Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek

Wie wil een akte transcriberen van de Haarlemse notaris Henrick van Gellinckhuysen

 

de toegang hiertoe is:

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 

boek 25>314-341>327>fol.102 verso

 

Het betreft Pieter van Wassenberch (Wassenbergh)

 

Alvast mijn dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 04/08/2021 - 13:15

Op huyden den 20 Juny anno 1641 compareerde voor mij Henrick van
Gellinchuysen, notaris publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert,
binnen der stadt Haerlem residerende ende voor de naergenoemde
getuygen, d'heer Pieter van Wassenberch, woonende in Schouten,
jegenwoordich sijnde binnen deser stadt (mij notaris wel bekent),
dewelcke overdenckende de broosheut des menschen-
leven, als een schaduwe verganckelijck sijnde, willende de
onseeckerheyt des tijts ende de uuyre vandien voorcoomen,
beslooten ende goetgevonden heeft te disponeren van sijne tijdelijcke
goederen, vertoonende ende exhiberende ten dien eynde dese sijne
beslootene testamente, waerinne hij verclaerde sijne expresse
uyterste wille ende begeerte, met sijn eygen handt gescreven te hebben,
alsmede met eygen handt onderteyckent, waerinne
beslooten is sijne volcomen testamentaere dispositie,
t'welck hij begeerde, dat nae sijn overlijden volcomen
effect sorteeren sal, met versoeck dat ick notaris t'selve tot
versterckinge ende bevestiginge vandien mette chachette
mijns notaris soude toesegelen, t'gene ick notaris oock
dienvolgende gedaen hebbe, soo met roode lacke als
anders, begerende dat de gemelte beslootene dispositie
volcomentlijck naergecoomen ende achtervolgt sal werden,
t'sij als codicille, gifte uyt saecke des doots, soo als
hetselve alderbest ende bundichst sal mogen bestaen,
nietjegenstaende t'gebreck van alle solemniteyten
ter contrarie, versoeckende hij comparant aen mijn notaris
voornt., dat ick tot bevestiginge vandien dese notule
ofte superscriptie hierop soude schrijven, t'gene
dienvolgende oock gedaen hebbe, gedaen ende verleden
ten dage als boven binnen der voorsz. stadt Haerlem,
Willian Newson, onder stont t'oirconde ende was geteyckent
ter presentie van Jacobus Groen ende William Newson,
als gelooffwaerdige getuygen hiertoe versocht ende gebeden
ende was onderteyckent Pieter van Wassenberch, J. Groen
H. v. Gellinckhuysen, notaris publicq
Accordeert mette principale
geteyckende notule
bij mij
H. v. Gellinchuysen notaris publicq

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.