Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptiehulp

Goedenavond,

 

Wederom de vraag of iemand kan helpen met het begin van deze akte. De foto is helaas niet geweldig, waardoor ik persoonlijk de marge midden links en linksonder geheel niet kan lezen (en misschien niemand).

 

[marge linksboven]

Cornelis Cornelisz Dieloff, timmerman,

voor desen groep, Gerrit Jacobsz van

der Baen, & Claes Claesz Peij, metselaer

voor d’andere groep

 

[stuk]

Schultbrief

Wij Johan Harlaer schout in den ambacgt van Soetermeer,

Pieter Pietersz den Elsen ende Cornelis Gijsz Dieloff,

schepnen in den selven ambacgt, oirconden ende kennen dat

voor ons gecomen ende persoonlyck gecompareert sijn, Cornelis

Corn[enlisz] Dieloff, timmerman, wonend in Segwaert, voor

desen groep de welke bekende mitsganger voor

……………………………………………………

…………………………………. Abraham Cornelisz

……..

 

[marge midden links en linksonder]

Voor mij onleesbaar

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 09/09/2020 - 07:29

Akte is niet compleet.

 

Cornelis Cornelissen Dieloff, timmerman,
voor d'een helft, Gerrit Jacobssen van der
Baen ende Claes Claessen Pey, metselaer
voor d'ander helft.

Schultbrieff
Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte van Soetermeer,
Pieter Pieterssen den Elsen ende Cornelis Gijsen Dieloff,
schepenen in denselven ambachte, oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen ende persoonlijck gecompareert zijn Cornelis
Cornelissen Dieloff, timmerman, woonende in Segwaert, voor
d'een helft, Gerrit Jacobssen van der Baen ende Claes
Claessen Pey, metselaer, beyde mede woonende alsvooren, t'samen
voor d'ander helft, dewelcke bekenden mits desen voor
haer ende haren offte naecomelingen wel ende
deuchdelijck schuldich te wesen aen Abraham Cornelis
etc.
[In de marge:]
Desen brieff gesien
gedaen ende gecasseert
daeromme hier mede
geroyeert, huyden
23en October
anno 1645
coll.
mij secretaris van Soetermeer
C. Doeffens 1645

 

Jan zei op wo, 09/09/2020 - 11:13

Heel erg bedankt!

Jan zei op wo, 09/09/2020 - 11:42

Het stuk erna was al gedaan, maar voor context ingevoegd.

 

[257v]

ende Pieter Lenaertssen de Cock elcas voor hem-

selven ende Adriaen Jacobssz Verboon als getrout hebbende

Angnieta Lenaertsdr, t'samen voor vier achste paerten.

Item Michiel Bastiaenssen de Cock voor hem selven,

mitsgaders vervangende ende hem in desen sterck maeckende

voor Cornelis Aryenssen Versijden, getrout hebbende Annetge

Bastriaensdr [de Cock], Jacob Davitssen van Vliet, anders genamept

Jaep Vas, getrout hebbende Pleuntgen Bastiaensdr [de Cock],

Willem van Swieten, secretaris van Segwaert als gestelde

voocht over t'naegelaten weeskint van Maertgen

Bastiaensdr [de Cock], daer vader aff is Jacob Joosten van der

Sloten, op desen mede present, ende Cornelis Pieterssen

Verbeeck als behuwede oom ende voocht van t'naekint,

genaempt Ariaentgen Bastiaensdr, geteelt bij Machteltr

Gedeonsdr saliger. Alle vier kinderen ende kintskindt respective

van Bastiaen Lenertssen de Cock, mede saliger, t'samen voor

een achtste paert, Aryen Jacobssen de Cock voor hemselven,

Aryen Cornelissen de Ruw, als getrout hebbende

Gerritgen Jacobsdr [de Cock], Aryen Jacobssen Claessen, getrout

hebbende Angnieta Jacobsdr, ende Lenert Jasperssen,

scheepmaecker, getrout hebbende Maertgen Jacobs Angnieta Claes-

dr, alle vier kinderen van Jacob Lenertssen de Cock

saliger, t'samen mede voor een achtste paert, noch Jan Claessen

Pey ende Claes Claessen Pey, beyde metselaers

elcas mede door hemselven ende Lenert Pieterssen,

scheepmaekcer, als getrout hebbende Agnieta Claes-

dr [Pey], alle drie kinderen van Annetgen Lenertsdr [de Cock]

saliger, daer vander aff is Cloaes Janssen Pey, t'samen mede

voor een achtste paert ende Dirck Lenertssen Stijff,

timmerman, als behuwede oom ende voocht van s'moeders

sijde over de twee naegelaten kinderen van Dirck Lenertssen

de Cock, in sijn leven bode van Segwaert, ende

Maertgen Louwendr [Timmerman], beyde saliger, voort resterende

achtste paert, alle kinderen ende kintskinderen respective,

dienvolgende erffgenamen van Lendert Dircxssen de Cock

saliger, overleeden in Segwaert, sulcxs met advys ende

overstaen van Adriaen van Brouckhoven, schout, ende

Gerrit Jacobssen van der Baen, weesmeester aldaer,

mitsgaders Cornelis Jacob Ansemssen, weesmeester

van Soetermeer, voor soo veel de voorsz. weeskinderen

daer onder sijnde concerneert ende aengaet, off den

gerechten houder deses brieffs de somme van drie duysent

zes hondert carolus gulden tot 40 grooten t'stuck,

spruytende uyt saecke der coop ende opdracht van

een stuck hoylant, leggende in Soetermeer voorsz. buyttewen,

streckende uytte voorwechse wateringe totten ringsloot

van de Soetermeersche polder toe, belent aen de

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.