Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie testament

Zou iemand dit testament voor mij willen transcriberen?

Bij voorbaat dank!

Reacties (5)

Martijn zei op vr, 02/11/2022 - 09:19

Blad 2

Martijn zei op vr, 02/11/2022 - 09:19

Blad 3

Martijn zei op vr, 02/11/2022 - 09:20

Blad 4

Geert Ouweneel zei op vr, 02/11/2022 - 15:24

De testateuren hebben verklaart tot geen
ƒ 2000.-.- gegoed te zijn, alsmede int ampt-
geld niet bekent te staen, met verklaringe
dat hierinne geen fidei commis is geinse-
reert.

Testament
in dato den 21e November 1761
/
In den name des Heeren Amen.
Op huyden den een en twintigste November
anno seventienhondert een en sestig, des
middags de clocke omtrent half een uure,
compareerden voor mij Josué l'Ange,
notaris publicq, bij den Ed. Hove van Holland
geadmitteert, binnen de stad Leyden residerende,
ende voor de nagenoemde getuigen, d'eersame
Aalbert Jacobse van Borsselen, bouwman,
ende d'eerbare Antje Teunisse de Jong,
echtelieden, wonende op de wooning genaamt
het Huis te Banken onder Esselickerwoude,
dog op het passeeren deeser zijnde present
binnen deese stad, mij notaris bekend /
haar verftand, redenen, ende memorie mag-
tig, ende gebruykende, dewelke verklaarden
van voornemen te wesen niet van deser we-
reld te scheyden: sbnder eerst, ende alvoo-
rens van haare tijdelijcke goederen te hebben
gedisponeert , doende sulks uyt vrye begeerte,
sonder ymants opmakinge ofte mislijdinge,
revocerende, dood en te niet doende by de-
ien, alle Tcstamentcn, Codicillen en ande-
re Actens van uytterste willen, egeene van
dien uytgesondert, die sy Comparanten
voor dato deses 't sy gesamentlijk 't sy yder
affzonderlijk, off met ymant anders eenigsints
gemaakt of gepasseert soude mogen hebben ,
(nietjegenstaande, dat daarinne eenige clau-
sule derogatoir mogte wesen geinsereert, waar
van sy Testateuren egter verklaren egeene
de minste geheugenisse te hebben , niet wil-
lende nog begeerende dat deselven of eenige
van dien agtervolgt ende naargekomen sullen
werden, in geenderley manieren.
Ende voorts van nieuws komende tot haar
voorgenomen dispositie, so verklaarden zy
Testateuren de Eerst-stervende de Langst-Ie-
vende te stellen ende te instituëren sulks sy
doen by desen, tot sijn of haar eenige al-
geheele ende universeele Erfgenaam in alle
de goederen so roerende, als onroerende,
egeene uytgesondert, die den Eerst-sterven-
de metter doot ontruymen ende agterlaten
sal, met vollen regtcn van institutie, onder
die Conditie nogtans; dat de Langst-Ieven-
de van hun Testateuren gehouden sal sijn de
Kind of Kinderen by den anderen te
verwecken ende bij de eerststervende
int leven agter te laten eerlijk te alimen-
teren en op te voeden mitsgaders te doen
oeffenen in foodanigen stijl, ambagt,
neeringe off handteeringe
als de Iangstlevende tot nut van de Kinde- /
ren bevinden fal te behoren, en booven
dien deselve Kind of Kinderen wanneer
zij tot haren Vyff-en-twintig Jarige Ou-
derdomme, of met behoorlijk Consent tot
eerder Huwelijken, of andere geapprobeer-
de Staate sullen gekomen zyn, eerlijck van
hem of haar uyt te setten; mitsgaders nog
aan deselve uyttekeren ende laten volgen
moeten sodanige somme van penningen
als de langstlevende aldan
in conscientie ende na gelegendheyd
van den staet des boedels op die tijd
zijnde, goedvinden en oordeelen zal
te behooren.
welke voorsz. opvoedinge en uytkeringe den
Eerst-overlijdende, sijn; of haar natelaate
Kind of Kinderen is adsignerende en toe-
voegende, voor, ende in plaatse van de
simple legitime portie, hun na regten in des
Eerst-stervendes agter te late goederen com-
peterende, daarinne ende in meerder nog
anders niet, den eerst-overlijdende voorsz.
sijn of haar na te late Kind of Kinderen is
instituérende, ende tot sijn of haar Mede-
ErfFgenaam of Mede-Erfgenamen nomine-
rende by desen
dog off t'zake was dat de eerststervende van
hun comparanten geraakte te overlijden, sonder
kind off kinderen bij den anderen verwekt int leven
na te laten ende dat alsdan des eerststervendes
vader nog int leven mogte zijn, in dien gevalle
en anders niet, zal de langstlevende verpligt
en gehouden wesen aen des eerststervendes vader
te moeten uitkeeren, soo veel denzelven wegens
de legitime in des eerststervendes nalatenschap
nae regten bevonden sal werden te competeren.
Stelden voorts sy Testateuren tot Voogd,
Voogdesse ofF Voogden over de personen en
goederen die sy Testateuren respectivelijk,
en sulks so wel den Laast als Eerst-overlij-
dende tot sijn of haar Erfgenamen süllen ko-
men agter te laaten minderjaarig, uytlandig
sijnde of andere toesigt behoevende, te weten
de eerststervende de
langstlevende van hun beyden
gevende deselven en yder van hun, mitsga-
ders die uyt kragte dezes in der tijd zullen
werden gekoosen , soodanige magt en autho-
riteyt als alle Voogden naar regten Com-
peteeren, specialijk mede de magt van aan-
stelling en verkiesing by sterven als anders,
van een der gestelde Voogden, als mede het
Verkopen en transporteeren van Roerende
en Onroerende goederen en dat buyten
eenig gesag van Vrunden, Heeren, Magi-
straten, Wees-Meesteren, Bailjuwen, Schou-
ten, Wees-Mannen of anderen, dewelke
buyten deze dispositie daar over eenige ge-
zag souden mogen off behoren te hebben, als
alle dezelve met behoorlijke eerbied uyt der-
selver boedels sluytende mits deezen.
Alle 't welk sy Testateuren verklaar-
den haar rcspective Testament, en uyt-
terste wille te wesen, begerende dat 't selve
daar voren valideren en effect sorteren sal,
't sy als Testament, Codicil, Fideicommis,
gifte uyt sake des doods, of onder den Leven-
den, so yders uytterste wille best vermag te
subsisteren, niet jegenstaande eenige defecten.
ofte omissien en allen belet van dien.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen /
Leyden voorsz. ter presentie van Josué l'Ange
junior en Jean l'Ange als getuygen.
Allebert Yacobs van Borsselen
Antje Teunis de Yong
Josué l'Ange junior
Jean l'Ange 1761
Josuë l'Ange notaris publycq 1761

 

Martijn zei op vr, 02/11/2022 - 16:07

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.