Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Wie kan bijgevoegde scan transcriberen?

 

Bijvoorbaat mijn dank.

 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/02/2020 - 18:41

Den vierentwintichsten Augusti anno 16 sevenenveertich
hebbe ick Pieter van der Graecht, openbaer bij't Hof van Hollandt
geadmitteerde en 't Amsterdam residerende notaris, mij met de naargenoem-
de getuygen, getransporteert ten huyse en nevens den persoon van
juffrou Cornelia van der Hulst, weduwe van Cornelis Smout en
denzelven uyt den naam ende vanwegen Pieter Nicolaas van der Broeck,
weduwenaar van Sara Smout geinsinueert ende aangedient t'geene vorsz.
Nicolaas van der Broeck woonende tot Sevenbergen, eenige geinsi-
nueerde erfgenaamen van wijlen Sara Smout, sijn huysvrou, die tot
Sevenbergen is overleden, doet insinueeren aen husfrou Cornelia
van der Hulst, weduwe van Cornelis Smout, sijns voorsz. huysfrouwen
moeder, dat hoewel daar compagnie geweest is tusschen haar
geinsinueerde als eenige geinstiveerde erfgenamen van wijlen Daniel
Smout ter eenre, item wijlen Elisabedt Smout hare outste dochter
ten tweeden ende Sara Smout sijne instituantes huysvrou tern
derden, nochtans alsoo hij instinuant ende sijne huysvrou niet geraden
vonden om selve compagnie te continueeren soo ist dat de voorsz.
Elisabet Smout die den compagnien alhier adm inistreerde met
kennisse ende goetvinden van haar geinsinueerde in December anno
1646 als sij insinuant ende sijne huysvrou van hier nae Sevenbergen
souden vertrecken verklaart heeft, dat sij te vreden was met hem
insinuant ende sijne huysvrouw uyt de voorsz. compagnie te schijden ende
dat sij tegens Mey doen nastkomende ende nu lestleden aen hen-
lieden heurluyder derdendeel soude uytkeren off ter saecke van dien
behoorlijck contentement doen, dat oock sij geinsinueerde in haar actie tot /
Sevenbergen gecomen sijnde, aldaar oock al 't selve voor soo veel als
haar aenging toegestaan ende geconfirmeert heeft in sulken voegen dat den
buur van het huys dewelke de voorsz. Elisabets sijn huysvrous susters
tegens May voorsz. gehuurt hadden, hem insinuant ende sijne huysvrou
niet en souden aangaen, waerover ende alse oock door den overlijden van
de voorsz. Elisabth in Maye verleden gevallen de voorsz.
compagnie noch des te meer is comen t'expireren ende dat
sij geinsinueerde alle de middelen der voorsz. geweesde compagnie
onder haer blijft behoudende doende daarmede
naer haer geliefte, dat oock onder het derde part sijne huysvrou in de
voorsz. compagnie gecompeteert hebbende is begrepen hare vaders
erffenisse, soo ist dat hij insinuant van haer geinsinueerde de versoechte
perfecten staat ende inventaris gesterckt bij eede van alle de
middelen, schulden ende onschulden van de voorsz. geweest de compag-
nie soo als d'selve geweest sij in Desember anno 1646 ende daerbenef-
fens dat zij aen hem insinuant of ten minsten op een neutrale plaetse
sal exhiberen alle de boecken, pampieren ende munimenten van voorsz.
geweesde companguie soodat hij insinuant daertoe sal hebben vrij ende
liber acces ende daervan mogen lichten soo veel copien ende extracten
als hem believen sal ende dat sij geinsinueerde van den staat geweest
in December voorsz. aen hem insinuant sal overgeven ende laten volg-
en eene gerechte derde part met alle de renten ende interessen van-
dien tegens acht ten hondert in het jaer 't sedert Desembris voorsz. in
sulker voegen dat de negotie 't sedert Desembri voorsz. gerevereert
geacht ende gesonden werden in bate ende schade haer geinsinuee-
rde ende haer dochter Elisabeth alleen aengegaen te hebben ende
consequentelijck oock dat 't genen sijn gesinueerde als nu noch doet
ende negotieert ende noch doen ende negotieren soe hem insinuent
in de voorsz. qulaite int minste niet aengaet of aengaen sal ende
bij faute van no erkenninge ende voldoeninge van 't gene als vooren
soo protesteert hij insinuant als van volkomen advertentie ende waar-
schouwinge ende voorts van alle vordere costen, schaden ende interessen
ende tijde ende dat zij genootsaecht sal sijn tot het sijne te mogen
comen sodanige middelen van rechte te gebruycken als hij ter saecke
vinden sal ende voorts in sulcken voegen als tot vordeel van hem
geprotesteert sal konnen werden, daer beneffens alsoo sijne insinuants
huysvrouw laetst van hier naer Sevenbergen met hem insinuant
waerende alhier onder haer geinsinueerde gelaten heeft eenige van hare

 

Joost Schoute zei op do, 12/03/2020 - 08:56

dank Guus

Joost Schoute zei op do, 12/03/2020 - 08:57

Geert natuurlijk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.