Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek a

Wie kan onderstaande akte transcriberen betreffende Cornelis Jans oude schout?

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 

Klik inventaris>4 Adriaen Willems>29-52>29> pagina 229 e.v.

 

Alvast mijn dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/13/2020 - 10:33

Op een enkel woord na:

 

Op huyden den eersten dach February in den jaeer ons
Heeren 1580, compareerde voor mij Adriaen Willemsz,
openbaer notario, bij den Hove van Hollant tot exercitie van tselve
officie toegelaeten ende voor den getugen hiernaer genoempt,
Engel Cornelisz van Schalckwijck, in den banne van
Nyeuwerkerck, ende bekende voor hem ende zijnen erven deuchdelick
schuldich te wesen Cornelis Jansz oude schout van Overveen,
ofte den houder van desen, die somme van vier ende tachtich
karolus guldens tot 40 grooten vlaems tstuck, uyt saecke
van coope van twee koeyen ende drie pinckvaersen, dien
hij daervooren gekocht ende tot sijnen willichen bekent
bij den voorsz. schout gelevert te zijn, met voirwaerden dat die voorsz. twee koyen
ende drie pinckvaersen tot hoede, baet ende schade van den voorsz.
comparant sullen blijven staen ten huyse van Huych Simonsz
van Velsen tot Meyen dach anno '80 toecomende,
ofte 14 dagen daer voor, off tesaem die koeyen ende beesten
tegens desen aenstaenden somer te grasen brengen sullen,
des die voorsz. schoudt denzelven Huych Simonsz sal moeten
contenteren van den costen bij den voorsz. beesten alaer alsdan
verteert wesende. Ende en sal die voorn. comparante nyet gehouden
wesen, sulcx oock belooft bij desen, eenige van den voorsz. beesten buyten...
van Huych Simonsz voorn. aen hem te nemen of halen
noch doen haelen voor ende alleer hij comparant in handen van den
voorsz. schout of den houder van desen betaelt ende upgebracht
sal hebben den eenen helft van de voorsz. vierentachtich karolus
guldens, bedragende twee ende veertich carolus guldens, ende die
resterende 42 karolus guldens sal de voorn. uuytbetalen in handen als voren
St. Jacobsdaege anno '80 eerstcomende, sonder eenich
langer vertreck. ende opdat den voorsz. Cornelis Jansz  /
oude schout, ofte den houder van desen, van de betalinge der
voorsz. somme wel ende getrouwelijck verzekert mach zijn, soe heeft
hij hem daerboven als willich pandt in handen gestelt bij desen
den vorsz. twee koeyen, eene wit vael ende d'dander root
..melt, met scharpe hoornen, nyet wesende varcant van melck
so hij comparant bekende ende verclaerde tevooren wel geweten
te hebben, mitsgaders noch den voorsz. drie pinckvaersen, d'eene
zwart blaert, wit voort hooft, staende sijn oogen in swarte
placken, ende d'ander twee rootblaert, wit voort hooft ende hun oogen
staende in roode ringen,
belovende de voorn. comparant gheene van den zelven koyen nyet te
vercoopen, versetten, alieneren, noch transporteren totter tijdt toe
hij den voorn. Cornelis Jansz ende ock den houder desen, die voorsz.
somme van 84 karolus guldens ten vollen, ende den lesten penning metten
eersten, betaelt sal hebben. Ende indien hij comparant contrarie
van desen dede ofte bestonde te doen, sal in sulcken gevalle die voorsz.
schoudt ofte den houder desen allen de voorsz. beesten vrijwillichlick
aenbanden moegen tot prijs ende schattinge van den gerechte aldaer
aen versocht sal werden, met alle de costen daeromme gedaen. Ende
indien gebeurde, twelck Godt verhoeden  wil,
dat die voorsz. beesten sterven, ongesont off nyet te becomen
en waeren, soe heeft die voorn. comparant daerenboven mede
verbonden ende ten onderpande gestelt bij desen allen zijnen andere
paerden, koeien, jonge ende oude beesten, mitsgaders daer tot alle
zijne andere goeden, roerende en onroerende, jegenwoordige ende
toecomende, gheen daervan uytgesondert, omme daeraen
ende op de keure vandien bij den voorsz. schout, ofte houder desen, verhaelt
ende geexecuteert te mogen werden allen zijnen achterwesen ende gebreken
in betalinge, met allen den costen, soowel verteert als rechtelick
daeromme gedaen, met  heerlicke ende reale executie van den Hove
van Hollant ende van allen anderen heren, hoven, wetten ende gerechten
tot believen ende keure van den vorosz. schout, ofte houder van desen,
hierop renuncierende dezelve comparant voor hem ende zijnen erven
allen exeptien, beneficien en rechten, beyde geestelijck ende wareltlijck,
vrijheyden van marcten ende voorts alle andere nyuewe loeft ende
subtile van den listen ende practijcken ter contrarie in eenige manyeren. /
Alles sonder arch. Van alle twelck dat voorsz. is die voorn.
Cornelis Jansz oude schout (alhier mede present wesende )
versocht hem bij mij notario bovengenoempt gemaect ende
gelevert te werden dese jegenwoordigte acte in behoorlicke forme.
Gedaen ten huyse van den voorsz. Cornelis Jansz, gestaen opten
Clost, ter presentie van Jan Ingensz, stoffeerder, poorter
tot Haerlem voorsz. ende Dirck Thaemsz van Overveen
als geloofwaerdige getugen met mij notario hiertoe
specialicken gerequireert ende sonderlinge gebeden, die tot
tot meerder kennisse met mij notraio ende den voorsz. engel
Cornelisz elx met hennen naeme ende gewoonlicke handtmercken
onderteyckent hebben.
A. Willemsz nots.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.