Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie schepenakte Asten 1647.

Kan iemand de transcriptie van de rechterpagina van bijgevoegde akte (fol. 101, regel 1 t/m 26) verbeteren/aanvullen?

Goort Janssen Blockmakers en Peter Maes als gerechte

…. momboirs van Wilbord den onmundige sone Jans van de

Moosdijck naer drije sondaesche kerck gebeden en schepenen

…. …. verhoort hebben erfelijk vercocht opgedraegen en

overgegeven Peter sone wijlen Andrijes Reijnders van Rudth

eenen acker teullandts gelegen binnen Asten inde Stegen

aldaer groot ontrent de anderhalff lopensaet opt

soo groot en cleijn denselven aldaer is gelegen u.l. Jan

Walravens a.l. den coper u.f. de gemeijn straet a.f.

den coper voors[schreven] …. en vrij is …. sonder dorps commer

ende die vercopers inden qualiteijt voors[chreven] hebben helmelingen

vertegen opden voors[chreven] acker tot …. des copers inden ….

…. en …. …. voors[chreven] staet super ora et Actum

XVe martij 1647 coram …. Claessen …. ….

en …. Schepenen

Peter Thonis Andrijes Reijnders bekent midts dese ten ….

Goort Janssen    vanden bovenges[chreven] coper wel en deughdelijck schuldig te sijn

aen Goort Janssen Blockmakers en Peter Maes als

momboirs van Wilbert onmundige sone Jans vanden

Moosdijck de somme van een hondert tweendsesstich

gulden permissiegelt en hij gelooft …. ….

opte XVe martij 1648 mette intrest te ….  …. vijff ten

hondert midts …. … van …. sijn ….

ende dat sonder …. contradictie of oppositie des sij

…. …. voors[chreven] at super per ora datum et ….

HM schepen

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 04/06/2023 - 20:32

Nog niet alles ingevuld, maar mijn poging...

Goort Janssen Blockmakers en[de] Peter Maes als gerechte
gecoren momboirs van Wilbord den onmundigen sone Jans van [den]
Moosdijck naer drye sondaegsche kerckgebeden en[de] schepenen
t'enen hierop verhoert, hebben erfelijken v[er]cocht, opgedraegen en[de]
overgegeven Peter sone wijlen Andryes Reijnderszen Rudig
eenen acker teullandts gelegen binnen Asten inde Slegen
aldaer, groet ontrent de anderhalfft lopenssaet oft
soo groot en[de] cleyn denselven aldaer is gelegen u.l. Jan
Walravens a.l. den coper u.f. de gemeyn straet a.f.
den coper v[oor]s[chreven] losch en[de] vrij is …. sonder dorpscommer
ende die v[er]copers inden qualiteyt voorss[chreven] hebben helmelingen
vertegen opten voors[chreven] acker tot behoeff des copers inden ….
etc[etera] en[de] …. …. voors[chreven] staet super ora etc[etera] Actum
XVe martij 1647 coram Canters…. Jan Michielsz
en[de] Roeloffs, schepenen

Peter sone Andryes Reijnders bekent midts dese ten respecte
vanden bovenges[chreven] coper wel en deughdelijck schuldig te sijn
aen Goort Janssen Blockmakers en[de] Peter Maes als
momboirs van Wilbert onmundige sone Jans van den
Moosdijck de somme van een hondert tweendetsestich
gulden permissiegelt en hij geloofte …. ….
opte XVe martij 1648 metten interest van dyen a vijff ten
hondert midts de pen[inghen] van erffgoet sijn procederende
ende dat sonder ennige contradictie of oppositie ten sij
…. actie voorgaet. Super per ora>[m] datum et ….
... supra.

Pauwel zei op vr, 04/07/2023 - 00:24

Goort Janssen Blockmakers en[de] Peter Maes als gerechte
gecoren momboirs van Wilbord den onmundigen sone Jans van [den]
Moosdijck naer drije sondaechsche kerck geboden en[de] schepenen
comen[?] hierop v[er]hoort, hebben erffelijcken v[er]cocht opgedraegen en[de]
overgegeven Peter sone wijlen Andrijes Reijnders van Rudth
eenen acker teullandts gelegen binnen Asten in de Stegen
aldaer groot ontrent de anderhalft lopenssaet oft
soo groot en[de] cleijn denselven aldaer is gelegen u[no] l[atere] Jan
Walravens a[ltero] l[atere] den coper u[na] f[ine] de gemeijn straet a[ltera] f[ine]
den coper voors[chreven] losch en[de] vrij van als sonder dorpscommer
ende die v[er]copers in den qualiteijt voors[chreven] hebben helmelingen
v[er]tegen opten voors[chreven] acker tot behoeff des copers, mede geloven[de]
etc.[?] en[de] te weeren alsoo v[oor]s[chreven] staet super se et omnia ac[...]
XVen  martii 1647 coram Canters, Colen, Jan Michie[l]ss[en]
en[de] Roeffs schepenen.

Peter sone Andrijes Reijnders bekent midts dese ten respecte
van den bovenges[chreven] cope[r] well en[de] deughdelijck schuldich te sijn
aen Goort Janssen Blockmakers en[de] Peter Maes als
momboirs van Wilbort onmundige sone Jans van den
Moosdijck de somme van eenhondert tweëndetsestich
gulden permissiegelt die hij gelooft te restitueren
opten XVen martii 1648 metten interest vandyen à vijff ten
hondert midts de pen[ningen] van erffgoet sijn procederende
ende dat sonder ennige contradictie oft oppositie tensij
namptisatie voorgaet super se et o[mn]ia. Datum et [...]
HM supra.

R. Berkers zei op vr, 04/07/2023 - 12:52

Hartelijk dank, René en Pauwel!

Ik heb eerder een verzoek geplaatst met twee (qua handschrift) vergelijkbare akten. Daar is tot op heden nog niet op gereageerd. Ik zal dat verzoek updaten zodat het vooraan in de queue komt. Zouden jullie je licht daarover kunnen laten schijnen?     

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.