Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie verzoek 15 mei

Wie wil onderstaande akte transcriberen?

 

Alvast mijn dank.

 

toegang:

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

 

klik inventaris>4 Adriaen Willems>29-52>29>pag 165 e.v.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/15/2020 - 12:47

Hier mijn transcriptie van pag. 165. Het is mij niet helemaal duidelijke welke pagina's nog emeer gewesnt zijn. Ik zie ook geen relatie met personen uit vorige aanvragen van je.

 

Op huyden den vierden dach van Meye in den jaere ons Heeren 1579,
compareerde in de nyeuwe scrijffcamere der stadt
Haerlem voor mij Adriaen Willemsz, openbaer notario, bij den Hove van
Hollandt tot exercitie van tselve officie geadmitteert ende voor den getugen
hiernaer genomineert, d'eerbare Jannetgen Florisdochter, weduwe
van wijlen Claes Col, poorteresse der voorsz.stadt, geassisteert met mr.
Pieter Coenraetsz, gesworen landtmeter, haeren gecoren voocht in desen
saecke, ende bekende deuchdelijcken schuldich te wesen Meyns Fopen
dochter, eertijts weduwe van wijlen Adriaen Franssen, cooperslager, ende
jegenwoordelijck huysfrouwe van Claes Cornelisz tot Alckmaer, de
somme van vier ende veertich karolus gulden tot 40 grooten vlaems tstuck, of
payement dier waerde, ter cause van coope van zeeckeren rogge
die de voorn. Jannetgen Florisdochter van den voorsz. Meyns bekende
ontfangen te hebben ende haer gelevert te zijn, belovende bij desen de-
zelve Jannetgen Floris ten overstaen als vooren, voor haer ende haeren erven
den voorn. Meyns Foppendochter, ofte actie van haer tot desen overhebbende
die voorsz. somme van vier en twintich karolus gulden, prijse voorn. te betaelen op
acht eerstcomende St. Jacobsdaegen, als te weeten d'eerste zeven St.
Jacobsdagen telcken zes karolus gulden ende den lesten ende achtsten St. Jacobs-
dach twee gelijcke gulden, onder t'verbandt van alle haere goeden, roerende
ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, gheene daervan
uuytgesondert, submitterende alle dezelve bij desen tot bedwanck
van heerlijcke ende reale exemtie van den Hove van Hollant ofte anderen
alsulcken rechte ende exemtie alst den voorsz. Meyns ofte den houder
desen believen sal, welverstaende ende met expresse conditien,
dat bij zoe verre de voorn. Meyns Foppendochter quame t'overlijden
binnen de voorsz. termijnen ende St. Jacobsdaegen, dat in zulcken gevalle
de voorn. Jannetgen Florisdochter van de betaelinge der resterende
termijnen ende oock van t'gundt verschenen ende noch onbetaelt sal
mogen wesen, geremitteert, ontslagen ende vrij wesen zal, sonder dat
de erffgenamen van den voorn. Meyns daervan eenige vordere
betaelinge sullen moegen eyschen. All sonder arch. Van alle
t'welcke dat voorsz. is die voorn. comparante versoxhte haer bij mij notario,
bovengenoempt, gemaect ende gelevert te werden een ofte meer
openbare acten in behoorlijcke forme. Gedaen tot Haerlem voorsz. ter
presentie van mr. Dirck Spijker, secretaris ende Jacob Louffsz
onsen procureur voor de vierschaere der voorsz. stadt als geloofwaerdige
getugen met mij notario hiertoe specialijck gerequireert ende sonderlinge
gebeden, die tot meerdere kennisse t'ontwerp van desen elcx met
haeren naeme onderteyckent hebben.
In kennisse hebbe ick notaris voorn. mijne gewoonlijcke siganature
hier beneden gestelt ten daege ende jaere voorsz.
A. Willems notaris scripsit

 

 

Joost Schoute zei op vr, 05/15/2020 - 13:46

beste Geert,

jij hebt de rechter pagina getranscribeerd ipv de linker pagina van 165.

ik heb je waarschijnlijk misleid met de toevoeging e.v.

maar het gaat dus om 165, linker pagina

Geert Ouweneel zei op vr, 05/15/2020 - 14:14

Die pagina links is dus eigenlijk pagina 164 verso!
Maar goed, hier dus 164v.

 

Op huyden den vierden dach van Meye
in den jaere ons Heeren 1579, compareerde
voor mij Adriaen Willemsz, openbaer notario, bij den Hove
van Hollandt tot exercitie van tselve officie toegelaeten,
tot Haerlem residerende, ende voor den getugen hiernaer
genoempt, Jacob Cornelisz, eertijts molenaer tot Wormer,
ende verclaerde bij zijnen mannnen waerheyt ende sielen salicheyt,
in plaetse van eede, dat hij affstandt gedaen hadde ende
doet alsnoch affstandt midts desen van den windt van
zeeckeren molen, gestaen hebbende tot Wormer, bij hem
comparant t'anderen tijden van de camere van den rekeninge voor
vier karolus gulden t'sjaers over de recognitie vandien gepacht.
Verclaerde dat den originalen acte, die hij ofte zijnen voorsaten
daervan t'anderen tijden van den camer van den rekeninge voorsz.
vercregen hadde, midts t'overvallen van den dorpe van
Wormer bij den Spaengiaerden verloren heeft, ende
wech geworden es, te vreden zijnde ende erkennende
bij desen dat d'zelve acte voor geassigneert sal wesen ende
blijven. Versouckende acte. Gedaen in de nyeuwe
scrijffcamere der stadt Haerlem, ter presentie van mr. Dirck
Spijcker, secretaris ende Cornelis Deym Maertensz,
inwoonder derzelver stadt, als geloofwaerdige
getugen, met mij notario hiertoe specialijck gerequireert ende
sonderlinge gebeden, die tot meerder kennisse t'ontwerp
van desen elcx met heuren namen hebben onderteyckent.
In kennisse hebbe ick notaris voorsz. mijne
gewoonlijcke signature hier beneden gestelt ten daege
ende jaere voorsz.
A. Willems nots. scripsit

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.