Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Wie wil de akte in de ingesloten link transcriberen?

 

Alvast mijn dank

 

https://hdl.handle.net/21.12112/0B3985D6939043948ABDD59FECD4F18C

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/21/2022 - 15:48

Wij Jan Drixsz, ghecoeren arbyter ende segsman, gecoeren van die schepenen van den jaere 1546, bij namen genoemt Simon /
Maertsz, Jan Danesz, Roeloff Baertz, Jan Simonz ende Jacop Jacopz ende met vier goede mannen uut elk vremdeleen daerthoe /
verdaecht, te weeten Simon Heynrixz, Jan Claesz, Hanick Jansz ende den voersz. Jan Dirxz ende Allert Maertz als arbyter /
ende segsman gecoeren van Jan Jans zoen Heynrick Jan zoen ende Claes Willem Phillipsz als welboeren luyden tot Assendelft /
en als macht hebbende van haer mede welboeren luyden voersz. ende hebben gecoeren an beyde zijden Heynrick Gheritz, schout /
van Assendelft als een over man gecoeren ende hebben in ons wijtere woenent ghebleven angaende tgescheel dat zij tussen /
malcanderen hadden, te weeten dat de voersz. welboeren luyden tot Assendelft met haer mede mackers tot nu thoe geniet hebben /
die derde penninck vant schot alsoe wel van dat bueren schot als vant keysser schot, waerop de schepenen voersz.
verschoten hebben om dat hem luyden alsoe niet te vollen willen laeten genieten, soe is onsse seggen dat van nu /
voert an die welboeren luyden sullen genieten en corten die vierde penninck vant schot tot Assendelft van al datgheene /
dat op dat schot ommegheslagen sal werden, alsoe wel vant buerenschot als vant keyssersschot geduerende alsoe lange /
als enige van de welboeren luyden off enich van die huysluyden tot Assendelft hem laeten duncken ende seggen dat /
zij met desse daeyneck bedroegen offte vermindert zijn alsdan een ygelick staen op zijn recht gehelijck zij /
stonden eer dat dit voersz. seggen geseyt was, dit is geschiet opte eerste dach van Desember int jaer ons Heeren /
dussent vijff hondert ses ende veertich, in kennisse der waerheit soo hebben wij Arbyters ende segsluyden voorsz. /
dessen brieff van den welken isser noch een alleens houdende onderteykent met onsse gewoentlicke handtmercken /
onderteykent, ghedaen opten dach ende datum als boeven.
Bij mij Heynrick Gherritz,s chout van Assendelft
[onbekend ten]

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.