Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek 1611 Amsterdam

Kan iemand mij helpen met de transcriptie van dat deel dat slaat op de transactie tussen Weijntje en dhr Pasquier? Ik dacht dat het gaat om de rechterbladzijde maar wist niet zeker of de text links er ook mee te maken heeft, vandaar de hele kopie.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 02/11/2021 - 11:34

Op een enkele naam na.

 

Wij Jan Pietersz de With ende Jan Brijskertsz?, schepenen
in Amstelredam, oirconden ende kennen dat voor
ons gecompareert is Weyntgen Jacobsdochter, weduwe
wijlen Jan Pasquier, woonende tot Amersfoort,
geassisteert met Pasqnier Lovesyn, haer
outsten soon ende voocht in desen gecooren, ende geliede
uut haer voorsz. voochts hant vercoft, opgedragen ende
quijtgeschonden te hebben Wouter Lambrechtsz een huys
ende erve, staende in de Warmoestraet op de hoeck
van Weyngaertstraetgen, genaemt de Vergulde
Winthont met twee kelders daeronder, daer
lenderen van zijn het huys genaemt de Canis aen de westsijde
ende t'voorsz. Wijngaertstraetgen aen de oostsijde, met noch een huys
ofte wooninge ende erve daerachteraen int selve steechgen
gelegen, streckende tesamen voor van de straet
tot achteraen huys ende erve van haer comparante,
in allen schijne t'voorsz. huys ende erve ofte woninge
daerachteraen ter voorsz. plaetse gelegen is, beheynt ende
bekent staet ende zij comparante geliede
daeraff all voldaen ende obel betaelt te wesen, den lesten
penning metten eersten, soodat hij daervoor als principael
Cornelis Wilhelmsz ende Henrick Mathijsz, mede
comparerende, als borgen te samen ende elcx een voor al,
belooffden onder t'verbant van alle haerluyder
goederen, roerende, onroerende, tegenwoordige ende toecomende
t'voorsz. huys ende erve mette wooninge daerachteraen
te vrijen ende vrij te waren jaer ende dach als men in gelijcken
schuldich is te doen ende alle oude brieven aff te
nemen, uytgeseyt van twee dootsche schulden jaerlicxe uut
eygen, daervoren alle jaren betaelt wert drie gulden achtien stuyvers,
des beloofde de voorsz, Weyntgen Jacobs
haer voorsz. borgen van den borchtochte wederom te
bevrijden onder gelijcke verbant als vooren,
sonder arch ende list. In oirconde desen brieve besegelt
met onsen segelen den vijffden May anno 1611.

 

Tim zei op do, 02/11/2021 - 15:38

Beste Geert,

Bedankt voor de transcriptie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.