Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie testament Johannes de Prill - 1763

Graag zou ik hulp hebben met de transcriptie van dit testament.  https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BBEE67B4642E0534701000A17FD en hieronder de losse pagina's in de comments

Ik heb zelf al een poging gewaagd maar ik kom er niet helemaal uit. Zie hieronder mijn uitwerking.

 

Veel dank alvast! 

P.1

 

[Wat staat er in de kanttekening linksboven?]

 

Nr 94

Op Huijden den 13n juni dezes jaar [] drie [] en zestig, des voornoemt ten ½ 12 uren compareereden voor mij Bernardus Sluyterman Notaris Publiek bij den Ed. Hove van Utrecht [] en []. En bij de Edele Achtb, [] teken van vroedschap deszelfden stadt tot executie van dien gepermitteerd binnen Utrecht [] En voor de nalatende me [] getuijgen.

 

Den Weledele Heer Johannes de Prill, geweese Oppercoompan en gecommiteerden tot en over de zaeken der Inlanders tot Batavia, wonende binnen deese Stadt ons Notaris en getuijgen bekend, gezond [] den Lighaeme, met ons gaaende [], zijn [] en [] volkomen magtig en gebruikende zoals

 

P.2

 

ons klaerlijk bleek, [] verklaarden zijn overdenkingen des doods ende de onzekere tijd en [] van dien voornemens te zijn, over zijne tijdelijke goederen bij God Almagtig aan hem verleend te disponeeren, alvorens [] [] dood en te niet doende, alle voorgaende testamentaire [] bij hem Heere comparant voor dato dezes gemaakt, en wel specialijk de testamenten, door zijn Wel Edele [] op Batavia als aen Cabo de Goede-hoop verleeden, niet willende dat de zelve eenige kragt of effect zullen sorteeren, ende op nieuw disponerende in kragte van den [] van den Edele Hove van Utrecht aen zijn Edele goden [] dezes maendt verleend, zo verklaerden hij Heere comparant [] te

 

P.3

 

Legateeren maeken en bespreeken aen zijne gesepareerde huijsvrouwe Juffrouw [] Anna Claudina Heijnsius thans wonende te Culemborg, jaerlijks een somme van zes honderd gulden, ten tijd toe dezelven zig ten huwelijken staet mogte begeeren [] ongetrouwt blijvende, te geduuren haar leven lang;

Item legateerde hij Heere comparant aan zijnen Neeff de Heer Joahnnes de Prill zoon van de Heer Jacob de Prill zijn comparants broeder, een somme van zes duijzent gulden in contante gelde []; welke door zijn Heer comparant te institueeren erfgenamen binnen den tijd van zes weeken na dezelfde overlijden zullem moeten worden voldaan;

 

Voorts verklaarde den Heere comprant te legateeren aen Juffrou Suzanna Constantien geboortig van Mullem

 

P.4

 

over Ceulen, thans woonachtig binnen deze Stadt een somme van zes honderd gulden jaerlijks haar leven lang [];

Welke beidje voorgemelde legaeten van zes honderd gulden jaarlijks zoo aan zijne gespareerde huisjvrouwe als aen juffrouw Suzanna Constantien besorken door zijn Heer Testateur na te noemene Erfgenamen zullen moeten worden voldaan, van half jaer tot half jaer precies met de gerechten helfte tensomme van drie honderd gulden, waar van het eerste half jaer zal moeten worden betaald, zes maenden na zijn heer comparants overlijsen, met deese [] [] en begeerte, dat zijn Heer Comparante, Erfgenamen verpligt zullen zijn omme binnen den tijd van drie maenden na zijn Edeles

 

P.5

 

Overlijden, voor [] den hiervoren gemelde jarlijkse legaeten van zes hondert gulden, ten behoeve des lega[] te stellen eene reële [] ten somme van twintig duijzendt gulden, ofte wel tot eene mindere somme egt alles ten genoegen van deselve legaratissen;

Nog prelegateerde den Heeren Comparant aen zijnen broeder de Heer Jacob de Prill zijn Edeles Rotting met een gouden knop mitsgaeders alle zijne boeken, papieren en manuscripten, met begeerte dat deselve daar van aan neiamnd eenige [visie] zal mogen geven;

Ende nu komende ten generaele

 

P.6

 

Dispositie, zo verklaarde aen Heere Comparant in alle zijnen verdere na te latene goederen toekende en onroerende, hoegenaemd en waargelegen gene van dien uitgezondert, op de last van de voorgeschrevene legaeten, prelegaat schuld en doodschulden tot zijne eenige en universele erfgenamen te nomineren ende te  [], zijn Edeles zuster vrouwe Anna de Prill huijsvrouw van den weledele heere Matthijs Blankenbijl, De Weledele Heeren Jacob de Prill en Abraham de Prill zijn Heer comparants broederen alle woonach

 

P.7.

 

tig binnen Rotterdam, ieder voor een gereghte [] portie en bij voor overlijden van een of meer na dezelve ieder wettige kend of kinderen bij representatie in hun ouders plaatse.

 

Alle hetwelken voorschreeve staat betuijgde en declareerde den Heere Comparant te [melden zijn Testament laetste en uijterste wille [] dat ’t selve na zijn overleijden volkoomen standt grijpen en effect soreeren zal ’t zij als testament codicil ofte zoals ’t zelve best na de wetten van den lande zal kennen en mogen bestaan alsware ’t schoon dat alle nodige []

 

P. 8

 

[] na regten gerequireerd wordende, in deese niet [] [] [], deselve voor [] houdende.

 

[] hier van [] informa, dewelke deese is.

 

Aldus gedaan en gepasseerdt binnen Utrecht, ten Comptoire, mijns Notaris ten preferentie van Johannes van Gelder en Jan Jacob van Staten Procureurs voor de klijne Rollen [] Lands van Utrecht als getuijgen hiertoe verzogt.

 

Johannes de Prill

Johannes van Gelder

Jan Jacob van Straten

1763 B. Sluijterman

Notaris

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.