Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie schepenakte

Ruzie en steekpartij blad 6

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 10/02/2022 - 08:30

Deze tekst gaat niet over ruzie en steekpartij.

Den negentienden January seventien
hondert vier en dartigh
Frans Bogaers
Daniel van Seelant
Peter van de Burcht
D.v. Dijk, gesworen clercq

Wij, Hendrik de
Laure en Frans Bogaers, schepenen
der grontheerlijkheyt Geldrop, maeken
kennelijk en certificeren mits deesen,
dat voor ons personelijk is gecompareert ende verschenen
sr. Jan, sone van sr. Johan Vermeulen,
inwoonder tot Leende, in den naam en
als mondelinge last hebbende, soo hij
verklaart, van sr. Johan Vermeuelen
voornt., sijnen vader, verklarende des niet-
temin hem voor denselven fort en sterk
te maeken ende te caveeren in deesen
ende heeft opentlijk bekent ende beleden,
dat de regenten der voorsz. heerlijk-
heyt Geldrop aan sijnen handen hebben
voldaan ende betaaalt eene somme van
drie hondert agt en t'negentigh gulden
tien stuyver negen penningen en sulcx verder
op reekeninge ende in minderinge van
een capitaele somme van twee duysent gulden,
waarop den 30 Meert 1730 is gelost ende
gerestitueert de somme van twee hondert
seven en vijftig gulden sestien stuyver
ses penningen, den 26 February 1731 drie hondert
vier en 't sestig gulden veertien stuyver
drie penningen en den 21 February 1732 drie
hondert vijff en 't seventig gulden dartien
stuyver, mitsgaders den 29 January 1733
drie hondert ses en tachtentig gulden
agtien stuvyer seven penningen, ten lasten

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.