Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek 1645 Doleantiën brief

Een Doleantiën brief uit 1645. Ik kan er geen kaas van maken. Welke meester kan helpen?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/12/2021 - 20:12

Edele Moogende Heeren
Ridderschap ende Eigenerffden
der landtschap Drenthe

Well Eedele Moogende Heeren, also op den reken-
dach jongstleden op den 16en Augusty deses jaers,
gehouden tot Assen, gereolsveert ende toegelaeten
is dat ieder carspell ofte buirschap sich bij de
estimatie van de grontschattinge beswaert
vindende, haere gravamina met reden vandien
tegens 't eindigen ofte uutganck van dese rekendach
sullen moegen inbrengen, soo ist dat die van
Beilen ende Hycken haer in de prijseringe van hare
goederen ten hoochsten beswaert vindende, als
sijnde nae de deughde ende opcomsten van hare
goederen vele te hooch gestelt, hebben sij een
liquidatie ende prijseringe van hare goederen
(nae dat dieselvige volgens andere goederen
int landt, die ruim so goet als de hare sijn)
behoorde volgents d'egaliteit in de grontschattinge
geleden te worden, versoeckende seer instantelicken
dat men haerluiden niet hooger en beswaere als
andere plaetsen die meer als haer gelijck sijn, so
met hoyelanden, bouwlanden, waerdeel, huisen ende
hoffen, vermeinende met goede redenen, gelijcken
u Eedele Moogenden selver sullen keunen bemercken, hier-
mede te keunen volstaen, want op de gantsche
masse van haerluiden goederen lettende, sall bevonden
worden dat niemant in het gantsche landt haer
gelijcke sijnde, hare goederen hooger als sij
supplianten volgents bijgaende staet hebben angegeven, verhoopende u Eedele
Moogenden hiermede in alles well gecontenteert sall
wesen, presentierende tot allen tijden in desen ende
andere saeken te doen hetgene tegens haers
gelijcken in redelickheyt ende billickheyt
bestaet etc.

 

Willem O zei op za, 02/13/2021 - 11:29

Bedankt Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.