Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Graag zou ik de akte met de onderstaande toegang getranscribeerd willen zien. 

 

Notariele protocollen en akten Haarlemse notarissen:

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 Klik (>) op inventaris > 4 Adriaen Willemsz > 29-52 > 30 > pag. 94 en volgende (95).

(het betreft Jacob Outgens en Kathryn Jans).

 

Alvast mijn dank.

 

 

 

 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/15/2020 - 09:43

In den naeme des Heeren Amen. Bij desen jegenwoordigen instrumente
zij eenen yegelijcken kennelijck ende openbaer, dat in den jaere nae de
geboorte deszelfs ons Heeren duysent vijff hondert een
ende tachtich die 9e indictie, den twaelffden dach January ontrent een uren naer den
middage, regerende d'alder deurluchtichste ende grootmogenste
Prinche ende heere, heer Rodolphus die tweede gecoren
Roomsche keyser van dien naeme, int vijfde jaer zijns rijcx,
voor mij publyck notario ende den getugen hier naer genoempt,
persoonlijcken gecompareert ende erschenen zijn geweest
d'eersame Jacob Outgertsz Visscher de Jonge ende d'eerbare
Kathrijn Jansdochter, geëgte luyden, poorter ende poorteresse deser
stadt Haerlem, beyde in gaende ende staende lijven, clouck
ende gesondt van lichamen ende heurluyder verstandt, memorie,
spraeck ende vijff sinnen (bij Goods gratie) volcomentlijck
gebruyckende, alsdat uytwendelijcken gebleecken is. Ende
verclaerden met heuren vrijen moets wille, rijpe deliberatie
van raede ende goede voorsienicheyt, sonder bij yemands
raede ofte quade pracktijcke daertoe gebrocht ofte geordonneert
te wesen (zoo zij oopentlijcken seyden), dat alhoewel zijluyden
comparanten metten anderen in huwelijcken state versaempt
waeren, sonder eenige huwelijcxe voorwaerden tusschen hen beyden
gemaect te hebben, dat dien nochtans nyetjegenstaende
zijluyden comparanten gesamenticken ende elcx sonderlinge bij /
forme van testamente ende als heure beyder uytterste
wille, ordonneerden, wilden ende begeerden bij desen
dat naer t'scheyden van desen heuren huwelijck ende bij t'overlijden
van d'eerste van hen beyden sonder kindt ofte kinderen bij den
anderen gewonnen levendich achter te laeten, den lancxtlevende
van hen beyden alsdan ende in sulcken gevalle weder naer
hem nemen, hebben ende behouden zal eygentlijck alle alsulcke
goeden als denzelven lancxtlevende aen den eerstgestorven ten
huwelijcke gebracht heeft ende die staende denzelven
huwelijcke die voorsz. lancxtlevende van zijne ofte haeren
zijde bij erffenisse ofte besterffenisse eenichsins opgecomen
ende aenbestorven zullen wesen, mitsgaders allen den clederen,
kleynodien, harnasch, geweer ende anders all t'geene ten
lijve van de lancxtlevende bevonden zal worden te behooren,
nyet daervan uytgesondert, daermede denzelven
lancxtlevende sal moeten affstaen ende hem tevreden houden.
Ende dat daertegens den naeste erfgenamen van de eerstgestorven
van hen beyden alsdan mede weder naer heur nemen, hebben
ende eygentlijck behouden zullen alle alzulcke goeden als den-
zelven eerstgestorven ten huwelijcke aen den lancxtlevende gebrocht
heeft ende die staende denzelven huwelijcke insgelijcx den
voorsz. eerstgestorven van zijne ofte haere zijde bij erffenisse
ofte besterffenisse mede eenichsins opgecomen ofte
aenbestorven zullen mogen wesen, mitsampt allen den clederen,
cleynodien, harnasch, geweer ende anders all t'gundt tot
des eerstegestorvens lijve bevonden zal worden te behooren,
nyet daervan uytgesteecken. Ende opdat naer
doode van d'eerste van hen beyden conthoralen gheene
questie ofte twiste zal moegen vallen tusschen den
lancxtelvende van hen beyden ende des eerstgestorvens
erfgenaemen, beroerende van hoedanige ende welcke
goederen den eenen aen den anderen ten huwelijcke gebrocht
heeft ofte daervan gesproten en jegenwoordelijck aen
elcx zijde behoorende zijn, soe verclaerden die
voorn. Jacob Outgertsz Visscher ende Kathrijn Jansdochter /
dat zijluyden (behalven elcx heuren clederen ende t'gheene tot
heuren respective lijven behoorende is) aen elckanderen
ten huwelijcke gebrocht hebben, off dat van den goeden
bij elck van hen ten huwelijcke gebrocht wesende gecomen ende
daeruyt gesproten ende in plaetse vandien gebrocht zijn
ende nu aen elcx zijde behooren, den goeden hiernaer
verclaert, als te weeten: Jacob Outgertsz geeft
elff maden lants metten werf aen twee pertijen, in den banne van
Haerlemmerliede bij't pennincx veer, daervan t'eene gneoempt
es Cruyslaen ende zijn elcx groot zestalf madte bij den hoop
sonder mate, noch acht maden teellants genoempt den
Duyncrofft, gelegen tot Wyck op zee ende noch omtrent vijf
maden teellantdts gelegen tot Heemskerck, genaempt den
Grooten Croft denwelcken voorsz. goederen die voorn.
Jacob Outgertsz (soo verre die voorsz. Kathrijn Jansdochter
zijne huysvrouwe voor hem compt te sterven), off zijne
naeste erfgenamen (soo verre hij voor denzelven zijnen huysvrouwe
geraecte t'overlijden) voor den goeden bij hem ten huwelijcke
gebracht zal ofte zullen eygentlicken behouden ende daermede
affstaen soe vooren verhaelt es. Ende die voorn.
Kathrijn Jansdochter heeft ten huwelijcke gebracht, eerste zeven
maden lants, gelegen in den banne van Schalckwijck, streckende
van den Schalckwijcke wech aff tot aen Geryt Steffenszoons
landt toe, noch een huys metten erve, staende ende leggende
opten Spaerne bij den langen brugge naest den erfggenamen van
Henrick Jan Mathijsz. Item aen gelde die somme van drie
hondert karolus guldens tot 40 grooten vlaems t'stuck. Ende daer-
toe noch allen den imboel ende huysraet int voorsz. huys
wesende, denwelcken voorn. goeden die voorsz. Kathrijn
Jansdochtert (bij zoe verre den voorn. Jacob Outgerts, haeren
man, voor haer quame te overlijden) ofte haeren naesten
erfgenamen (bijaldien zij voor denzelven haeren man geraecte
te sterven) sal ofte zullen in eygendomme behouden
ende daermede moeten affstaen sulcx vooren es verhaelt.
Verclaerende ende willende voorts die voorn. conthoralen
dat alle schulden ende baten, winste ende verlies, die staende /
heuren huwelijcke tottet scheyden vandien opten voorsz. goeden bevonden zal werden
gevallen ende geleden te zijn, gaen ende gedragen zal
werden aen beyden zijden gelijckelijcken halff ende halff.
Alle t'welcek dat voorsz. is die voorn. Jacob Outgertsz
Visscher ende Kathijn Jansdochter testateurs gesamentlijck
ende elcx sonderlinge assereerden te wesen hemluyder
testament, dispositie ende uyterste wille, die
zij wilden ende begeerden voor alsulcx ofte als codicille,
donatie uyt saecke des doots offte anders, zoo dat
best ende vastelicxte stadtgrijpen mach, t'zij naer
bescreven rechten ofte goede gewoonten naer heuren overlijden
onverbreeckelijcken geachtervolcht ende onderhouden te
werden, nyetjegenstaende t'gebreck van eenige rechtelijcke
solemniteyten in desen bevonden. Ende versochten hemluyden
daervan bij mij notario, hier onder genoempt, gemaect
ende gelevert te werden een ofte meer publycke
instrumenten in behoorlijcke forme. Gedaen tot Haerlem
voorsz. ten woonstede mijns notary, gestaen opten
Spaerne, op den houck van den Ouden Graft, ten tijden als
vooren, ter presentie van Jan Fransz, rietdecker ende
Jacob Adamsz, schipper, beyde poorteren derzelver
stadt, als geloofwaerdige getugen met mij notario
hiertoe specialicken gerequireert ende sonderlinge gebeden
die tot meerdre kennisse t'ontwerp van desen met heuren
naeme ende gewoone handtmerck respective onderteyckent
hebben.

Alle t'welcke vooren staet gescreven, ick Adriaen
Willemsz, openbaer notaris, imperiael bij den
Hove van Hollandt geadmitteert, attestere ende
betuge met mijnen naeme ende gewoone signature
hieronder tot kennisse van desen gestelt, zulcx
voor mij ende den getugen hiervooren genoempt,
gemaect, gedaen ende verleden te wesen.
A. Willems nots.

 

Joost Schoute zei op zo, 03/15/2020 - 14:26

Geert, mijn dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.