Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Wuie kan bijgevoegde pagina transcriberen?

 

Alvast mijn dank.

 

Joost Schoute

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 02/11/2020 - 10:17

.. ende onwederroepelijck overgegeven beloven ende gaven over
onwederroepelijck bij desen indient gebeurde dat de voorsz.
Cornelis Jacobsz ende Grietgen Annincxdochter voor hemluyden
quamen te overlijden achterlatende kindt ofte kinderen
bij den anderen gewonnen, dat in dien gevalle t'zelve kindt ofte
kinderen commen erven ende aentasten sullen in de plaetse van heuren
afflijvigen vader aen de moedere in alle de goeden, roerende ende
onroerende, gheen daervan buytengehouden die de voorsz. Jacoba
Symonsdochter ende Kenuwe Symonsdochter heurluyder grootemoeders
elcx metter doot ontruympt ende achterlaten zullen voir zeecker
portie ende gedeelte ende in allen schijne als derzelver kinderen
vader ende moeder beyde voorn. gedaen souden hebben indien zijluyden
noch int leven geweest waeren ende opten stoel geseten hadden,
alles ter goeder trouwen ende sonder arch, van alle
t'welcke dat voorsz.  is voorn. comparanten aen wederzijden
verscohten hen bij mij notario hieronder geschreven, gemaect ende
gelevert te werden twee publyck instrumenten in behoorlijcke
forme ende beyde van eenen inhouden. Gedaen tot Haerlem
ten huyse van voorn. Kenouwe Symonsdochter, gestaen in den
Sparwouderstraet ten tijden als vooren, ter presentie van
Pieter Gerytsz schoenmaker ende Jan Adriaensz linnenwever,
beyde poorteren der zelve stadt als geloofweerdige getugen
met mij notaris hiertoe sonderlinge gerequireert ende gebeden,
denwelcken voorsz. comparanten ende getugen voorn. t'ontwerp van desen
elcx hebben onderteyckent.

Ende werdt alle t'zelve voorsz. staet zulcx door
mij Adriaen Willemsz, openbaer notaris imperiael
bij den Hove van Hollandt toegelaten es geschiet, gedaen
ende verleden , soo hebben ick ter waerheyts
kennisse mijn gewoonlijcke signatur hier beneden gestelt.
A. Willemsz nots. pub.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.