Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek testament

Hallo,

Ik ben een testament tegengekomen van miijn directe voorvader uit 1775. Ik kan een groot deel lezen maar mis de ervaring voor de details. Zou er iemand bereidt zijn om  dit voor mij te transcriberen? Het gaat over totaal over iets meer dan 3 pagina's. Als voorbeeld van het handschrift heb ik de 1e pagina al toegevoegd. De andere paginas hebben het zelfde handschrift.

 

Met vriendelijke groeten,

Martin van Putten

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op do, 12/23/2021 - 08:09

Compareerden voor mijn Jan Brouwer, scholtis des ampts Heerde en Arent
van Olst en Isaäk Ankersmit als geërfdens op Veluwe, Teunis Gijsberts
van Putten, weduwnaar van [open plek] voorts Jan Aartse, Geertje
Teunis van Putten, Gijsbert Teunis van Putten en Aaltje
Teunis van Putten, weduwe van Gerrit Wijnen, in deesen met
Jan Kars als momboir, geassisteert en Jan Abel Roelofsse en Bartje Teunis, egteluiden, en verklaaarden /
sampt en yder in het bijzonder weegens een welbetaalde somma van penningen
ad ƒ 654.-.- te hebben verkogt en daarom bij deesen te iedereen en
in vollen ijgendom over te geeven aan en ter erflijken behoeve van
den heer Jacob van de Graaff, ontvanger generaal van Twente ende
vrouwe Elia Elisabet Podt, egteluiden en HWE erven een
kamp zaayland met het holdgewas, het Breckland genaamt,
in den ampte ende kerspel Heerde geleegen, zijnde vrijheeren
goed, doende in ordinaire verponding jaarlijks 2 gulden, heerengeld ƒ 1.11.8,
met den verderen raad en onraad, lasten en lusten,
regten en geregtigheeden daarop van ouds alnog
geweest zijnde, van welke kamp zaayland de trans-
portanten ten profijte van den heer en vrouwe kooperen
renuntieerden en uytgingens met verklaring daarvan
te zijn ontervet en ontgoedet en dat heer en vrouw kooperen
hieraan weederom zullen zijn en blijven geërvet, geregtigt
en gegoedet, zonder dat door transportanten eenige regt,
actie of pretensie, direct of indirect zal worden gereser-
veert. met beloften om deesen erfkoop voor alle evictie
te wagten en te wharen als erfkoopsregt is en na
de landsregten van Veluwe behoord, onder verband met sub-
missie en renuntaitie als na regten. Dies oriconde is
deese bij ons geërfdens neevens de transportanten
geteekent en bezeegelt, zijnde aan ons gebleeken, dat
den 50e penning betaald was. Actum te Heerde den 11e September
1775. (was geteekent en bezeegelt).
Jan Brouwer, scholtis van Heerde
A. v. Olst
J. Ankersmit
Teunis Gijsberts van Putten
Jan Aarts, Geertje Teunis
Gijsbert Teunis van Putten
Abel Roelofs, Bartje Teunis
Aaltje Teunis, Jan Kars
Regtum den 11e September 1775
Jan Brouwer

Martin van Putten zei op do, 12/23/2021 - 09:40

Hoi Geert,

 

enorm bedankt en supersnel! Zoals in de initiële vraag is gemeld zijn er nog 2 pagina's, zie bijlage. Zie jij kans deze ook te doen?

 

Alvast bedankt,

Martin van Putten

Martin van Putten zei op do, 12/23/2021 - 09:57

Hoi Geert,

 

je hebt de tekst perfect omgezet, alleen een stukje is mij onduidelijk wat er wordt bedoeld:

den heer Jacob van de Graaff, ontvanger generaal van Twente ende
vrouwe Elia Elisabet Podt, egteluiden en HWE". 

Heb jij een idee wat HWE in deze context betekent?

 

met vriendelijke groeten,

Martin van Putten

Geert Ouweneel zei op do, 12/23/2021 - 10:55

Misschien Hoog Wel Edel?

Geert Ouweneel zei op do, 12/23/2021 - 11:46

op dato ondergeschreven ten overstaan van ondergeteekende op Veluwe
geërfde mageschijds vrienden tussen Teunis Gijsberts van Putten, weduwnaar
van zijn overleedene huysvrouw [open plek] ter eenre en
Abel Roelofs en Bartje Teunis, egteluiden, Jan Aarts en Geertje Teunis, egteluiden,
Gijsbert Teunis van Putten en Janna Widtman, egteluiden, ...
dan nog Aaltje Teunis van Putten in den met Jan Kars als momboir
gessisteert, ter andere zijde, over den alingen boedel en nalatenschap
van voorn. eerste contrahent en zijn overleedene huysvrouw ingegaan
een vriendelijk en onveranderlijk erfmageschijd in manieren en op condi-
tien als volgt.

1. dat aan Abel Roelofs en Bartje Teunis, egteluiden, bij loting is ten deele
gevallen en daarom zullen hebben en erflijk behouden een huys
en hoof, met twee akkeren zaayland bij het huys, buyten het Heerder
dorp staande en geleegen, met een mergen hooyland de Essenpaalen
genaamt, met Teunis Eylander in het gemeen.
2. is aan Jan Aarts en Geertje Teunis, egteluiden, bij loting ten deele gevallen,
die daarom ook zullen hebben en erflijk behouden een kamp
zaayland Jan Paterskamp genaamt, met zijn holtgewas, schietende
aan de Beeke en een halve mergen hooyland in de Essenpaalen
of Vorgters Oort genaamt, met de erfgenamen van Jan van Ewits int gemeen,
voorts een mergen hooyland, de Gouden Brink genaamt en het halve Goor.
3. is aan Gijsbert Teunis van Putten en Janna Widmans, egteluiden, bij
loting ten deele gevallen die daarom zullen hebben en erflijk
behouden een kamp zaayland, het Breekland genaamt, met zijn
houtgewas, schietende aan de Beeke, edog verkogt en op heeden
zijnde regtelijk getransporteert aan den heer ontvanger J.v.d. Graaf,
de vrouw E.E. Podt voor ƒ 654.-.-, voorts het land in de Wapenvelder
Enk, de Geerde genaamt, met het breede ijnde en het Wolverland
met zijn houtgewas, dan nog het halve Goor, zijnde hooyland.
4. is aan Aaltje Teunis, weduwe van Gerrit Wijnen, bij lotinge ten deele
gevallen, die daarom zal hebben en erflijk behouden, het land in
den Alsendorper Enk de Bloemen Akkers genaamt en een akkertje op de
Seeven Mergen genaamt, een akker op Beekenstuk en een akker op Veltkamp,
met een kamp hooyland, in den Otters Hoop /
zijnde alle de voors. parceelen en goederen in een ampte in kerspel Heerde
kennelijk geleegen en zulx met de verponding, tins, tienden en heerengeld
en alle verdere lusten en lasten op den goeden staande, dewelke een
ygelijk der contrahenten op het zijne toegedeelde of toege-
lotene respectivelijk blijven behouden.
Dat hierteegen den eerste contrahent Teunis Gijsberts van Putten
geurende zijn leven lang de opkomsten daarvan zal blijven
behouden, waarteegen hij de jaarlijxe ongelden zal dragen, dat de
overige boedels voordeelen na zijn overlijden door de contrahenten
eegaal zullen geproifteert worden.
Waarmeede contrahenten verklaren deesen boedel aldus geschijden
en geijlt te hebben, zonder dat den een op den andere diesweegens
eenige actie of pretensie zal blijven houden gereserveert,
beloovende sampt en yder in het bijzonder toegedeelde
voor alle evicite te wagten en te wahren als erfmageschijds regt
is en na de landsregten van Veluwe behoord, zullende dit mage-
schijd daarom ten protocolle van Heerde worden geregistreert,
alles onder verband met submissie en renunciatie na regten.
Dies t'oirconde zzijn hiervan vier eensluydende mageschijds contracten
germaakt, en door contrahenten neevens de ondergeteekende mage-
schijds vrienden als geërfdens op Veluwe geteekent. Actum Heerde
den 11e September 1775 (was met verschijde handen geteekent)
Teunis Gijsberts van Putten
Abel Roelofs, Bartje Teunis
Jan Aarts, Geertje Teunis
Gijsbert Teunis, Janna Widtmans,
Aalte Teunis, Jan Kars
Jan Brouwer en J.A. Volst als geërfde mageschijds vrienden
Regtum den 11e September 1775
Jan Brouwer

*mageschijd: boedelscheiding

Martin van Putten zei op ma, 01/10/2022 - 16:50

Hoi Geert,

 

nog bedankt voor de transciptie. Met de feestdagen was dit even blijven liggen.

 

Ik heb nog twee stukjes van een stuk uit 1825 welke ik niet begrijp.

 

Het is het stukje achter:

De ondergetekenden Gijsbert van Putten, daghuurder, wonend onder het schoutambt Doornspijk, Dries Vrijheid Landbouwer wonende onder de Gemeente Elburg als in huwelijk hebbende Annetje van Putten, Gerrit Plakke landbouwer wonende in de Gemeente Elburg woonachtig als en huwelijk hebbende Jannetje van Putten en Gerrit van Putten, Landbouwer wonende in het kerspel Nunspeet, Schoutambt Ermelo, ....

 

Het is de laatste alinea voor de ondertekening:

En verklaren voorts dat tot deze nalatenschap geene anderen goederen behooren dat voor dit noch .. fiddicommis …. noch vruchtgebruik vervallen is en dat door niemand buiten de opgenoemde personen iets uit dezen boedel wordt genoten.

 

Mogelijk kun jij hier iets van maken

 

met vriendelijke groeten,

Martin van Putten

Geert Ouweneel zei op di, 01/11/2022 - 09:19

De ondergetekenden Gijsbert van Putten, daghuurder,
wonende onder het schoutambt Doornspijk, Dries Vrijheid
Landbouwer wonende onder de Gemeente Elburg,
in huwelijk hebbende Jannetje van Putten en
Gerrit van Putten, landbouwer wonende in het kerspel Nunspeet,
Schoutambt Ermelo, kiesende allen domicilie ten huise
van Grietje den Herder, weduwe van Teunis van Putten,
in No. 80 in de buurschap Oosteinde onder het kerspel
Nunspeet, schoutambt Ermelo, verklaren dat de nalaten-
schap van Teunis van Putten, op den dorden January
des jaars achttien honderd vijd en twintig ter laastgenoemde
plaatse overleden, en aldaar laatst gedocmicileerd geweest,
geheel door zijne voormelde vier kinderen Guijsbert van
Putten, Annetje van Putten, Jannetje van Putten van Gerrit
van Putten wordt geërfd.
En verklaren voorts dat tot deze nalatenschap geene
anderen goederen behooren, dat voor dit noch een goed
fiddicommis geresolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is
en dat door niemand buiten de opgenoemde personen iets
uit dezen boedel wordt genoten.
Nunspeet den 10 Augustus 1825
J.v. Putten
D. Vrijheid
G. Plakke
Gerrit van Putten

De schout van Ermelo certificeert hiermede dat het
hem niet bekent is dat de overleden Teunis van Putten
onroerende goederen heeft nagelaten.
Nunspeet den 15 Augustus 1825
De schout voornoemd
[ondertekening]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.