Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek 1638

Vriendelijk verzoek of iemand mij kan helpen met transcriberen van deze brief.

Heel veel dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 02/11/2021 - 10:47

Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, Achtbaere,
wijse, seer voorsieinige Heeren,
Alsoo wij tot uutvoeringe van de resolutie van
dese compagnie ten overstaen van haere Hooch Mogende, ende
met approbatie van sijne hoocheyt, genomen tot
meesten afbreuck van den vijandt ende merckelijck
aental chrijsvolck in corten hebben bijeen te
brengen, ende deselve hier soo spoedich te becomen
wesende, genootsaeckt sijnde selve in u Ed. Seer Achtbare
quartieren te doen soecken, ende sulcx daertoe
gelast hebbe den brenger deses, den manhafften
Pierre le Grand, onsen bestelden capiteyn, met
last ende ordre om sich met overleveringe
van desen aen U Ed. Achtbare heeren te adresseren ende der-
selver consent tot verrichtinge van sijnen
last te becomen, hebben wij niet mogen
onderlaten U Ed. Seer Achtbaren hierbij gedienstelijck
te versoecken dat deselve geen swarichheyt
gelieven te maecken in sesen wervinge in haer
bedrijff te consenteren ende bewilligen, ende sulcx
den voorsz. onsen affgesonden capiteyn daerin
alle bevorderinge, hulpe ende faveur doen ende
laeten bewijsen, te meer alsoo den dienst van den
lande daeraen oock hoochlijck is gelegen,
waeraen dese gansche compagnie sonderlinge
vrintschap sal geschieden, die deselve bij alle
occasien recompensael sal blijven.
Hiermede
Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, Achtbare,
wijse, seer voorsienige heeren, bevelen wij U Ed.
Erntfeste Achtbaren in de bescherminge des Alderhoochsten.
Amsterdan den 28 Augusty 1638.
U Ed. Erntfeste Achtbare gansch dienstwillige,
De bewinthebber van de West Indische
Compagnie ter Camere tot Amsterdam
Henric Hames
F. Schulenborch

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.