Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie van 2 documenten Latijns >> Nederlands

Wie kan mij een / de weg wijzen om twee documenten vanuit het latijns te vertalen?

Wellicht bestaat er "freeware" met scan funktionaliteit om documenten te lezen en te vertalen?

m.vr.gr. Fred

 

Reacties (19)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/19/2021 - 08:44

Gebruik Google Vertalen. Klik in het beginscherm van Google rechtsboven op het symboolte met 9 stipjes. Daarachter zitten allerelei andere functies van Google, o.a. Vertalen.

René van Weeren zei op vr, 11/19/2021 - 10:26

Beste Fred,

Ik wil best een poging wagen. Maar dan is wel een afbeelding nodig. Veel formele teksten zijn vaak gestandaardiseerd, ook al zijn ze in het Latijn.

Fred zei op vr, 11/19/2021 - 12:41

Beste René,

Ik maak graag gebruik van je aanbod. Ik zie of hoor wel of je er wat mee kunt.

Ik stuur je de 1e pagina van een document, dat 2 pagina's bevat.

De 2e stur ik dan wel als het resultaat van deze sessie positief is.

Alvorens tot volledige vertaling over te gaan mag je mij ook eerst, beknopt de essentie weergeven (als dat lukt) zodat ik kan vaststellen of het interessante info is voor mijn stamboomonderzoek.

Succes en groet, Fred

René van Weeren zei op vr, 11/19/2021 - 12:59

Dag Fred,

Ik heb er heel snel doorheen gelezen. Het gaat om corresponentie over het al dan niet verlenen van dispensatie (vrijstelling) van het verbod op huwelijken binnen de 'verboden graden' van verwantschap. Het betreft Petrus Berns, weduwnaar van Joanna van de Geijn, moeder van zeven kinderen. Petrus wil hertrouwen met Henrica van de Geijn, een halfzus van zijn overleden echtgenote; Joanna en Henrica hebben dezelfde moeder, maar verschillende vaders. Het lijkt er op dat door de kerkelijke autoriteiten aanvankelijk bedenkingen waren tegen dit hertrouwen vanwege te nauwe verwantschap (verboden graden betroffen niet alleen bloedverwanten, maar ook aangehuwde familie). Het echtpaar deed opnieuw een verzoek toen bleek dat Henrica zwanger was, maar het schijnt dat het paar dit met opzet deed, omdat zij wisten dat het dan doorgaans makkelijker was om dispensatie te verkrijgen.

 

Dit is een eerste blik, de volledige vertaling en alle details zullen wat langer op zich laten wachten, laat maar weten of dit van belang is. Zal vermoedelijk wel pas na weekend worden....

Fred zei op vr, 11/19/2021 - 14:03

Dag René,

Dat is snel en precies wat ik bedoelde. Het gaat mij in principe als eerste om de namen, die in de stukken voorkomen. Op grond daarvan kan ik vaststellen of dit voor mij belangrijk kan zijn.

De namen die op deze eerste bladzijde voorkomen zijn dat NIET.

Mag ik jou de 2e bladzijde toesturen zodat je daar ook naar mogelijke namen kunt kijken? Verdere vertaling kan dus in eerste instantie achterwege blijven. Ik ben inderdaad op zoek of aan bepaalde personen wel/niet huwelijksdispensatie is verleend.

het heeft echt geen haast hoor.

O ja, mag ik ook de bladzijden van document 2 volgordelijke doorsturen om dezelfde actie uit te voeren? Ik stuur echter op voorhand vast de 2e en laatste bladzijde van het 1e document mee.  Groet en een fijn weekend

René van Weeren zei op vr, 11/19/2021 - 14:52

Dag Fred,

Op dit tweede blad staan geen namen. Het betreft het vervolg op de eerste bladzijde.

Fred zei op vr, 11/19/2021 - 15:45

Hallo René, dank en zo snel. Mag ik ook achter elkaar ( ik begrijp dat ik niet meer dan 1 jpg kan opsturen) de bladzijden van document 2 op sturen. Zo ja, dan zal dat of vanavond of morgenvroeg worden.

René van Weeren zei op vr, 11/19/2021 - 21:57

Ja hoor, maar het wordt dan denkelijk niet eerder dan maandag. Je kunt inderdaad per berich 1 bijlage, je kunt wel achter elkaar berichten plaatsen zodat de bestanden toch direct na elkaar afgebeeld worden.

Fred zei op vr, 11/19/2021 - 22:10

OK, René, daar gaan we dan. Zoals ik al heb laten weten heeft het geen haast. Ik wacht rustig af. Fijn weekend. 

Fred zei op vr, 11/19/2021 - 22:12

blz 2

Fred zei op vr, 11/19/2021 - 22:12

en de laatste

René van Weeren zei op ma, 11/22/2021 - 08:20

Dag Fred,

Ik heb in deze stukken geen namen kunnen ontdekken. Het lijkt een kopie van een briefwisseling te betreffen tussen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders over vrijstellingen, maar voor zover ik kan zien betreft het hier niet een met name genoemd paar.

Fred zei op ma, 11/22/2021 - 16:06

Dag René, bedankt voor je reactie. Deze documenten behoeven geen nadere transcriptie.  Groet,

Fred

Fred zei op ma, 11/22/2021 - 16:44

Mag ik nog een beroep op je doen voor transcriptie van een testament van Peter Basten, verdeeld over 2 afbeeldingen.

Laat rustig weten of je dat wilt doen of niet.  Groet, Fred

Hier het eerste deel.

Fred zei op ma, 11/22/2021 - 16:45

en het 2e deel

René van Weeren zei op ma, 11/22/2021 - 17:08

Prima, zal me er eerdaags aan zetten.

Fred zei op ma, 11/22/2021 - 18:11

Beste René, Heel fijn dat je dit wilt doen. Ik heb geduld.

René van Weeren zei op ma, 11/22/2021 - 19:56

Lukt toch al snel. Onder voorbehoud van typo's, stippellijn = paginascheiding

 

Testament van Peter Basten
In Nomine Domini Amen.
Condt en[de] kennelijck sije eenen yderen bij den inhoudt
van dit tegenwoordich instrument van testament, hoe
dat wij, Thomas Heijlen en[de] Jochim Houbroeck, beyde schepe-
nen der Vrijheerlijckheyt Well en[de] Bergen, op heden
den 29 decembris 1685 alvooren daertoe geroepen
en[de] versocht sijnde, ons hebben vervoeght en[de] getranspor-
teert ten huyse van Jochim Houbroeck voorsz[eyt],
alwaer wij hebben gevonden den persoon van
Peter Segers alias Basten, wed[uw]man
van saeliger Peencken Basten, gesondt en[de] wel
te passe sijnde, gaende en[de] staende ter steege
en[de] straeten, sijn verstant en[de] vijff sinnen wel
machtich, soo aen ons gebleecken is, den welcken,
overdenckende de swack- en[de] broosheyt der mensche-
lijcken natuere en[de] datter niet seeckerder en is
dan de doot en[de] niet onseeckerder dan de uuyre
der selver, uuyt sijnen eygen vrijen en[de] ont-
bonden wille, soo hij verclaerde, heeft willen
maecken sij testament en[de] uuyttersten wille,
soo en[de] gelicjk den selver is maeckende en[de] doende
in crachte deses, willende en[de] begeerden dat 't
selve in alle sijne puincten en[de] articulen precys
en[de] punctuelijck achtervolght en[de] voltrocken sal
worden, al waer 't schoin datter eenige solem-
niteyten rechtens hiertoe gerequireert, niet
geobserveert en waeren, 't sije dan bij forme
van testament, legaet, codicille ofte andersints
en[de] dat in voegen en[de] maniere hiernaer volgende.
Iersteljck soo bevelt testateur sijne siele als wanneer
deselve uuyt den kercker van sijn lichaam sal
scheyden aen Godt Almachtich, Desselve gebene-
diede Moeder en[de] Maeget Maria en[de] aen alle Godts
leieve heyligen, willende en[de] beheerende dat
daervoor sullen geschyden gebeden en[de] twintich
sacrificiën der Heyliger Misse, latende sijn
lichaem om bestaet te worden ter gewijder
arden in sijne gewoonlijcke sepultuere, alles
naer het loffelijck gebruyck der Heyliger Kercke,
oock mits conditie dat sijne kinderen een eerlicjke
uuytvaert ofte maeltijt sullen geven aen den vrienden,
nabueren en[de] verwanten.
---
Ende daermee comenede tot de dispositie van sijne
tijdelijcke goederen, aen hem door de miltheyt Godts
verlendt, heeft gewilt, begeert en[de] gemeackt dat
alle sijne uuystaende gereede en[de] ongereede
penningen in't leven van hem, testateur, als-
oock sijnder huysvrouwe saeliger, alsoock
de uuytstaende verseegelde penningen
wed[uw]man sijne geëxponeert en[de] uuytgeseth
sijnde, soo veel die seegel enpde[ brieff sullen
vermelden en[de] commen te exten-
deeren aen sijne twee kinderen, te weeten
aen belcken, getrouwt sijnde met Jochim
Daemen en[de] Maria, in den eersten ehestant
getrouwt sijnde geweest met Herman Heijnen
saeliger, waervan negen kinderen verweckt
sijn en[de] nu in den tweeden ehestant getrouwt sijnde
met Geurt Verheijen, schepen, waerbij
geene kinderen verweckt sijn, alles op condi-
tiën en[de] maniere hiernaer volgende.
Ierstelijck soo wilt, begeert en[de] maeckt den testateur
een deel ofte de helfscheyt van de gereyde en[de]
ongereyde penningen en[de] goederen aen de negen
kinderen bij Herman Heijnen saeliger en[de] Maria,
sijne dochter in den eersten ehestant verweckt,
de moeder Maria die tocht haer leven lanck
in alles voorbehouden en[de] naer doot van de-
selve tegelijck minnelijck en[de] vriendelijck
deylen, met dese expresse conditie dat bij
soo verre dat sijne dochter Maria naer haeren
eheman leefden, dat sij als voren geseyt,
geene penningen sal moegen verbrengen
dan alleenlijck genytende haere tochte.
Twn tweeden soo wilt, begeert en[de] maeckt testa-
teur het ander deel ofte helfscheyt van de
gereede en[de] ongereede penningen en[de] goederen
aen Jochim Daemen en[de] Belcken, sijne
dochter, eheluyden en[de] haere kinderen
welcke sij met malcanderen minnelijck en[de]
vriendelijck sullen deylen.
---
Item soo wilt, begeert en[de] maeckt den testateur uuyt de
gereyde geoderen ofte penningen van Beelkens en[de]
Jochim Daemens deel aen haeren soon Peter
dryhonder gulden eens vooruuyt wegens
sijne stive litmaeten als andersints.
Item maeckt en[de] legateert voorsz[eyde] testateur aen
sijne kinderen Beelken en[de] aen die negen
kinderen van Maria voorsz[eyt] elck de
helft wat hij noch winnen en[de] werven sal ofte
mach. Doch alles naer doot van ^voorsz[eyde]^ testateur
en[de] versoeckt dat alles tusschen sijne kinderen
ofte kindtskinderen in der minnen en[de] vriende-
lijck mag gedeylt worden.
Item soo legateert en[de] versoeckt den testateur als
dat Maria alle die penninghen soo sij bovens den
Hijlixpenninck heeft ontfangehn, wederom
in der gelijcken boedel sal brengen, gelijck
oock Jochim ende Beelcken sullen hebben te
doen in den gelijcken boedel te brengen,
raeckende den verloopen pensioonen
van [den] voorsz[eyde] meer ontfangene somme
sal Maeua behalden gelijck ook Jochim yeder
sijnen interesse.
Aldus sonder argh ofte list in oirconde en[de] teecken der
waerhey dat den testateur sulx als voorsz[eyt] van puinct
tot puinct heeft verclaert sijn testament en[de] uuytterste
wille te wessen (ten waere denselven daernaer yet
wes aff ofte bij wilde doen, hetwelcke ten allen tijde tot
sijnen vrije wille sal staen), soo hebben wij, voorsz[eyde]
gerichtspersoonen, beneffen den voorsz[eyde] testateur dese
eygenhandich onderteeckent en[de] mede door onsen secre-
taris alsmede daer over en[de] aengeweest sijnde doen
onderteeckenen en[de] mede doen toeseegelen. Actum
Aeijen, den negenentwintichtsen decembris 1685
en[de] was onderteeckent.
Dit is 't [handmerk] merckt van Peter
Seegers alias Basten, eygenhandich gestelt, Thomas
Heijlen, schepen, Jochim Houbroeck, onderschout, mij present
onderteeckent [getekend: Joannes Claessens, secret[aris]. Accordeert bij
J. Claessens, secr[etaris].

Fred zei op ma, 11/22/2021 - 22:09

Beste René, dat is inderdaad erg snel. Hartelijk dank hiervoor.

Ik kan weer verder puzelen. Fijne avond. Fred

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.