Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek attestatie

Graag een transcriptie van een attestatie volgens onderstaande instructie.

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

inventaris>2 Michiel Jansz van Woerden> boek 3>pag 5 linker blad onder C Cornelia? Jacobs (zie bijgevoegde foto).

 

Alvast dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 11/17/2020 - 16:35

Ten vertsoucke van Cornelia Jacobs-
dochter, weduwe wijlen Geryt Verlaen.
Op huyden den 29en Decembris anno 1580,
compareerden voor mij Michiel
van Weerden, openbaer notaris, bij den Hove van
Hollandt toegelaten, ten bijwesen van den getuygen alhyer
ondergeschreven, Guerte Nanninxdochter, oudt omtrent
31 jaeren ende Griete Nanninxdochter, oudt omtrent
27 jaeren, gesusteren, poorteressen der stadt
Haerlem, ende hebben ten rechtelicken
versoucke van Cornelia Jacobsdochter, weduwe
wijlen Gerryt van der Laen, bij hun sielen
salicheyt in plaetse van eede geseyt,
getuycht ende verclaert dat nu in de vasten
toecomende drye jaeren zal geleden zijn, sonder
begrip van den juysten dach of tijt, t'heurluyden
huyse aldaer de voorsz. Cornelia Jacobsdochter
te dier tijt was huysende, voor't bedde van de-
zelve Cornelia s'mergens es gecomen eene Willemtchen
Gerrytsdochter, te dier tijt weduwe van IJsbrant Jan
Broers van Spaernwoude, dewelcke de voorn.
Cornelia aensprack omme zeeckere somme
van penningen die zij seyde haer van de voorsz.
Cornelia Jacobs te commen, ende dat naer
veel woorden zij getuygen entelick gehoort
hebben dat de voorsz. Cornelis Jacobs
totte voorn. Willemtchen seyde dese ofte gelijcke
woorden, wel, indien ghij goet bescheyt
hebt, ghij en sult over u achterwesen nyet
een penmning te cort comen, offererende zij getuygen
alle t'gundt voorsz. staet met hoeren solemnelen
eede te bevestigen, daertoe met rechte versocht
wesende, versouckende de voorn. Cornelia Jacobs-
dochter hyervan een ofte meer acten van certificatie.
Aldus gedaen, verleden ende gepasseert binnen Haerlem
te mijns notaris huyse, ten bijwesen van
Cornelis Bartholmeusz, gesworen roedraeger
ende Pieter Baerntsz, backer, poorteren der stadt
Haerlem en getuygen tot desen versocht ende gebeden.
Cornelis Bartelmeusz
Bij mij Pieter Barentsz
M.v. Weerden nots.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.