Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Notariële akte 1734

Graag hulp bij de transcriptie van deze notariële akte uit 1734.

Alvast hartelijk dank.

André

Reacties (7)

André Gresnigt zei op do, 11/03/2022 - 12:12

vervolg 1

André Gresnigt zei op do, 11/03/2022 - 12:12

vervolg 2

André Gresnigt zei op do, 11/03/2022 - 12:13

vervolg 3

André Gresnigt zei op do, 11/03/2022 - 12:14

vervolg 3

Geert Ouweneel zei op za, 11/05/2022 - 08:35

No. 110
Op huyden den 15e February 1734
compareerde voor mij Jacob
van den Doorslag, notaris etc.
vrouwe Margareta Gijsina Spoor, gesepareerde
huysvrouw van de heer en meester David van
Eversdijk, advocaet voor den Hove van
Holland, als speciale gemachtigde van
de heer Hendrick Spoor, medicinæ doctor, wonende
tot Ranstrop, geleegen in Westphalen, erffgenaam
ab intestato van sijn overleden soon, de heer
Gijsbert Jan Spoor, vermogens procuratie den
10e September 1733 tot Ranstrop voornoemt gepas-
seert, dewelke bij desen in krachte van deselve
verklaerde verhuert te hebben aen en ten
behoeve van Geertruyd van Werkhoven, weduwe
van Jacob Gresnigh, en aen Nicolaes, mitsgaders
Hermannus Gresnigh, haer meerderjarige
soonen, die mede compareerden en bekende
tesamen en yder van haer int bysonder, als
principale huerders in huere aengestaen
te hebben twee warmoesiershoven, als
eerstelijk den hoff geleegen buyten dese stads
Catharinepoort aen 't Cingel, genaemt De
Drie Mussen, mitsgaders nog een hoff, mede
gelegen buyten de voornoemde poort aen gemelte
poort aldernaest de zoutkeet, welke laetste hoff bij d'eerste
comparante voor 't geheel in huer gebruykt
en dit voor den tijt van elff aeneenvolgende
jaeren, die sijn aenvang genomen hebben /
met den eersten January een duysent seven
hondert en vier en dertig, jaerlyx voor de
somme van een hondert en vier gulden eens
gelt, boven drie dubbele bossen van de beste
asperges jaerlyx tot toepacht, sulx dat de
reëele en personeele ongelden sullen blijven
ten lasten van de verhuerdersse, te betaelen
de voorschreve huerpenningen d'eene helfte
Utrechtse kermis van den voorschreven
jaere 1734 en de wederhelfte primo November
daeraen eerst volgende, ende van jaer tot
jaer alsoo in de betaelinge te continuieren
totdat de voorschreve elff jaren huere sullen
weesen geëxpireert en bijaldien de
huerders van dese te doen in gebreecken
mogten blijven, soo is voorbedachtelijck
bedongen dat sij dan van de verdere
huere sullen weesen vervallen, indien
de vrouwe verhuerdersse dat versuym
wil opneemen en anders niet, de
huerders sullen gehouden sijn de
heyningen dicht en wel te onder-
houden, 't sij door deselve op behoorlijke
tijt te scheeren als anders, mitsgaders
ook de slooten alle jaeren op te sloten,
de asperges die op dit verhuerde leggen
op den behoorlijken tijt te steeken
en sulx niet langer dan tot den
10e May in yder jaar, sonder die te
mogen uytroeyen en sulx t'sij in /
't geheel off voor een gedeelte geschiedende
weder jonge van goede soorte in de plaets
sullen moeten aenleggen en poten,
in voegen de huerders bij het verlaten
en expireren van de huerjaren deselve
benevens andere aerd en boomgewasse
aldaer sullen moeten laten blijven
alsse ten regarde van den grooten hoff
in opsigte van de asperges tien bedden
en den kleynen hoff vijff bedden,
sonder daervoor off voor eenige andere
gewassen off bepootinge afgeldinge
te mogen prætendeeren en sullen
de huerders hun verder omtrent het
gebruyken der voorschreve moestuynen
hun moeten gedragen na de gewoo-
tens, verbindende de comparanten
voor't geene voorschreve staet te-
samen ende een yder van haer
in't bysonder en wel specialijck voor
de betaelinge der voorschreve huer-
penningen haere personen en
goederen, sulx dat een yder van
haer gehouden blijft deselve voor
't geheel te betaelen ende daervoor
sal mogen werden geëxecuteert,
derhalven afstand doende van
alle exceptien, beneficien off uytvlugten
die haar daeromtrent te stade souden /
mogen komen en omme dese voor
den Ed. Achtb. Gerechte der stadt
Utrecht te reïtereren, renoveeren, bekennen
ende haer huerders in den inhoude
deses ten behoeve van de vrouwe verhuer-
dersse in hare qualitit te laten
condemneeren, soo verklaerden sij
daertoe machtig te maken Henrick
van Hees, procureur voor welgemelten
gerechte ende alle de verdere off andere
procureurs aldaer in der tijt postulee-
rende, tesamen en een yder van haer
in't bysonder, belovende de rato onder
verbant als vooren. Aldus gedaen
en gepasseert t'Utrecht ter præsentie
van meester Antoni van den Doorslag, advocaet,
en Godert Ludulph van Beusechum
als getuygen hiertoe versocht op dato
als boven.
X Dit merk is gestelt bij Geertuyd
van Werkhoven weduwe Gresnich
Klaes Gresnicht
Hermanus Grenigt
J.M.G. van Eversdijck geboren Spoor
A.v. Doorslag
G.L. v. Beusechem
J. v. Doorslag

Gresnigt zei op za, 11/05/2022 - 09:32

Goedemorgen Geert,

ontzettend bedankt voor je reactie.  Ik ben sinds een tijdje bezig met het uitzoeken van onze familie stamboom en vond dus ook een aantal aktes. 

Door u zijn deze aktes nu voor mij ook duidelijker

Met vriendelijke groeten 

André Gresnigt 

André Gresnigt zei op do, 01/05/2023 - 19:14

Kan iemand mij meer vertellen over hetgeen gehuurd wordt. Zijn het twee objecten?

Weet iemand meer te vertellen over de Drie Mussen en over de zoutkeet?

"verklaerde verhuert te hebben aen en ten
behoeve van Geertruyd van Werkhoven, weduwe
van Jacob Gresnigh, en aen Nicolaes, mitsgaders
Hermannus Gresnigh, haer meerderjarige
soonen, die mede compareerden en bekende
tesamen en yder van haer int bysonder, als
principale huerders in huere aengestaen
te hebben twee warmoesiershoven, als
eerstelijk den hoff geleegen buyten dese stads
Catharinepoort aen 't Cingel, genaemt De
Drie Mussen, mitsgaders nog een hoff, mede
gelegen buyten de voornoemde poort aen gemelte
poort aldernaest de zoutkeet, welke laetste hoff bij d'eerste
comparante voor 't geheel in huer gebruykt
en dit voor den tijt van elff aeneenvolgende
jaeren, "

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.