Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek eerste deel :akte 1581

Wie kan bijgevoegde akte transcriberen

Let op: bestaat uit twee transcriptieverzoeken met resp. document 210 en 211

 

Bij voorbaat mijn dank

 

Joost Schoute

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/10/2020 - 14:57

Transcriptie:

 

In den naeme ons Heeren, Amen. Bij desen jegenwoordigen instrumente
zij eenen yegelijcken kennelijck ende openbaer dat in den jaere
nae der geboorte deszelfs ons Heeren duysent vijffhondert een
ende tachtich, die negende inductie, den negenthienden dach
Decembris, reguerende den deurluchtigen ende grootmogenden
pinche ende heeren, heer Rudolphus, die tweede gecoren keyser
van die naeme, int zeste jaer zijns rijcx, voor mij publyck
notario ende den getugen hiernaer genoempt, zijn persoonelijcken
gecompareert d'eersame Cornelis Jacobsz als brudegom
vergeselschapt met Jacoba Symonsdochter, weduwe
van wijlen Jacob Baerntsz, zijnen moeder ende Rrembrant Baerensz
zijnen oome, ter eenre, ende d'eerbare Grietgen Nannincxdochter
als bruydt, geassisteert bij Kenouwe Symonsdochter, weduwe van
Nanninck Garbrants, haeren moeder ende Garbrant Nannincxz,
haeren broeder, mitsgaders bij Claes ende ... Garbrants-
zoonen, haere oomen, ter andere zijde. Ende verclaerden
voorn. comparanten aen wederzijden voor ende alleer die
voorsz. Cornelis Jacobsz ende Grietgen Nannincxdochter elkanderen
trouwden, dat zijluyden ter eeren Goods ende naer ordonnantie
van de Chrystenkerck metten anderen in huwelijcken state versamen
zullen metten goeden ende opten conditien ende huwelijcxe
voorwaerde hier naer verhaelt. In den eersten zal die
voorn. Cornelis Jacobsz aen de voorsz. Grietgen Nannincx-
dochter, zijne toecomende bruydt, in huwelijck brengen ende
heeft de voorn. Jacoba Symonsdochter, zijne moeder, ten overstaen
den voorsz. Simon Jacobsz, haeren zoon ende voocht desen met hen ten
huwelijck belooft te geven ende gheeft midts desen de somme van
twee hondert karolus gulden tot 40 grooten vlaems t'stuck aen
gereede penningen. Daertgens die voorsz.
Grietgen Nannincxdochter aen den zelven Cornelis Jacobsz, haren
toecomende brudegom ten huwelijck brengen zal ende geeft die
voorn. Kenouwe Symonsdochter, haer moeder, ten overstaen van de voorsz. ...
Amminxz, haeren zoon ende voocht in desen, met haer in huwelijck ende
te medegave belooft te geven ende geeft bij desen die somme van
zes hondert karolus gulden ten prijse als boven, mede aen gereeden
gelde. Des zijn't huwelijcxe voorwaerden tusschen de
contrahenten voorsz., indient gebeurde dat die voorn. Cornelis
Jacobsz storve ende aflijvich werde voor den voorsz. Grietgen
Nanincxdochter, off dat dezelve Grietgen deser
werelt quame te overlijden voor den voorsz. Cornelis Jacobsz, t'zij
met ofte sonder levende kindt off kinderen bij den anderen gewonnen /
achter te laten, dat in allen gevalle die lancxtlevende van hen
beyden voorn. wederomme naer hem nemen, hebben ende bij aentlijcke
behouden zal alsulcke goeden ende penningen als dezelve lancxtlevende
aen den eerstgestorven tot onderhoudt va desen huwelijcke gebrocht
heeft. ende die staende denzelven huwelijck de voorsz. lancxtlevende
van zijn ofte haere zijde bij erffenisse ofte besterffenisse eenichsins opgecomen
ofte aenbestorven zullen wesen, ende daertoe cledere, cleynodien ende
anders all t'gundt ten lijve van dezelve lancxtlevende bevonden sal
worden te behooren, nyet daervan uytgesondert. Ende zullen
daertegens t'kindt ofte kinderen ende bij gebreecken van hemluyden
d'erffgenaemen van d'eerstgestorvene van hen beyden voorsz. mede
weder naer heur nemen, hebben ende behouden in vrijen eygendomme alle
zulcke goeden ende penningen als bij dezelve eerstgestorvene ende voorsz.
lancxtlevende tot subsidie van desen huwelijck gebrocht zijn ende
die staende denzelven huwelijcke die voorsz. eerstgestorvene van
zijne ofte haeren zijde insgelijcx bij erffenisse ofte besterffenisse opgecomen
ofte aenbestorven zullen wesen in eeniger manyeren ende daer
beneffens alle die clederen, cleynodien ende anders all t'gheene
ten lijve van d'eerstaflijvige behoorende is, nyet daervan uytgesteken.
ende indient gebeurde dat die voorn. toecomende conthoralen beyde
off een van beyden geraecten aflijvich te werden, kindt ofte kinderen
bij den anderen gewonnen achterlaetende, zoe zal alsdan de
successie van goeden van t'eene kindt deser werelt overlijdende
sonder vordre wettige levende blijvende blijckende geboorte van
zijnen lijve gedescendeert achter te laten, commen erven ende versterven
op dat ander kindt totten lesten kinde toe. Ende indien t'leste
kindt zulcx mede quame te sterven, zullen in zulcken gevalle die
goeden die t'zelve kindt metter doot ruymen ende ter werelt laten
zal, gaen, erven ende devolveren op ende aen den naesten van den
bloede ende gerechte erfgenaemen van daer dezelve goeden gecomen
zullen wesen, te weeten die goeden gecomen van de zijde van den
voorsz. Cornelis Jacobsz op zijnen naesten bloede ende rechte
erven dan in der tijdt zijnde, ende die goeden gecomen van den
zijde van den voorn. Grietgen Nannincxdochter op haer naeste bloet
ende gerechte erfgenaemen alsdan int leven wesende. Voors
is mede bevoorwaert dat schade ende bate, winst ende verlies,
staende den voorsz. huwelijck gevallen, gaen ende gedragen
zal werden over beyde zijden gelijckelijck, halff ende halff.
Ende tot alle meerder vordernisse van desen huwelijck, soe
hebben die voorn. Jacoba Symonsdochter ende Kenouwe Symons-
dochter elcx met haeren zoons ende voochden handt voorsz. belooft ...

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.