eerste bereden mach, ende die ander helfte
tot mijnre maentstont.

Item soe begheer ic dat men terstont nadat ic gestorven bin derthien arme menschen
gheven elcx een rock, een hemde ende een pair schoen ende dairthoe bespreec ic vijf ende
tsestich arnoldus guldens.

Item soe bespreec ic den regulierynen in Beverwijc thien arnoldus gulden.

Item soe bespreec ic t'gasthuys in Beverwijc vijfthien arnol;dus gulden.

Item soe bespreec ic der kerken tot Assendelft dair die kercmeesteren tot ewighen dagen
jairlix mijn begangenisse ende memorye voir doen sullen laten mit vighelien ende
missen als dat behoort vijftich arnoldus gulden.

Item soe bespreec ic Onser Vrouwen ghilde tot Assendelft om renten dairmede te copen
dair sij tot ewigen daghen mijn memorye ende begangenisse voir doen sullen laten
jaerlix des anderen dages als die kercmeesteren aldair mijn memorye ende begnangenisse
gedaen hebben vijftich arnoldus gulden.

pag. 3
Item soe bespreec ic noch datzelve cloester voirsz. dair sij als ic oflivich geworden
bin mij voir doen ende lesen sullen een gulden zouter in sulker manyeren als die
cedel die ic hem dairof senden sel inhout ende begrijpt, ende dairthoe bespreec ic
vier ende twintich bourgonge scilden, want ic se een reyse om alsoe veel heb laten doen
ende lesen als dat behoorde.

Item noch bespreec ic datzelve cloester voirseit dair sij mede als ic oflivich
geworden bin mij voir doen ende lesen sullen een gulden zouter in sulker manyere
als die cedel die ic hem daerof senden sel inhout ende begrijpt ende dairthoe soe
bespreec ic vier ende twintich bourgonge scilden.

Item soe bespreec ic den regulieren bij Hairlem thien arnoldus gulden.

Item soe bespreec ic noch den armen te delen ende te gheven of dair mijn testamentoors
dunct dat beste besteedt is anderhalf hodnert airnoldus gulden.

Item soe bespreec ic den heiligen geest tot Hairlem vijftich airnoldus gulden dair die
heilghe gheestmeesteren terstont laken, scoen ende heemde om copen sullen, den armen
huyssitten dies meeste behoeftich sijn mede te cleden.

Item soe bespreec ic den ghemenen capittel van den Sartraeysen twintich gulden.

Item soe bespreec ic den ghemenen capittel van den regulieren onder Windesijm
twintich gulden.

Item soe bespreec ic den ghemenen capittel van der derder oirden sinte Franciscy
vijfthien gulden.

pag. 4
Item soe bespreec ic Gheryt van Nyendamme, mijnen bastert, gewonnen bij Katirnen
20 arnoldus gulden.

Item soe bespreec ic Dirc mijne baster, gewonnen bij Marytgen Henrick Boudijns die Bossen-
dochter twintich arnoldus gulden.

Item bespreec ic Bijltgen mijne kencht 40 noblen die alleen in een caxtgen leggen.

Item soe bespreec Gheryt Martijnsz den clerc ende coster op dese tijt twalef arnoldus gulden.

Item soe bespreec ic mijn huysgesinnen binnen mijnen huise te deylen dair Gherryt van
Nyendamme ende Bijltgen vorigesz. niet of hebben en sullen ende dat te gheven denghenen
die't beste verdient hebben tesamen vijftich arnoldus gulden.

Item alle dese voirsz. gulden sullen wesen gouden Gelresse gulden arnoldus munte off pa]ymente
hore waerde.

Item soe begheer ic dat mijn testamentoors terstont nae dat ic oflivich geworden bij,
vermanen den vijf biddende oerden ende den Sartorysen tot Utrecht ende den reguliere
dat sij alsulke begangenisse ende memoryen doen als sij nae uutwisinge der brieven die
ic van hem dairoff hebbe die men vinden sel int coffer dair dit testament in leyt,
mij sculdich sijn te doen.

item soe bespreec ic Willem van Assendelft, mijne neve, Dirc mijns broeders zone, enen
brieff sprekende opter stede van Hairlem van 25 gouden Guuilhelmse hollantse
scilden s'jaers erflike renten.

pag. 5
Item soe bespreec ic noch Gheryt mijne baster voirsz. ende Dirc mijne baster voirseit
tesamen enen brief, sprekende opter stede van Hairlem, van hondert Guuilhelmse hollantse
scilden s'jaers erflike renten, dat is te weten dat Gheryt voirsz. jaerilix dairof hebben
ende opbueren sel tseventich Guuilhelmse hollantse scilden, ende Dirc voirseit jairlix 40
Guuilhelmse hollantse scilden ende soe wye van hem beyden stervet ende oflivich wert, voir
ander sonder wittachtige blivende, blikende geboorte nae hem te laten, soe sullen die hele
renten van den brief voirsproken comen ende erven opte ghenen die van hem beyden voirsz.
te live blijft, ende is dat zake dat sij beyde oflivich werden sonder wittachtiche blivende,
blikende geboorte after hem te laten totter vierde geboorte thoe, soe en sel desen brief ende
renten voirsproken an nyemant vervremden, mair weder comen ende erven op mijn recht
erfnamen die ic dan aftergelaten sel hebbe.

Item soe bespreec ic jonghvrou Margriete, mijn nichte van Zoelen, mijnre zuster dochter,
enen brief sprekende opter stede van Alcmair, inhoudenden van twintich gouden
vrancrixe cronen s'jaers die sij hebben ende bueren jaerlix alsoe lange als sij in levende
live is.

Item soe bespreec ic den twee nonnen tot Reynsburch wonende Jansdochteren van Zoelen, mijn
nichten tesamen enen brief die ic op hem heb doen scriven, sprekende opter stede
van Leyden, van twalef Guuilhemse hollantse scilden s'jaers die sij na mijnre doot hebben ende
behouden sullen elc na anders doot hore beyder leven lang nae inhout des briefs voirsz.

Item soe bespreec ic broeder Jan Neck vycarius der oerden van den Jacoppinen als een van
mijnen testamentoren een gulden verderdertse ruesel dat geponsaneert is.

Item soe bespreec ic mijn twee testamentoren als den commelduyer van Sinte jans cloester
tot Hairlem ende meester Jan Claessen elx dertich aernoldus gulden, maect tesamen
tsetich arnoldus gulden.

Item wair dat sake dat ic hier en boven yet begheerde, ordineerde of bijsprake mit mijnen
sempelen waerden voir wittachtige tugen of mit mijne brieven wil ic dat volcomelyc
sinen voirtganc hebbe in alre manyeren oft hier puntelyc en namelyc in gescreven sonde.

Item wair dat zake dat ic enich van de poynten des testaments voirsz. naemals wederriepe
ende doirscreve dair en souden die ander poynten niet mede gedestrueert noch vermyndert
wesen, mair in horen craften bliven.

Item soe bid ic vruntelyc mijn testamentoors dat sij om Goeds willen den laste van der
executye mijns utersten wille aennemen willen ende die volbringhen nae hoirre
machte als ic op hem betrouwe.

pag. 6
Item voerts soe ist mijn menynghe ende uterste wille dat mijn erfnamen nae mijnre
doot van mijnen gueden hem niet onderwinden en sullen, noch hoir hande daeran slaen
in enigerwijs voir die tijt dat mijn uutvaert uterste wille ende testament in allen
poynten volcomelicke betaelt ende voldaen is als voirsz. staet ende als sij nu geloeft
hebben in gueden brieven die sij nu dairof gegheven hebben ende in dezelve coffer
leggen daer men dit testament in vinden sel.

Ende wanttet mijn uterste wille, menynghe ende begheerte is dat dit testament ende
besprec ende alle poynten hierin begrepen ymmer volcomeliken volbracht ende
voldaen werden, gelijc voirsz. staet, sonder des in enigerwijs te vermynderen, soe hebbe
ic mijnen zegel in getugenisse der wairheit hieraen gehangen in den jare ons
Heren dusen vierhondert vier ende dertich opten vijften dach in Januarius.

pag. 7
Testament H. Bartout heer van Assendelff,
ridder
5 Jan. 1434

Joost Schoute zei op vr, 06/10/2022 - 20:49

Geert, mijn dank

Joost Schoute zei op zo, 06/12/2022 - 10:39

Geert, kan je de doorgehaalde alinea op pagina 4 ook transcriberen; daarin staat genealogische informatie c.a.

 

Alvast mijn dank

Geert Ouweneel zei op zo, 06/12/2022 - 11:49

pag. 4

Item soe wil ic ende begheer dat men als ic oflivich geworden bin een tafeltgen maeck an
die want hangende bij mijn graff dair een crucifix in ghemaelt staet, soe onse Here
an den cruce hinck, mit onsen Vrouwen beelde an de een zijde ende Sinte Jan evangelist an die
ander zijde, daer ic op mijn knyen leggende mit mijnre wapene an die een zijde inghe-
maelt bin, ende mijn husyvrouwe Udelt van den Horst, vrouwe van Assendelff, die Godt
genadelich sij, mit hoire wapenen an die ander zijde en dairthoe bespreec ic vierthien
arnoldus gulden.

Joost Schoute zei op zo, 06/12/2022 - 12:05

Geery, mijn danj!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.