Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Wie kan middels bijgevoegde link het testament van Jacob Outgersz. transcriberen?

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

Klik inventaris>1 Johannes Muntingh>1> et cetera volgens bijgevoegd bestand

 

Bij voorbaat mijn dank

Reacties (1)

Rene van Weeren zei op vr, 06/12/2020 - 17:35

Dag Joost,

Ik wist niet of je nu de dispositie of het testament bedoelde. Ik heb het laatste getranscribeerd, maar in feite betreft dit het testament van zijn echtgenote.

[li-marge: Juni[us]]
In den name Ons Heeren, amen. Bij deesen teegenwoor-
dighen openbaere instrumente zij e[n]en yegel[ijck] condt en
openbaer hoe dat in den jaere van den geboortenisse
desselfs Ons Heeren duysent vijffhondert een en[de]
tzeve[n]tich, die vierthienste indictie, den eersten dach
in junio des naemidaeges omtrent drye uren,
's Paeusdoms onder alderheylichsten vaders in Goede
en[de] Onsen Heere[n] Heere Pi[us], bij Goits voersienicheyt
die vijffde Paeus van dier name, int zeste jaer
zijnder coronatien impereren[den] dalder eertluchtichsten
en[de] grootmogen[den] prince en[de] heere Maximiliano,
Roomsch keyser, die tweede van dier name, int
neghen[den] jaer zijns Rijcx, voor mij, notaris
publyck en[de] den getuyghen hier ond[er] bescreven geco[m]-
pareert en[de] v[er]scheenen is eerbare Anna Hendricx-
dochter, huysvr[ouw]e van Jacob Outgarszoon=, zieckel[ijck]

nae den lychame, leggen[de] op haer zieckebedde,

[ingevoegd li-marge: =mij notaris, en[de]/ de[n] ondergescreven/ getuygen wel beke[n]t/ zijn[de]]
hebben[de] nochtans volco[m]men gebruyck van haere[n] v[er]sta[n]de,
reden[en], memorie en[de] sprake, overdenken[de] ee[n]
__
menschen nyet zeeckerder te zijn dan die doot
en[de] nyet onseeckerder dan de[n] tijt en[de] ure, vandien
willen[de] daerom[m]e die zelve onzeecke ure
voercomen bij haere testamentaire dispositie,
heeft in allen beeteren forme, stijle en[de] maniere
zoe zij van rechtswegen best conde en[de] mochte,
geordon[n]neert, gemaect en[de] gedisponeert, ordon[n]eerde, maecte
en[de] disponeerde mits desse haer testame[n]t en[de] uterste
wille in der vougen en[de] manieren hier nae volgen[de].
In den eersten bevelen[de] haer naecte ziele, van [den] lychame
gescheyden zijn[de] der genaden Goits, Marie, zijnder ge-
benedide Moeder en[de] alle theve hemelsche
geselschap en[de] tzelve haere lychaem der gewijeder
aerden en[de] kerckelijcke sepultuere. Voorts om[m]e
re comen tot dispositie van haeren tijtlijcken goeden
die haer Godt Almachtich verleent heeft en[de] also zij
testarsse v[er]claerde gheen ascendenten noch descende[n]ten
te hebben, heeft genomineert en[de] geinstitueert,
nomineerde en[de] institueerde mits deesen haere
erffgenamen te sullen weesen in alle die goeden die
zij metter doot ruymen en[de] achterlaten sal, te weten
Meester Meynart Hendricxs, priester en[de] pater van
Sinte Anne[n]co[n]vent binnen deeser stadt Haerlem,
Claes Hendriccxsz[oon], en[de] Barbara Hendricxsdochter,
haer broeders en[de] zuster, daerinne mede gereecke[n]t
sullen weesen die achtergelaten kinderen van Mar-
griete Hendricxsd[ochte]r, mede haer zuster z[aliger] g[edachtenis], en[de] dat

opte stede en[de] plaetse van haer sa[ligher] moeder in allen

schijne oft dieselve[n] noch op sgool zaeten en[de] dat
van teene kindt sterven[de] zunder wettige geboorte
achter te laten opt anderen te verster erfven en[de] te
succederen totten laesten kinde toe en[de] tlaeste sulcx
mede sterven[de] als voeren sullen alle die zelve goeden
van haer testarssen zijde gecomen wedero[m]me gaen
en[de] erven aen haeren naesten bloede dan indr tijt zijn[de]
zunder die zelve in eenighe manieren te vervremden, te
versetten, belasten, ofte te v[er]coopen. Is noch haer testarsse
uuyterste wille dat die voorsz[eyde] kinderen # ganssel[ijck]
[invoeging li-marge] # van haer zuster z[aliger] g[edachte]
gheen adminstratie {en[de]} nochte bewindt {van} en sullen hebben
van [den] goeden die van haer testarsse up henl[ieden] sullen
moegen succederen en[de] erfven, maer dat haer twee
voorsz[eyde] broeders en[de] suster die zelve sullen regieren
en[de] be die voochdij daervan hebben ter tijt en[de]
wijlen toe henl[ieden] goed nut en[de] orbaer sal duncken o[m]me
die voors[zeyde] goeden bij den voorn[oempte] kinderen zelffs geregeert
te worden, + zunder dat die voorn[oempte] haere broders

[invoeging li-marge:]+ en[de] sunder vertoo[n] /oft tegenseggen van /yema[n]t
en[de] zuster gehouden sullen weesen yemant welae van
______
haerl[ieden] adminstratie en[de] voochdije eenige reeckeninge,
bewijs, oft reliqua te doen, soe zij testarsse tzelve
gansel[ijck]op haerl[ieder] conscien[tie] is betrouwen[de]. Is voorts
haer testarssen uyterste wille dat, indien die voorn[oempte]
Claes Henricxsz[oon] en[de] Barbara Hendricxsdochter
oft eene van hen beyden voer haer co[m]para[n]te deeser
werlt quame toverlijden, achterlaten[de] leven[de] blijven[de]
en[de] blijcken[de] geboorte tzij kint oft kinderen, die
zelve elck in zijnen ste[m]me mede sullen erven in
haere achtergelaten goeden up haerl[ieden] ouders plaetse,
gelijcke van [den] kinderen van Margriete Hendricxsd[ochte]r
hier voeren geseyt is, renoveren[de], cesseren[de] en[de] te nyete
doen[de] mits deesen alle voergaende makinge en[de] dispositie
van uterste wille dese in eenigher manieren hinderl[ijck]
ende preindicabel zijn[de], uuytgesundert alsulcke reci-
proce makinge als zij testarsse met Jacon Outgars-
z[oon], haeren voors[zeyden] man uyten twintichtsen aprilis van
dit jegenwoordighen jaer voor mij notaris en[de] den
ondergescreven getuygen verleeden en[de] gepassert heeft
die zij co[m]para[n]te alsnoch mits deessen is co[n]firmeren[de].
Ende want die voorn[oempte] Anna Hendricxsdochter
alle tghundt voors[creven] is v[er]claerde te weesen haer
testament en[de] uuyterste wille die zij in allen zijnen
poincten en[de] articulen onverbreeckel[ijck] {om} nae haeren
doot onderhouden en[de] achtervolcht wilde hebben,
versochte aen mij, notaris publ[icus] ondergescreven
hiervan gemaect en[de] gelevert te wezen een of meer
openbaere instrumenten in beeteren forme.
Aldus, gedaen tot Haerlem op tijde als boeven
ten huyse en[de] woonstede van haer testarsse, staen[de]
uyt Spaerne in p[rese]ntie en[de] overstaen[de] van Engel
Hesselszoon en[de] Claes Claesz[oon], pottebackers, poorters
der voorsz[eyde] stadt als geloifsweerdige getuygen
hier onder geroupen sunderlingh en[de] gebeeden die
tzelve tot alle meerder verificatie in de
minute met haerl[ieder] gewoonl[ijcken] marck oft hant-
scrift onderteyckent hebben. In kennisse van mij
[getekend: J. Muntinck, not[ari]s p[u]b[licu]s.]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.