Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptieverzoek

Wie wil de volgende akte transcriberen uit de notariele protocollen van de Haarlemse notarissen.

Het betreft de protocollen van Michiel van Woerden, boek 2, digitale pagina 0127 en volgende.

Comparant in deze Cornelis Jacobsz scheepmaker.

 

Toegang  https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 

Alvast mijn dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 02/18/2021 - 11:44

Acte van attestatie ten versoucke
van Jan Gerritsz van Assendelft.
Op huyden compareerden voor mij Michiel
Janss van Woerden, der stadt Haerlem secretaris
ende notaris publyck, bij den Hove van Hollandt
toegelaeten, int bijwesen van den naegescreven
getuygen, Cornelis Janss van Haerlemerliede,
oudt omtrent 19 jaeren ende Trijn Jansdochter,
huysfrouwe van Thonis Jacobss van Schoter-
wielant, oudt omtrent 26 jaeren, beyde
kinderen van wijlen Jan Meuss. ende Griete Claes-
dochter, heurluyder vader ende moeder, in heurluyder leven
wonende tot Haerlemerliede, Cornelis Gerritss,
mede van Haerlemerliede, oudt omtrent 24
jaeren ende Trijn Gerritsdochter, huysfrouwe van
Cornelis Janss Botterman, oudt omtrent 32 jaeren,
dewelcke alle gelijck bij heurluyder
mannen ende vrouwe waerheyt in plaetse van
eede getuycht ende verclaert hebben t'gundt
hyernaer volcht, ten versoucke van Jan
Gerritsz van Assendelft, als man ende voocht
van Guerte Jansdochter, mede een van den kinderen
van den voorsz. Jan Meuss, ende eerst de
voorsz. Cornelis Janss ende Trijn Jansdochter,
dat zij alle beyde wel weten dat den voorsz.
Jan Gerritsz, heurluyder swaeger, van haeren zaliger
ouders jaerlicxs ontfangen heeft renten van de
twee hondert twintich gulden die hem met Guerte
Jansdochter te huwelicke waeren belooft ende sulcxs
naer hen deposanten beste wetenschap van denzelve renten noch
betaelt es geweest omtrent twee jaeren voor
dese jegewoordige troublen bij den voorsz. Jan Meuss
ende Griete Claesdochter, hun deposanten vader
ende moeder, ende doerdien hen vastelijck laeten duncken
dat den voorsz. Jan Henricss van de voorsz. twee hondert
ende twintich carolus gulden hooftsomme nyet voldaen
en es, die voorn. Cornelis Gerritsz ende
Trijn Gerritsdochter, deposanten, verclaeren
insgelijcxs wel gehoort te hebben alsdat
de voorn. Jan Gerrits van de hooftsomme van twee
hondert ende twintich karolus gulden, tot zijn huyssen
hylickgoet hem belooft, nyet voldaen en es, maer daer-
voren renten heeft ontfangen, soe zijluyden t'voorsz.
van Gerrit Jacobss, heurluyder zaliger vader, ende
Trijn Meusdochter, die een suster was van den voorsz. /
Jan Meuss, wel hebben hoeren seggen
alsdat den voorsz. Jan Gerritsz renten van zijn
huysfrouwe hylickgoet ontfing ende dat t'zelve
was omtrent een jaer voor deser troublen, dat zij
t'selve van heurluyder ouders hebben verstaen ende
verclaeren alle beyde oock van heurluyder voorsz.
ouders wel verstaen te hebben, dat den voorsz.
Jan Gerritsz noch aen den voorn. Jan Meuss ende Griete
Claesdochter, zijnen schoonvader ende schoonmoeder,
geleent hadde vijftich karolus gulden aen
gelde, gelijck oock de voorsz. Cornelis Janss
alleene verclaert dat nu Haerlemer kermisse
toecomende ses jaeren zal geleden zijn dat tot
sijn voorsz. ouders huyse de voorsz. Gerrit Jans zijnen
sustere huysfrouwe van den voorsz. Jan Gerritsz
gebrocht heeft zeecker gelt wesende in een hengsel
mandeken sonder dat hij nochtans weet hoe-
veele. Alle t'welcke voeren geschreven
staet de voorsz. deposanten
verclaerende t'selve tot allen tijden des versocht
wesende bij heuren solempnelen
eeder te bevestigen, ende versochte den voorn.
Jan Gerritsz van t'gundt voorsz. es hem gelevert
te werden behorrlicke acte. Aldus gedaen, verleden
ende gepasseert binnen der stadt Haerlem den 15en
dach van Meye anno 1577
ten huyse mijns notaris in de Lange
Bagijnestraete staende, presenten Pieter Baerniss,
backer, ende Jan Cornelisz, slotemaker, beyde
poorteren der stadt Haerlem, tot kennisse
van desen versocht ende gebeden.
Bij mij Pieter Baernenss
Yaam Cornelissen
Ten oirconde desen ondergescreven bij mij
J. v. Woerden

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.