Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie verzoek 1578

Dit is een Utrechtse acte uit 1578 betreffende een chirurgijn.

Wie zou hier bij kunnen helpen?

 

Compareerden Mr Aert Laurens chirurgijn borger t Uytrecht ??? en ??? als man en voocht van Hadewyche Laurens dochter sijne huisfr en hebben gesamender handt en ??? bysonder geconstitueert en specialeijk machtich gemaekt constituere (?) ?? machtich ?? desen Jan Batman cleermaker haerluyder ??? swager (?) en als man en voocht van syne huysfr met haer comparanten mede erffgen van sal ?? Gosen Laurens en ??? haer ??? voorss qualitie (?) voor soo well ??? angaet

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 06/16/2022 - 22:45

Compareerden uts[upra] Aert Laurensz[en] chirurgijn borger
t Uytrecht en[de] Eerst Claesz[en] brouwer als man en[de] voocht
van Hadewych Laurensdochter sijne huysfr[ouwe] en[de]
hebben gesamender handt en[de] elcx bysonder geconstitueert
en[de] specialijck machtich gemaect constituere[nde] en[de]
maken[de] machtich mets desen Jan Batman cleermaker
haerluyder respective swager en[de] als man en[de] voocht van sijne
huysfr[ouwe] met haer comparanten den mede erffgen[aemen] van
sal[iger] heer Gosen Laurensz[en] omme van wege[n] haer
com[aran]ten in de voorsz[eyde] qualite voor soo veell heml[ieden] angaet te
vorderen en[de] te innen alle alsulcke rene en[de] rentebrieff als den
selven heer Gosen tot hare[n] behove achtergelate[n] heeft berusten[de]
althans binnen Bommels die verschene[n] rente[n] daervan te
muegen ontfange[n] van sijne[n] ontfanck quytantie te geven
en[de] in cas van refuys daerom te muege[n] vuer allen rechten
ageren #cu[m] potestate / substituendi / ad lites* selve[n] brieff mede tot haerl[ieden] respective behoeff
te muege[n] vercope[n] v[er]alienere[n] en[de] over te geven die penn[inghen]
daervan come[nde] te ontfange[n] en[de] tot haerl[lieder] behoeff
employere[n] en[de] voerts alles te doen dat sij comparanten
selffs souden muege[n] doen. Beloven[de] voerts van weerde te
houden alletgunt hierinne bij hare geconstitueerde ofte
sijne gesubstitueerde gedaen en[de] gehanteert sall werden
mets dat hij gehouden sij van sijne[n] ontfanck en[de] wedervaren
te doen behoorlijcke rekeninge[n] bewijs en[de] reliqua. Sonder arch.
Q[uod] Actum den
23en januarii 1578
* met machtiging om namens de betrokkene als diens plaatsvervanger in rechtszaken op te treden

Pauwel zei op di, 06/21/2022 - 23:19

“Beloven[de] voerts van weerde te houden alletgunt hierinne bij hare geconstitueerde ofte

sijne gesubstitueerde gedaen en[de] gehanteert sall werden …” (rr. 21/22)

 

De geconstitueerde is de persoon die door de comparanten wordt aangesteld en gemachtigd (“hebben … geconstitueert ende … machtich gemaect …”) om namens hen op te treden, als hun vertegenwoordiger, in dit geval is dat dus Jan Batman. Geconstitueerde Jan Batman wordt op zijn beurt gemachtigd om zichzelf zo nodig te laten vervangen door weer iemand anders; deze vervangende persoon heet dan de gesubstitueerde, ‘de in de plaats gestelde’. Dat in de plaats stellen door een geconstitueerde kan alleen als de geconstitueerde door de comparant(en) ‘macht van substitutie’ is verleend is (Lat. ‘potestas substituendi’).

 

In rr. 5/6 staat … constituere[n] en[de] | make[n] machtich.

Adriaan van Heemstede zei op di, 06/21/2022 - 23:23

Hartelijk dank, René en Pauwel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.