Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie schepenakten Asten 1647

Kan iemand de transcriptie van de bijgevoegde akten (beginnend op regel 12) verbeteren/aanvullen? De tweede pagina (eindigend op regel 23) volgt.

 

Dat voor ons commen sijn Drijes Janssen als man en momboir van

Anneken dochtere Jans vanden Moosdijck voor hen ter eenre

Goort Janssen Blockmakers en Peter Maes als momboirs

van Wilborden onmundige sone Jans van[de] Moosdijck voors[chreven]

ter andere zijde de welcke bekennen midts dese inder

erffelijckheijt te hebben gescheijden en gedeijlt hunne beijder

erffgoederen inder voegen en manieren naer beschreven

Met welcke deijlinghe is 1e deel gevallen aen voors[chreven] Drijes

Janssen inder qualiteijt als voor hun geerft deel in alle

de goederen gestaen en gelegen binnen Asten tot Astappen

ter plaetsse daer Goort Blockmakers is woonagtig

soo huijsinge landen groesen heijden en weijden mette

lasten en renthen ende achter stellen derselver daervuijt  

gaende niet daer inne gereserveert ende den voors[chreven]

Goort en Peter als momboiren voors[chreven] hebben helmelinge

… opte voors[chreven] goederen tot Asten des ontfangers

mede geloven de erfscheijden en deijlen metten verthijden

altijt vast stedich en van warden te houden … …   

et ora Actum XIIe Februarij 1647 coram Colen et

Canters schepenen

Mette selve deijlinghe is 2e deel gevallen den voors[chreven]

momboiren ter … van Wilbordt den onmundigen van

een stuck teullandts gelegen binnen Asten inden

Boessit groot ontrent de anderhalf lopenssaet

u.l. Jan Walravens a.l. Peter van Rudth u.f den

gemeijn straet a.f. Peter van Rudth voors[chreven] … …

van … sonder dorps commer inde die voors[chreven]

wederdeijlder … … … … voors[chreven]

acker landts tot … … … …

dit … en deijlen metten verthijden …

 

ledich en van weerden te houden en te … … … … …

… … et ora met conditie dat soo wanneer

de momboirs dese acker sullen willen vercopen … den

onmundigen selven Drijes den mededeijlder gehouden …

wesen bij is leggen tot belast van[den] onmundigen deler

tgene denselven acker minder als twee hondert gulden

sal commen te gelden ende als wat dendelven acker

meer gelden sal als tweehondert gulden daer inne

dat denselven Drijes sijne portie … mede inne …

dat partijen … geloven gelijck voors[chreven] staet super …

et ... Actum et coram ut supra

 

Dreijs Janssen als man en momboir van Anneken dochtere

Jans vanden Moosdijck heeft erffelijcke vercocht opgedraegen

en overgegeven Goort Janssen Blockmakers als gerecht

…. …. competerende ende …. …. …. …. ….

sijn mede erffgenamen inde erffelijcke goederen daer den

voors[chreven] Goort tegenwoordig op woont …. huijssinghe

landen groesen heijden en weijden egens vuijtgesondert

mett alle lasten en renthen …. chijnsen …. staende

en met recht vuijtgaende en achterstellen deselver ….

voors[chreven] vercooper …. helmelinge vertegen …. voors[chreven] ….

…. des copers mede geloven en super ….

datum et testes qui supra

  

Reacties (2)

R. Berkers zei op do, 03/30/2023 - 16:03

Tweede pagina.

herman zei op za, 04/01/2023 - 18:04

Hierbij mijn poging. Niet alles kunen lezen 

Heb al mijn aanvullingen in KAPITAAL genoteerd.

 

Dat voor ons commen sijn Drijes Janssen als man en momboir van

Anneken dochtere Jans vanden Moosdijck voor hen ter eenre

Goort Janssen Blockmakers en Peter Maes als momboirs

van Wilborden onmundige sone Jans van[de] Moosdijck voors[chreven]

ter andere zijde de welcke bekennen midts dese inder

erffelijckheijt te hebben gescheijden en gedeijlt hunne beijder

erffgoederen inder voegen en manieren naer beschreven

Met welcke deijlinghe is 1e deel gevallen aen voors[chreven] Drijes

Janssen inder qualiteijt als voor hun geerft deel in alle

de goederen gestaen en gelegen binnen Asten tot Astappen

ter plaetsse daer Goort Blockmakers is woonagtig

soo huijsinge landen groesen heijden en weijden mette

lasten en renthen ende achter stellen derselver daervuijt  

gaende niet daer inne gereserveert ende den voors[chreven]

Goort en Peter als momboiren voors[chreven] hebben helmelinge

VERTEGEN opte voors[chreven] goederen tot Asten des ontfangers

mede geloven de erfscheijden en deijlen metten verthijden

altijt vast stedich en van warden te houden … …   

et ora Actum XIIe Februarij 1647 coram Colen et

Canters schepenen

Mette selve deijlinghe is TE deel gevallen den voors[chreven]

momboiren TOT BEHOEFF van Wilbordt den onmundigen van

een stuck teullandts gelegen binnen Asten inden

Boessit groot ontrent de anderhalf lopenssaet

u.l. Jan Walravens a.l. Peter van Rudth u.f den

gemeijn straet a.f. Peter van Rudth voors[chreven] … ENDE VRIJ

van … sonder dorps commer inde die voors[chreven]

wederdeijlder HEFT SOLINELINX ( solemneel ) VERTEGEGEN OPTE voors[chreven]

acker landts tot BEHOEFF DES ……JANSD(OCHTE)R

dit ERFSCHEIJDEN en deijlen metten verthijden ALTIJT VAST

 

STEDICH en van weerden te houden ENDE TE WEREN, ALZOO DE VOORS(CHREVEN)… … … … …

… … et ora met conditie dat soo wanneer

de momboirs dese acker sullen willen vercopen OF OICK den

onmundigen selven Drijes den mededeijlder gehouden SAL

wesen bij TE leggen tot belast van[den] onmundigen deler

tgene denselven acker minder als twee hondert guldensal commen te gelden ende als wat dendelven acker

meer gelden sal als tweehondert gulden daer inne

dat denselven Drijes sijne portie OICK mede inne GENIJDTEN ( =genieten)

dat partijen  ALSOO geloven gelijck voors[chreven] staet super IN

et OMNIA Actum et coram ut supra

Dreijs Janssen als man en momboir van Anneken dochtere

Jans vanden Moosdijck heeft erffelijcke vercocht opgedraegen

en overgegeven Goort Janssen Blockmakers SIJN gerecht

DEEL VAN HEM competerende ende ALSULCKE? DEEL ALS …. …. …. …. ….

sijn mede erffgenamen inde erffelijcke goederen daer den

voors[chreven] Goort tegenwoordig op woont SOO IN huijssinghe

landen groesen heijden en weijden egenE vuijtgesondert

mett alle lasten en renthen METTE chijnsen DAERINNEstaende

en met recht vuijtgaende en achterstellen deselver ….

voors[chreven] vercooper HE(E)FT helmelinge vertegen OPTE voors[chreven] ….TOT

BEHOEFF DEdes copers mede gelovenDE ETC  super PER OMNIA.

datum et testes qui supra

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.