Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek

Wie wil bijgevoegde akten trnscriberen?

 

Alvast mijn dank

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/28/2022 - 14:15

De akte is onvolledig!

 

op huyden compareerde voor mij Adriaen
Dircks, notaris publicq, bij den Hove van
Hollandt geadmitteert, tot Wormer residerende,
ter presentie van de getuygen hiernaer genoempt, Jan
Gerritsse Meyer, woonende op de Cooch, out
omtrent 39 jaeren, Cornelis Jeroensse, woonende
op Wormerveer, out 43 jaren, ende Cornelis
Pietersse de Gaeu, buyerman tot Wormer, out
omtrent 30 jaren, ende hebben ten enfstelijcken
versoecke ende beede van Cornelis Pietersse
Emaus, burger der stadt Haerlem, bij haerluyder
mannen waerheyt in plaetse van eede, geseyt,
getuycht ende verclaert waerachtich te
wesen, dat zij getuygen int laeste van de
maent van October lestleden, met eenen Jan
Heyndrickxse Schoutten, woonende tot Crommenye,
tesamen van den requirant aengenomen hebben
te collecteren den impost van de seepe over
de dorpen benoorden t'IJe gelegen, met macht,
last ende spetiale commissie, omme alle
de frauden ende contraventien die in de voorsz.
loopende pacht aldaer souden mogen werden
gepleecht te achterhalen, mits dat de boetten
vandien sullen moetten comen d'eene helft voor
hun getuygen ende haeren voorsz. mede
compaingnion Jan Schoutten, ende d'ander helft
aen den requirant als pachter alleen, ende
dat alle causatien van frauden bij ende op den naem
van den voorn. requirant alleen mosten geschieden,
welcken volgende zij getuygen oock mede
verclaren, dat zijluyden beneffens den voorn. Jan
Schoutten in November lestleden, sonder den
juysten dach onthouden te hebben, in
presentie van Pieter Ghijsbersse Emaus

Joost Schoute zei op vr, 01/28/2022 - 14:25

Geert, allereerst dank. Ja je hebt gelijk, er is nog een deel.

 Hierbij het vervolg.

Geert Ouweneel zei op vr, 01/28/2022 - 15:24

vader van den requirant, vergadert zijn
geweest ten huyse van Gerrit Willemsse
Ruychrock, notaris publyck, ende waert op
Saerdam, en aldaer met malcanderen informatie
te beleggen van de seepsluyckerije van Anna
Jansdochter, craemster ofte comenijhouster
op Saerdam voornt., daermede schoudt Lubbert
van den Schermer (die geen portie ter werelt
aen de voorsz. pacht hadde) voor de somme
van drie hondert carolus guldens, secretelijcken
was geaccordeert, ende dat aldaer doen ter
tijt bij hun allen eenstemmelijck
geresolveert ende beslooten is, dat hem
niemant van hun allen met d'voorsz. saecke soude bemoeyen
als alleen den voorsz. Emaus, doch dat den voorn.
Jan Schoutten, dies alles niettegenstaende
evenwel (soo zij getuygen verstaen) metten
voorsz. schout Lubbert ofte sijn commissarys geaccordeert is
buytten wille, weten ende consent van
hun alle, welcke accort zij getuygen oock
bij desen verclaren niet te approberen int minste
ofte meesten, eyndende hiermede haerluyder
depositie, die zijluyden t'allen tijden, indient
noot is, overbodich staen met eede te bevestigen,
ende consenteerden hiervan gemaeckt
ende den requirant gelevert te werden
een off meer openbaere acten van attestatie
in forma. aldus gedaen, verleden ende
gepasseert tot Wormer op den 22en
February 1634, in presentie van Willem
Cornelissen luyman van Wormer ende Jacob Floris,
getuygen met mijn notiaris hier bevesticht
ende gelesen.
Willem Cornelis
Jaco Floris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.