Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Utrecht 1596

Dit is een Utrechtse akte uit 1596 die een familie Van Woerden betreft. De tekst is wat rommelig. Zou iemand dit voor mij kunnen transcriberen?

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 02/21/2023 - 08:02

Wij, schoudt, borgemeesteren ende schepenen der stadt Utrecht, doen kondt dat op huyden
datum deses voor ons in eygener persone gecompareert ende erschenen es Geertruyt Huych Poths dochter, bevorens wedue van
zaliger Frederick van Woerden, met haren gecoren voocht, haer met recht in desen gestedich, voor haerselven
ende in desen vervangende ende haer sterckmaeckende voor Judith ende Johanna Fredricxdochteren van Wourden, hare dochteren, oock alhier
wonende, die zij geprocreert heeft bij den voorn. Fredrick van Woerde, haren overleden man, ende oversulcx erffgenaem ab intestato van zaliger
Borchert van Woerden den Ouden, haer comparantes voorsz. zaliger mans vader, in zijn leven gewoont hebbende tot Weerschop in den
Stichte Breemen, ende heeft in de beste forme zij conde ende mochte irrevocable geconstituteert ende machtich gemaeckt, constitueert
ende maeckt irrevocable machtich mits desen Borchert van Woerden Fredricxz, haer comparants eygen soon ende mede erffgenaem van den
voorsz. zaliger Borchert van Woerden, zijn petevader, omme uut haer comparantes name ende van harentwegen te aenveerden
alle die erffenisse ende besterffenisse, nyet utgesondert, haer aengecomen van den voorsz. Borchert van Woerden, schiftinge
ende deylinge mette andere erffgenamen aen te gaen, utcoop te laten doen, inventaris van goederen te ontfangen, oft noot water, mit recht daerom te spreecken, allen termijnen
in ende buyten rechte nodich te observeren, een off meer ad lites in zijn geconstitueerdens plaetse te mogen substitueren ende
stellen, ende voorts generalick ende specialick alles hierinne te doen ende laten t'gene zij comparante, selfs present zijnde,
zoude kunnen off mogen doen volgents costume local, gelovende zij comparante goet, vast ende van weerde te houden
alle t'gene bij de voorsz. geconstitueerde ende gesubstitueerde respective in hare voorsz. zaecke gedaen zal
werden, onder verbant nae rechte. Actum Utrecht den ses ende twintichsten Septembris XVC
ses ende tnegentich, stilo veteri.
Presentibus Grijer ende Holsgingen den 26e Septembris

Pauwel zei op di, 02/21/2023 - 13:29

ende deylinge mette andere erffgenamen aen te gaen, uutcoop te laten doen, inventaris van goederen te ontfangen, oft noot ware, mit recht daerom te spreecken, allen termijnen

Adriaan van Heemstede zei op di, 02/21/2023 - 23:29

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.