Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Mijn verzoek is of iemand bijgaande akte (rechterzijde) uit het hypotheek boek van Workum wil transcriberen betreffende mijn stamouders Jan Jacobs en Hill Jans. Bvd Fred

Reacties (4)

Arcimboldo zei op zo, 07/03/2022 - 12:14

Een eerste aanzet (alleen de bovenste helft)

Jan Jacobsz ende Hill Jansdochter, echtlieden, borgers binnen
Worckum, doen condich ende bekennen dueghelick ende oprechtelick schuldich
te wesen aen den eersaemen Sipcke Sijtties, mede
borgemeester binnen voors. stede de summa van drijhondertvijff-
entwintich carolusguldens, geliquideert schult. ter causa van
gecocht ende ontvangene boete(?), bij ons met malcanderen op
dato deses tot voors. summa geliquideert sulcx bij den excep-
tie rei(?) non traditio et errone calculi expres mits desen
renuncieren, behoorlick ende onder behoorlicke stipulatie aen-
nemende de voornoemde borgemeester Sipcke Sijtties
sijne erfgenaem ofte wettlicke thonde deses de opgemelte
geliquideerde drijhondertvijffentwintich carousguldens ***
*** te voldoen ende te betaelenn in voegen als volcht,
namelick Allerheiligen eerstcomende de gerechte eene helft
ende meij 1647 daervolgende de restante ander helft
met den intrest van dien tegens ses ten hondert van
Allerhe[ili]gen voorleden 1645 off alsdan naer advenant
den tijdt verschenen, alsoo de liquidatie met dien regarde is
gemaeckt, dat de intrest van de geliquideerde drijhondert-
vijffentwintich carolusguldens van Allerheiligen voorleden aff,
haer ***** sullen hebben

Fred Schotsman zei op zo, 07/03/2022 - 14:41

Vriendelijke dank voor het transcriberen.  Wellicht is er iemand anders die de onderste helft wil afmaken.

Bvd Fred

Geert Ouweneel zei op zo, 07/03/2022 - 14:42

Hier het vervolg, zij het met wat hiaten
haer curs genomen sullen hebben, stellende daervoren cauxie
voor costen, schaede ende vordere intressen door langer verloop
van tijde, ofte faulte van betaelinge, eenichsins te geschieden
ten onderpandt ende verhypothiserende alle onse preaesente
ende toecomende roerende ende onroerend goederen, actien ende gerechtelijcke
goeden, geen exempt, ende specialijck onse mobilia ende huysraet
bij ons gepossideert ende gebruyckt wordende met submissie
derselver neffens onse personen t'eerster instantie den Hove
van Fryslandt ende alle andere gerechten, alles oprecht.
Des t'oorconde onse handen ende ... ... bevestinge
van den ondergeschreven secretaris binnen Workum desen 16en
Apprillis 1646. Onder stondt Jan Jacobs voor mij ende den
bode van mij in lijff.
... Hansma
Aldus gedaen ende geregistreert volgens orditie in kennis
van ons ondergeschreven ... borgemeester ende ...
desen 25 Apprillis 1646.

 

Fred Schotsman zei op zo, 07/03/2022 - 14:46

Zeer erkentelijk voor de totale transcriptie. Vr gr Fred

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.