Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptieverzoek

Wie wil de hieronder geduide akte transcriberen?

Het gaat om een akte betreffende Hendrick Schouten en Hendrick van den Hove, te vinden onder de notariele protocollen van deHaarlemse notaris Nicolaas van Bosvelt, boek 209, pag. 52r en 53l/

De toegang is: https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

vervolgend inventaris>19 Nicolaas van Bosvelt>195-223>209>pag. 52r en pag. 53l

 

Alvast mijn dank

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 11/15/2021 - 16:09

In den naeme ons Heeren, amen. Bij desen jegenwoordigen instrumente
sij eenen yegelicjk kennelijck ende openbaer dat in den jaere
na de geboorte desselffs ons Herren Jesu Christy duysent
ses hondert een ende tsestich den 26 dach van July,
wesende s'woensdaechs, t'savonts de clock omtrent
negen uren, voor mij notaris ende de getuigen
ondergenoempt, persoonlijck gecomen ende gecompareert
zijn d'eersamen Hendrick Schoute, twijnder, ende
d'eersame Jannetge Pieters Snoeck, geëchte luiden,
wonende binnen deser stadt, mij notaris bekent,
hebbende alle beyde bij des Heeren gratie heurluider
verstant, memorie ende spraecke, soo't claerlijck
bleeck ende men anders nyet sien, nochte
bemercken conde, dewelcke verclaerden van de
goederen, hen bij Godt Almachtich op deser werelt
verleent, begeerden te disponeren ende oversulcks
naer expresse revocatie, cassatie ende te nyet
doeninge van alle voorgaende testamenten,
uyterste wille ende codicillen, houdende
deselve ende elcks vandien voor nul, crachteloos
ende van onwerden, in schijne off deselve
noyt verleden ofte gepasseert waeren geweest, alsnu
opnyeuws heur beyder ende elcks heurluyder
testament, laetse ende uyterste wille geschict,
gemaect ende geordonneert hebben, als sij
schicten, maeckten ende ordonneerden bij desen,
als hier naer volcht.
Te weeten, dat d'eerste van hen beyden overlijdende,
de langstlevende tot zijn ofte haer eenich ende
univereseel erffgenaem gestelt, genomineert
ende geinstitueert heeft, als sij malcanderen
stelden, nomineerden ende institueerden bij desen, in alle
de goederen die d'eerststervende eenichsints
metter doot sal comen t'ontruymen ende ter
werelt achterlaten sal, instituerende zij
testateurs haer kiint ofte kinderen in haren
gelittime ende wettige portie, deselve naer
rechte in des eerstgesturvenens goederen
competerende, sonder meer, mits dat de langst-
levende gehouden blijft hare kint ofte kinderen
voor de vruchten vandien te alimenteren
ende t'onderhouden tot deselve kinderen mondige
jaeren, ofte huwelijcken state, indien deselve
langstelevende soo lange int leven blijft maer
anders nyet.
Maer oft gebeurde dat de voorsz. Hendricke Schoute
eerst ende voor de voorsz. zijne huysvrou sonder
kint ofte kinderen int leven achter te laten,
deser werelt geraecte t'overlijden, ende dat
zijns testateurs vader aldan noch int leven
mochte zijn, in zulcken gevalle heeft hij
testateur zijnen vader alleenlijck geinstitueert
in zijn legittime ende wettige portie, hem naer
recht in zijns testateurs naer te laten goederen
competerende. /
Stellende zij testateuren malcanderen ende sulcks
d'eerstoverlijdenden de langstlevende van hen
beyden tot voocht ofte voochdesse over haere
kint ofte kinderen ende alle heure goederen,
omme deselve te regeren ende te administreren
sulcks de langstlevende geraeden vinden sal
tge behooren, met macht dat de langstlevende
een of meer voochden tot hem ofte haer
sal mogen assumeren ende oock in zijne ofte
haere plaetse mogen surrogeren, secluderende
tot dien eynde alle weescameren, weesmeesteren,
wettegerechten ende bloetverwanten, nyet
willende noch begerende dat yemant
anders dan de langstlevende ofte haere
geassummeerdens ofte gesurrogeerdens
daermede sal hebben te bemoeyen, allen
anderen daervan uutsluitende ende excuserende
bij desen.
Alle t'welcke vooren geschreven staet
seyden ende verclaerden de voorsz, Henrick Schoute ende
Jannetgen Pieters Snoeck, testateurs, te weesen
heure beyder ende elcks heurluyder testament,
laetste ende uyterste wille, willende ende begerende
dat t'selve naer haerluyder elcks overlijden alsoo
gevolcht ende naergecomen sal werden, t'sij als
testament, uyterste wille, codicille off
anders, soo t'selve best naer rechte sal mogen
bestaen ende effect sorteren, ende versochten
aen mij notaris voornt. hiervan gemaect ende
gelevert te werden een ofte meer openbare
instrumenten in behoorlijcke forma.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert binnen de voorsz.
staet Haerlem, ten huyse mijns notaris, staende
in de St. Jansstraet ende ter presentie van
Bartholomeus Veer ende Hendrick van den
Hove, mijns notaris clerquen, als getuigen
van gelove tot kennisse van desen versocht.
Hendryck Schouten
Yanneken Pieters
B. Veer
H. van den Hove
T'oorconden N. van Bosvelt, notaris

Joost Schoute zei op ma, 11/15/2021 - 16:18

Geert, dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.