Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek 1679 Beijlen Drenthe

Grotendeels de transcriptie wel gelukt, maar uit een aantal woorden kom ik niet. Wat ik tot zover heb is:

 

Wij Frederic Krijns Stige en Bartholomeus Belt

Snijder …verende mede voor de ander arftg. van wijle

Quijrin Jans Stige, als oock voor de arftg. van wijlen

Jacoob coninck tot dwingelo lijve en bekenne mits dese dat

wij hebben vercooft en dien volgens gestransporteert geredert

en overgedrage an Lambert Luijtiens Bults voor

hem ende sijne arftg. een stuck groenlant genaempt

het haar gelege voor Klateringe met sijn bij gelegen velt

groot omtr. drie dagemat doge soo groot en khis als

het aldaer tussche sijn walle en slote gelege is, hebbende

ten ooste swijgheler weijde ten suijde de erfte van wijle

die hier ……….  ……….. ten weste de marcke

van Beijle en ten noorde Lefter Beweste en consorte

naest ter ……… voorts is mede vercoft de dicke soo bijde

markgenote hier op op geleght sijn, en dit alles voor een

somma van penn. die ons vercopere van de gemelte

ancoper sijn voldaen en betaelt, den leste penn. Met

den eerste bedanckende hier mede voor goede betalinge

………. van alle actie reijkt en rechtsbenefitie

ons an …… vercofte lant eniggsints competeerende ……

de t …… eijgendoomb …… te vrije en ware voor alle

hande, onder verbant en subjectie als nae regte, ……….

mede voor de evicktie van alle uijtgaende pachten oft

andere swarighede exempt d: ……. : dicke en heere

schattinge en nabeckijcke laste sulle bijde ancoper

gewacht en geweart worde: als: sonder bedroge tot veste

…….. deses hebbe wij vercopere ande ancoper den

stock hier van geleckt na lant recht voorde E:

…….. ……… (denk ik naam van de schulte) sgults tot beijle en twee erftbuijre

in beijle de ware d: e w: v : rossum solleiteur en lant

pander der lant schap drente en Lefter bewesten

dese ……… ons vercopers hebbe verteckent, en is

tot meerder seckerheijt van voorn. schults verzegelt

en becrachtiget, Actum Beijle den 16 martij 1679

 

Correcties op wat ik heb gedaan is ook prima. Wie helpt?

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 02/10/2021 - 22:17

regist[ratie] den 31/ mey 1694/ F. Nijsingh / schults / 1694

Wij, Frederic Krijns Stigh en Bartholomeus Belt-
huyder, caverende mede voor de ander arffg[enamen] van wijlen
Quirin Jans Stigh, alsoock voor de arffg[enamen] van wijlen
Jacoob Coninckx tot Dwingelo, lijen en bekennen mits desen dat
wij hebben vercooft en dienvolgens getransporteert, gecedeert
en overgedragen an Lambert Luijtiens Bults voor
hem ende sijne arffg[enamen] een stick groenlant, genaemp[t
Het Haer, gelegen voor Clateringe met sijn bijgelegen velt,
groot omtr[ent] drie daghmat dogh soo groot en klien als
het aldaer tusschen sijn wallen en sloten gelegen is, hebbende
ten oosten Swijghelerweyde, ten suyden de erff[gename]n van wijlen
die heer secretaris Sichterman, ten westen de marcke
van Beylen en ten noorden Lester Bewesten en consorten
naest ter swette; voorts is mede vercoft de dicken, soo bij de
marckgenoten hierop geleght sijn, en dit alles voor een
somme van penn[inghen] die ons vercoperen van de gemelte
ancoper sijn voldaen en betaelt, den lesten penn[ingh] met
den eersten, bedanckende hiermede voor goede betalinge,
renunciere van alle actien, reght en rechtsbenefitien
ons an versz[eyde] vercofte lant enighsints competeerende, belove-
de 'tselve eygendoomshalven te vrijen en waren voor alle
handen, onder verbant en subjectie als nae rechte, caverende
mede voor de evicktie van alle uytgaende pachten off
andere swarigheden, exempt d[en] versz[eyde] dicken en heeren
schattingen en naberlijcke lasten sullen bij den ancoper
gewacht en gewaert worden, ^als^ sonder bedragh. Tot veste-
nisse deses hebben wij vercoperen an den ancoper den
stock hiervan gelecht nae lantrecht voor den e[delen]
Mewes Mewes, schults tot Beylen, en twee erffbuyren
in Beylen, de waren d[en] e[dele] W: van Rossum, solliciteut en lant-
pander der Lantschap Drente en Lester Bewesten
deser neffens ons vercopers hebben verteckent, en is
tot meerder seckerheyt van voorn[oemde] schults versegelt
en becrachtiget. Actum Beylen den 16 martii 1679.
Ondertstont
B: Beelthuijder
Jan Jacobs Coninck
F: Crijns Stigh
M: Mewessen / schults / 1670
W: v: Rossum
Lester Bewesten
collo accoord:
F: Nijsingh / schults / 1694

Willem O zei op do, 02/11/2021 - 11:57

Top! Bedankt Rene.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.