Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie testament

Dag allen,

Bijgevoegd is het testament van Peter Rutten uit 1727. Ik heb het grotendeels zelf kunnen transciberen (zie hieronder), maar er blijven voor mij onbegrijpelijke stukken tussen zitten, vooral in het laatste gedeelte. Wie weet wat er staat? En klopt de transcriptie die ik tot dusver zelf in elkaar heb gezet?

"Wij, Peter Vullings en Derik Vervoort, schepenen, en ick, Johan Theodore Verberkt, secretaris der heerlijkckheijt Sevenum, doen condt dat voor ons gecompareert en verschenen zijn, Peter Rutten en Gritien Verhatert, echtelijden, dewelke aenmerkende de broosheijt der menschelijcke nature, zeeckerheijt des doods en onzeeckere uhre der zelve sijnde den eersten comparant. Cranck van den lichame, edoch in sijn verstant en memorie volcomen, gelijck bij ons is gebleken, en willende daaromme ter wijlen godt van hemelijck hun comptn deze verleent, niet scheijden van deze werelt, bij alvoorens over hunne gerede goederen gedisponeert te hebben naer behoiren, zoo hebben sij comptn verklaert hunnen uijterstersten wille ende begeerte te weten als volght.
Eerstelijck zoo recommanderen sij, testateurs, bij hun afsterven haer sielen aen godt almachtigh, haeren schepper en salighmaker, en hunne lichaemen ter gewijder aerde, en eerlicker begraeffenisse.
Ten tweeden soo willen en begeeren sij, testateurs, dat naer hun beijder afsterven alle gereede goederen, mobilien, en effecten bij hun achter te laten, eijgendommelijck sullen devolveren, en toebehooren aen haeren [relpe?] zoone Rutt Rutten, en Maria Geurts, sijne huijsvrouwe, en sullen om de getrouwe diensten die dezelve aen haer, comparanten, hebben betoont en uit mit deze reserve edoch dat den [voors?] Rutt Rutten, en Maria Geurts, haer, comparanten, tot haeren sterfdagh in cost en cleeren eerlijck sullen onderhouden.
Ten derden soo verklaren de comparanten, dat hunnen [voors?] [relpe?] zoon en schoondochter daer en tegens oock sullen verbonden wezen te betalen alle gereede schulden bij hun comparanten achter te laten.
Ten vierden en ten laasten soo willen en begeeren sij, comparanten, dat dezen [voors?] uijtersten wille zall effect sorteren, anno zije bij testamente, codicille, [Latijn? donatie uiter vivos vel caufa?] mortis gedaen en soo iemant deze wilden impagneren, offte int geheel offte ten deele infringeren, soo verklaren sij haeren wille te wezen, dat dezen van alle hunne nalatenschappen zall worden geeximeert en gepriveert, renuntierende de comparanten tot meerderen effecte [vant?] [voors?] op alle exceptien privilegien en in dulten, deze eenighsints contramerende, [in onronde?] soo hebben dezelve deze beneffens ons voornoemde gerichtspersoonen eijgenhandigh ondertekent tot Sevenum den 13 febrij 1727, waeren ondertekent dit ist [drietand]merkt van Peter Rutten, selfts gestelt, verklarende uit ist schrijven onervaren. Grieten Verhatert, Peter Vullinghs, Derick Vervoordt."

Reacties (4)

Robin Rutten zei op vr, 01/03/2020 - 23:28

Bijgevoegd deel twee van het testament.

Robin Rutten zei op za, 01/04/2020 - 00:47

Alweer wat uitgevogeld. Er staat:

"Donatio inter vivos [...] causa mortis". Blijft het woord ertussen onduidelijk.

Andreas zei op za, 01/04/2020 - 09:01

donatie inter vivos vel causa mortis

donatie tussen de levenden (=bij leven)  of schenking bij de dood

Geert Ouweneel zei op za, 01/04/2020 - 09:17

Ik heb de gehele tekst omgezet. Vergelijk deze versie maar met die van jou.

 

Wij, Peter Vullinghs ende Derick Vervoordt,
schepenen ende ick Johan Theodor Verberckt, secretaris
der heerlijckheyt Sevenum, doen condt dat voor ons
gecompareert ende erschenen sijn Peter Rutten ende
Gritien Verhatert, eheluyden, dewelcke, aenmerckende
de broosheyt der menschelijcke natuyre, seecker-
heyt des doodts ende onseekere uhre derselve,
sijnde den eerten comparant cranck van den
lichaeme, edoch in sijn verstant ende memorie
volcomen, gelijck bij ons is gebleken, ende willende
daeromme, terwijlen Godt van hemelrijck hun
comparanten dese verleent, niet scheyden van dese
werelt, bij alvoorens over hunne gerede goederen
gedisponeert te hebben naer behoiren, soo hebben
sij comparanten verclaert hunnen uyttersten wille
ende begeert te wesen als volght.
Eerstelijck soo recommanderen sij testateurs
bij hun affsterven haere sielen aen Godt al-
machtigh, haeren schepper ende salighmaker,
ende hunne lichaemen ter gewijder aerde ende
eerlijcker begraeffenisse.
Ten tweeden soo willen ende begeeren sij
testateurs dat naer hun beyder affsterven
alle gereede goederen, mobilien ende effecten
bij hun achter te laten, eygendommelijck
sullen devolveren ende toebehooren aen haeren
respectiven soone Rutt Rutten ende Merry Geurts,
sijne huysvrouwe, ende sulcx om de getrouwe
diensten die deselve aen haer comparanten
hebben betoont ende mit dese reserve edoch
dat den voorss. Rutt Rutten ende Merry Geurts
haer comparanten tot haeren sterffdagh /
in cost ende cleeren eerlijck sullen onderhouden.
Ten derden soo verclaren de comparanten dat
hunnen voorsz. respective soon ende schoondochter
daerentegens oock sullen verbonden wesen
te betalen alle gereede schulden bij hun
comparanten achter te laten.
Ten vierden ende ten laesten soo willen
ende begeeren sij comparanten dat desen
voorss. uyttersten wille sall effect sorteren,
t'zije bij testamente, codicille, donatie
inter vivos vel cause mortis gedaen
ende soo iemant dese wilden impugneren,
offte int geheel offte ten deele infringeren,
soo verclaren sij haeren wille te wesen, dat
desen van alle hunne nalatenschappe sall
worden geëximeert ende gepriveert, renuntie-
rende de comparanten tot meerderen
effecte vant voorss. op alle exceptien,
privilegien ende indulten dese eenighsints
contrarierende. In oirconde soo hebben deselve
dese beneffens ons voornoemde gerichts-
persoonen eygenhandigh ondertekent tot
Sevenum, den 13 February 1727. Waeren
ondertkekent:
Dit ist X merckt van Peter
Rutten selffs gestelt, verclarende int scrijven
onervaren, Grieten Verhater, Peter Vullinghs,
Derick Vervoordt
J.T. Verberckt secr.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.