Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek

Wie wil de aangeduide akte uit de Notariele protocollen en akten van notarissen van Haarlem transcriberen?

 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 

volg> inventaris>4. Adriaen Willemsz (Suyderhoef)> 30> pag. 28 en 29

 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

 

Joost Schoute

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 01/06/2020 - 20:29

Hier mijn transcriptie. Van een enkel woord ben ik niet helemaal zeker.

 

Op huyden den negenden dach Juny in den jaere ons Heeren
1580, hebbe ick Adriaen Willemsz, openbaer
notaris, bij den Hove van Hollandt tot exercitie van t'selve
office toegelaten, mij met ende ten versoecke van
Kenouwe Symonsdochter, Nanninck Garbrantszoons
weduwe, poorteresse tot Haerlem, vergeselschapt metten
getugen hiernae genoemt, gevonden bij den persoonen
van Jan Gerytsz van Assendelft, nu wonende tot
Schalckwijck, als man ende voocht van Mantgen Cornelis-
dochter, zijne huysvrouwe, alhier mede present wesende,
ende denzelven insinuerende, wel luydt ende
perfectelijck voorgelesen zeecker gescrifte, luydende
van woordt te woordt als hier naer volcht: Alsoo
ghij Jan Gerytsz met Mantgen Cornelisdochter, uwe
huysvrouwe, bij brieff, verleden voor scepenen in Haerlem
in date den 7e Aprilis anno 1577, opgedragen
hebt Kenouwe Symonsdochter voorn, uwe portien ofte kindsaendelen
in de erffenisse ende goeden, soo van wijlen Cille Jacobsdochter
uwen huysvrouwen moeder als oock van Willem ende
Henrick Corneliszoonen ende Meynsgen Cornelisdochter,
uwen huysvrouwen broeders ende zuster, ende dat ter
goeder reeckeninge van een rente van twaelff karolus
guldens ende thien stuvers tsjaers die de voorn.
Kenouwe Symonsdochter insinuatie op u Jan Gerytsz,
geinsinueerde, ende alle uwe goeden sprekende heeft,
welcke cessie ende transport gedaen es tot laste,
pericule, schade ende bate van u als transportant,
met expresse voorwaerden dat ghij altijt principael
blijft. Volgende welcken transporte ende aenwijsinge
ende tot welcken uwen pericule hadde de voorn. insinuant
jegens Claes Cornelisz ende Martigen Cornelisdochter,
wonachtich tot Haerlem, uwen huysvrouwen broeder ende
suster, besitters van den voorsz. erffenisse ende goeden
voor den voorsz. Hove van Hollandt proces gesustineert /
waerinne nu soo verre es geprocedeert dat partijen
bij memorien hebben gescreven ende daervan,
mitsgaders van heuren stucken ende munimenten gewisselt,
ende bevindt die insinuante dat die voorn. Claes
Cornelisz ende Martigen Cornelisdochter, zijne zustere,
gedaechdens in rechte overleggen een rectificatie van
date den 2en Juny anno 1577, verleden
voor Jan van Weerdt, notaris publyck tot Haerlem
ende zeeckere getugen, daerinne twee scepenen
van Nyewerkerck ende noch Adriaen Jansz
Gael, procureur voor den Vierschaer derzelver stadt
Haerlem tuygen ende verclaren dat ghij Jan Gerytsz
d'erffenisse ende goeden van uwen huysvrouwen moeder
mette voete gestoten ende affgestaen soude hebben,
ende uwen voorsz. broeder ofte swager dezelven
metten lasten ende schulden van u moeder
gelaten ende ten besten gegeven, sulcx dat
deur alsulck bewijs desen insinuatie nyet geraden es
t'proces jegens Claes Cornelisz ende Maritgen
Cornelisdochter te vervolgen, ten waere ghij Jan
Gerysz met goet claerder bewijs en rechtelijcke
middelen anders wist te bethonen, insinueert ende
laet de voorn. Kenou u Jan Gertysz daeromme
weeten, waerschouwende in  wadt state ofte apparentie
van hoope ofte trooste de saecke, bij u aengheven,
begonst, althans sonder beter bescheyt gestelt es,
waeromme zij u midts desen die saeck ende t'recht
in den Hage voor den Hove van Hollandt hangende
jegens Claes Cornelisz ende Martigen zijn zuster
te goede schelt ende laet vervolgen  in sulcken state
die es, sonder dat zij van meeninge es daer vorder
in te vervolgen ofte solliciteren, ten waere ghij alsnoch
bij desen gereet ende sonder vertreck ofte uytwegen
wiste te stellen cautie ende borge souffisant voor de
costen indient proces verloren worde, ofte sulck /
claer onwederleggelijck bewijs ende bescheyt wist onder
den Hove mede sonder vertreck te bestellen, dat d'insinuante
ofte ghij Jan Gertysz dien zij midts desen t'proces haer
verwachten bewaeren ende vervolgen dattet beter ende
zeeckere hoope van victorie toe waere, ende ghij over-
zulcx tselve doende solliciteren andient? te triumpheren
metten eersten, d'welcke zij u bij desen beveelt als
ghij tot u last ende pericule belooft hebbende te
dragen. Versouckt daeromme die voorn. insinuante
bij desen dat naedemael zij haer bij u
bevindt sulcx in manyere als boven verbuert ende
vercort als ghij haer tot u pericule transporteert
erffenisse die betuycht wordt bij u tevooren metten
voete gestoten geweest te zijn, dat ghij haer insinuante
daeromme wilt doen restitutie van alle haer costen
van den voorn. processe op u aengeven ende volgende u
transport begonst, ende naedemael oock haer de
betaelinge ende goeden ofte erffenisse van u huysvrouwen
moeder, twee broedersende zuster nyet moegen volgen,
dat ghij haer betaelinge wilt doen van den voorsz. renten,
verschenen den 14en Marty anno 1572, '73
ende alle de naevolgende verlopen jaeren renten, mitsgaders
alsoe den hypotheeck voor de rente bij u gestelt voor
voorgaende bij u verswegen rente bij executie vercocht
ende ghij van gelijcken betalinge doet van de hoooftsomme mettet
verloop totte afflossinge toe, ofte voor de selve hooftsomme ende
rente goede nyeuwe vrije suffisante hypotheke
speciael ende generael te stellen, off bij gebreeck,
vertreck ofte uwe weygeringe protesteert Kenou voorsz.
jegens u Jan Gerytsz ende Maritgen Cornelisdochter
zijne huysvrouwe mede van costen, schaden ende interesten,
ende dat zij van meeninge es (laetende u mettet
voorsz. recht jegens Claes Cornelisz ende Martigen
Cornelisdochter, zijne zuster gansselijcken bewerden) voor
haeren voorn. achterwesen te procederen jegens u, uwe /
goeden ende borgen naer behooren. ende naer-
dat ock notaris voorn. t'voorsz. gescrift metten
insinnuatie, versouck ende protestatie daer-
inne verhaelt den voorn. Jan Gertysz in
presentie van zijn huysvrouwe wel claerlijck vooren-
gelesen ende tegens henluyden elcx gedaen hadde, soo hebben
zijne antwoorde waerop dezelve Jan Gerytsz
mij notario ten antwoorde gaff, dat hij de
repudiatie ende affstandt van zijnen huysvrouwen
moeders erffenisse ende goeden gedaen hadden, nyet alleen voor de
schulden van denzelven zijnen moeders broeders ende zuster, maer oock
zijnen moeders erfenisse ende goeden ten tijde van de repidiatie
veele beter waeren als den schulden van
zijnen moeders broeders ende zuster daerop staende, ende en
soude hij daeromme de voorsz. repudiatie nyet hebben gedaen
ten ware saecke dat nyet geweest waeren soe wel voor alle zijne
eygen als voor zijnen moeders schulden, sulcx dat
naer voldoeninge van zijne moeders schulden de beterschappen
der voorsz. getransporteerde erffenisse, immers moste
comen tot proffijt van den voorn. Kenou Symonsdochter,
dewelcke Kenou haer vorder achterwesen ende t'gundt zij
alsdan meer tecort compt verhalen  sal moegen jegens
hem Jan Gerytsz ofte zijnen borge, ende dat hij opten
voorsz. insinuatie ende versouck nyet meer noch anders en
wiste t'antwoorden. van alle twelcke dat voorsz. is die
voorn. Kenouwe Symonsdochter versocht haer bij mij notario boven-
genoempt, gemaeckt ende gelevert te werden een ofte meer
publycke acten in behoorlijcke forme. Gedaen tot Haerlem voornt. opt Spaerne
ten husye van Aecht Pietersdochter, woonstede mijns notariy
ter presentie van Jacob Schout Bijwater? ende Mathijs Cornelisz,
getugen met mij notario hiertoe specialijck gerequireert
ende sonderlinge gebeden.
In kennisse hebbe ick notaris voorn. mijne gewoone
signatuur hier beneven gestelt ten daege ende jaere voorsz.
A. Willemsz, not.

Joost Schoute zei op di, 01/07/2020 - 10:20

Geert, dank voor de zeer snelle transcriptie.

Op de laatste pagina (29, tweede blad, bijna onderaan) staat na Jacob Schout niet Bijwater?, maar waarschijnlijk is het een beroepsaanduiding van Jacob Schout. Tussen Mathijs Cornelisz. en getugen staat nog een zin: volgens mij zijlmaker beyde poorteren der zelfder stadt??????, getugen et cetera

Beide zonen van Jacob Schout zijn scheepmaker, mogelijk kan je voor de transcriptie hier iets mee

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.