Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie inventaris

Goedemorgen iedereen, 

 

Daar ben ik weer! Heeft iemand de tijd/zin om deze inventaris voor mij te transcriberen? Ik zou er heel erg mee geholpen zijn! 

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya

 

 

Reacties (20)

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:02

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:02

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:03

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:04

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:04

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:05

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:05

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:05

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:06

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:07

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:07

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:08

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:08

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:09

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:09

x

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 10:10

x

Geert Ouweneel zei op wo, 06/22/2022 - 19:22

/284/
Inventaris van den
gantschen boedel ende
goederen, soo roerende als
onroerende, actien ende
crediten, niet ter werelt
uytgesondert, soe ende in
voegen die bij wijlen
do. Godefridus van
Kempen, weduwenaaer ende
boedlhouder van wijlen
jufdrouw Maria Apourceaux
beseeten ende bij hem op
den 10en January dese jaers
1695 metter dood
ontruymt ende naargelaten
is, achterlatende tot zijn
eenige universeele ende
algeheele erffgenaam
ab intestato sijn eenigh
kint, genaamt Sara
van Kempen, oud
sestien jaren, gemaakt
ende gefromeert bij mij
Johan den Blaeuwen, notaris
publycq, bij den Hove van
Hollandt (op de nomi-
natie van de Ed. Achtb.
heeren die van den gerechte
der stad Leyden) gead-
mitteert, binnen derselver
steede resideerende, ten
/285/
versoeke van juffrouw Sara
Catoir, weduwe wijlen sr. Joost
Apourceaux, d'heer mr.
Bartholomeus van
Leeuwen, advocaet s'Hoffs van
Holland, ende d'heer
Hendrick Seliee, koopman
binnen dese stad, als
voogden over de voor-
schrevene Sara van Kempen,
vermogens acte van seclusie
van de weeskamer der
voorschreve stad, geinsereert
in seekere testa-
mentaire dispositie, bij
de voorn. do. Godefridus van
Kempen, met ende beneffens
de voorsz. juffrouw Maria
Apourceaux, zijne huysfrouw,
gepasseert voor den
notaris Adriaen den Ooster-
kinge ende seekere getuygen
alhier in dato den [open plek]
ende appoincte-
ment in date den [open plek] Febru-
ary 1695, bij die van den
gerechte deser stad
Leyden op seekere requeste
verleend, respectivelijck daar-
van zijnde, wesende voor-
gestelt in guldens te 40
grooten 't stuck, stuvyers ende
penningen naer advenand,
gelijck volgd, eerstelijk

Onroerende goederen
Eerst een huys ende erve,
staande ende geleegen binnen
dese stad Leyden op de Breede-
Straat, belent aan d'een zijde
de heer en meester Gerard
Meerman, regeerend schepen
deser steede, ende aan
d'ander zijde [open plek]
streckende tot achter aan
t'volgende partije

't Voorsz, huys ende erve is bij
den overleedene selffs bewoont
geweest

Ende noch een huys ende erve, staan-
de ende geleegen mede binnen dese steede,
op de Langebrugge achter het voorgaande, belent
aan d'een zijnde den voorn. heere schepen Meerman
ende aan d'ander zijde [open plek]
streckende tot achter
aan t'voorgaande partije

t'Voorsz. huys ende erve werd
in huyre gebruykt bij Stoffel
Ledeboers om ses en tseeventig
gulden int jaar, rest de huyre
vandien tsedert November 1694,
dewijle naar't overlijden van den
overleden over anderhalyf
jaar huyshuyr ... November 1694
ontfangen is
honderd veertien gulden, dewelke hier-
naer gebracht werden onder het gemunte
silver in desen boedel bevonden
/286/
Obligatien etc.
Een obligatie ten laste vant gemeene
land van Holland ende Westfriesland,
ten comptoireder stad Leyden, zijnde
blanco, inhoudende en capitale somme van
negenhondert achtentwintigh
gulden, acht stuyvers, wesende in dato
den 1en July 1689, ende geaggreert
den 6 Mey 1690, in margine
getekent Nr. 6, folio 113, nummer 3236,
register folio 348

Rest den intrest vandien tsedert
den 1e July 1694

Noch een obligatie ten laste
ende comptoire alsvooren, op de naam
van Petronella van der Walle, innehou-
dende een somme van tien
hondert carolus guldens capitaal, wesende in
dato den 11 February ende
geaggreert den 17e Maart, beyde des jaars 1672,
in margine getekent no. 41, folio 166
verso, reg. folio 28, no. 156

Rest den intrest vandien tseedert
den 11e February 1694

Noch een obligatie ten laste
comptoire ende name alsvooren, innehoudende
een somme van vijff honderd
vijftigh gulden capitael, wesende in dato
den 28 February, is geagggreert
den 11 Juny 1672, in margine
getekent folio 186 verso, reg. folio 38
No. 253

Rest den intrest vandien tsedert
den 28 February 1694

Noch een obligatie ten laste alsvooren, ten comptoire in 's Graven-
hage op N.N., innehoudende een somme
van duysend carolus guldens
capitaels, wesende in dato den
26e Maart ende geaggreert den
14 Juny 1691, in margine getekent
folio 1783, 4066, folio 260

Rest den intrest vandien
tsedert den 26e Maart 1694

Noch een obligatie ten
laste ende comptoire alsvooren, staande ten
name van Pietertgen Aelbregts, weduwe van
Willem Pietersz van der Walle,
innehoudende een capitaal van
acht honderd gulden, wesende
in dato den 2e July ende geaggreert
den 15e September 1646,
in margine getekent folio 993 verso,
folio 183, folio 176 verso

Rest den intrest van-
dien tsedert den tweeden
July 1694
/287/
Noch een soorte van een lijffren-
tebrieff, off wel een portie in een
capitaal van tien duysend
gulden, bestaande in obligaties ten
laste vant gemeene land van
Holland ende Westfriesland, gecon-
stitueert op twintigh persoo-
nen, te versterven van d'een
op d'ander, tot de twee laaste
toe, staande de voorsz.
portie ten lijve van Sara
van Kempen, werdende het
innekoomen vandien
jaarlijkx tusschen den laasten
Juny ende den 1en July soo
ras de klocke twaelff uyren sal
hebben geslagen gehouden voor
verscheenen, en werden betaald binnen
Amsterdam door Pieter de Lange,
zijnde de acte dienaangaande
geslagen in dato den 20 December 1685
t'contract gesigneert no. 18

Rest den intrest off uytdeelinge
vandien t'sederde den [open plek]

Noch een obligatie onder de
hand, innehoudende een somme
van seven honderd gulden capitaal,
reste van meerder somme, wesende
in dato den 19 December 1679,
spreekende ten laste van Otto
Caltenfelts, wesende tot
verseekertheyd vandien tot
pant metter minne ontfangen
zoodanige actie van
legerlasten als in de voorsz.
obligatie staan gemelt

Rest den intrest vandien
tsederd den [open plek]

Staat ter weeskamer
deser stad Leyden een somme
van twaalff honderd vijfftigh
gulden, de voorn. Sara van
Kempen opbestorven door doode ende
overlijden van Isaak Apour-
ceaux, haren oom

Opt overlijden van den overleden
was te goede over een vierendeel
jaers tractementen verschenen
den laatsten December 1694 een
somme van drie hondert vijftig
guldens, dewelke ontfangen
zijn ende hiernaar gebracht werden onder het
gemunte silver in desen sterffhuyse
bevonden

Staat noch te ontfangen
gelijke drie honderd vijftig gulden
over het vierendeel jaars tractement
waarinne den overleden gestorven
is, doch moet daarom versocht
werden
/288/
Ongemund goud ende juweelen
Een goude ketting
Een goude naalde
Een diamant ring met een taffelsteen
Een dito seven steentgens
Drie goude hoepgens
Twee goude haakgens ende stifften

Ongemund silver
Drie silvere soutvaeten
Twee dito mosterpotgens
Een dito peperdoos
Een dito schencktelioor
Een dito kommetgens
Een dito spelde backen
Elff dit leepels
Twee dito kleyneeen dito postel
Drie silvere kettingen en een haak
/289/
Gemunt goud
Elff goude ginges
Een goude Elisabeth waardig 25 off 26 gulden
Een dito souwerdijn, waardig 16 gulden

Gemunt silver
Aan verscheyde specien t'samen
een somme van            297.4.8
Noch een somme van            183.6.0
Noch word alhier gebracht een
somme van drie hondert vijftig
gulden over ¼ jaars tractement
van den overleden, verscheenen den
31 december 1694, twelck
na de dood van den overleeden
ontfangen is, hier            350.0.0

Word noch alhier gebracht een som-
me van 114.0.0 over 1½ jaer huys-
huyre vant huys op de Langebrugge
van Stoffel Ledeboers ontfangen,
verscheenen November 1694, dus     114.0.0

Linden ende wolle
Ses paar nieuwe slaaplakens
7 paar dito
1 paar fijne dito
7 ouwe lakens
2 paar nieuwe anderhalve breete
12 slaaplakens anderhalve breete
8 paar fijne sloopen
5 paar dito nieuwe
Twaalff dito sloopen
6 wieg-sloopen
6 glas gardijnen
Een groot dammast taffellaken
een dito kleyn dammast
14 taffellakens
1 dosijn dammaste servetten gesayder blommen
22 servetten
20 dito
1 dosijn dito
23 dito
14 dito nieuwe
11 dito
/290/
8 dammaste luere
5 fijne schortekleden
2 handoeken
30 vrouwe hemden
10 mans hemden

Luyrmande goet
1 kante steltsel
1 dito met 1 paarltgen
19 mutsen
13 fleppen
1 treckmutsgen
4 kante neusdoekgens
3 dito gespeolt
7 bovenmutsgens
1 lijbant
1 gekepert kinder tabbertgen
1 gestickte satijne deeken
1 kapluyr ende een katenne borstrock
7 kroplappen
4 witte mans hemdtrocken
4 dito onderbroecken
6 mans boovenmutsen
4 nachtdassen
19 beffen
9 nieuwe sackneusdoeken
12 dito
8 dito
6 trekmutsen
4 kornetmutsen
7 neerstricken
2 paar vrouwe hand-schoenen
8 paar platte mouwen
1 dammast schoorsteenkleet met 12 el kant
3 schoorsteenkleen met kant
1 taffelkleetgen met kant
1 gebloemt schoorsteenkleet
1 dito taffelkleet
2 dito schoorsteen-kleetgens
1 gestooke panioor
1 kaskleetje met kant
2 swarte laeknse matels
Een pack swarte lakense kleederen
Een hoedt
Een raponse rock
/291/
Alderhande huys-
raad ende imboedel

Op de kleersolder
19 kleerstocken
1 bakermat
1 kleermanden
2 wiegen
1 vouwplanck
1 kleerrack
1 blat van 1 taffel
2 munnicke
2 droogmanden
1 broey ton
1 vleys kuyp
1 kackstoel
3 leere
2 porsse
1 was-banck
1 hout spet
1 katoene deeken
1 groende deeken
1 dito ouwe

Op de achterkamer
Twee beddens
Twee hooftpeuluwen
4 kussens
/292/
2 witte bedde-kleen
3 witte deekens
2 dito groene
1 ledekant met groen behangsel
1 taffel
1 taffelkleet
1 spiegel
3 stoelen
1 kaart

Op de voorkamer
1 bed
1 hooftpeuluw
1 hooftkussen
1 raponse deeken
1 witte deeken
1 groen beddekleet
1 taffel
2 gardijnen rabat 1 schoorsteenkleet
2 slechte stoelen
2 taffreelen
3 kaarten5 ouwe matten
Een boeke-kas met boeken

Op de kleyne voorkamer
5 taffreelen
2 kaartgens
1 spiegel
4 stoelen
4 groene kussens
2 wiegekleetgens
1 mat
1 bed
1 hooftpeuluw
4 oorkussens
1 ledekantgen met groen behangsel
1 duytse bijbel
1 dito franse
2 boeken in quarto ingenaayt
3 dito gebonden
5 dito in octovo gebonden

Int voorhuys
4 roo stoelen
2 geboende stoelen
2 groene kussens
4 kaarten
1 solfertgen
Eenige oude matten
1 dito
/293/
In de sijkamer
1 bed
1 hooftpeuluw
1 stroo matras
1 groene sprey
1 groen-behangsel
1 steene taffel met een voet
6 groene stoelen
2 roo dito
3 stoelen 1 seetel
4 groene trijpte kussens
1 groote teetaffel
1 dito kleyne
1 spiegel
1 prentgen met een verdulde lijst
1 soldertgen
1 spaanse mat
7 matten
4 raamtgens

In de eet-saal
1 taffel met 1 groen kleetgen
1 paars behangsel tot een bedstee
1 schoorsteenkleet
7 geboende stoelen
7 sitkussens
1 spiegel
16 taffreelen soo groot als kleyn
1 staan plaat
13 delffse schootelen
2 olu flessgens
2 pulletgens
1 matgen

In de beste kamer
1 noteboome kas
1 dito taffel
1 rustbanck
8 bruyne trijpte stoelen
1 spiegel
9 taffreelen
1 staande ijser
2 albasterde beelden
7 witte beelden
4 matte

In de keuke
1 taffel
1 schencktaffeltgen
1 blaatjen
8 stoelen
3 tabletgens
1 rack
1 schuttgen
1 knaapgen
1 koffymoolen
9 stooven
1 fruyt bennetgen

In de kelder
1 fles met silvere lit
2 dito gesneen
2 platte
12 grootte
27 kleyne
1 wastobbe
/294/
Porceleyn
1 doofpot            
2 drielingen            
1 dito stickende        
6 schaaltgens            
4 booterschooteltgens    
5 mosterschooteltgens    
5 mosterschooteltgens    
4 klapmutsgens        
1 dito stickend        
2 blaeuwe spoelkommen    
1 dito bruyne            
2 kommetgens        
5 koffy koppen        
23 backgens            
1 dito stickend        
24 koppgens            
6 kleyne koppgens        
2 beekertgens            
8 bruyne kopgens        
8 schooteltgens        
2 leggende kinnetgens    
8 kleyne flesgens        
1 plat dooffpotgen        
9 delffse booter schootelt-
gens                
2 dito schootels        
1 dito groote            
2 dito roode treckpotten    
12 borden            
6 dito confetier schutteltgens
en 1 dito wat grooter        
4 dito backgens        
19 schilp-kommen        
2 dito                
2 booterschaaltgens        
3 witte koppen        
1 mostert schooteltgen
1 suykerpotgen
14 taffelborden        
Eenige potten            
1 lepelthuys met houte lepels
1 kaars-lae            
1 scherm            
1 vatebem            
1 stilletgen            
1 schaarbort            
2 vloote            
3 racke in de poort        
1 kannebort            
2 komme met tinne litte    
2 dito wijn kanne        
/295/
Tin
2 twaelff borden        
1 tien bord            
Ses ses borden        
Drie vier £            
4 achiette met finalle randen    
Drie met bree randen        
1 tinne back            
2 moster-fisiertgens        
Drie waterpotten        
Een spoug-potgen        
12 borden            
4 soutvaetgens            
1 dito                
1 com met 1 decksel        
1 pijp-kannetgen        
1 tuyt                
1 beeker            
1 peper-doosgen        
2 kommetgens        
11 lepels            
1 schavotge            

Kooper
1 asketel            
1 doofpot            
1 visketel            
1 comfoor            
1 beddepan            
2 taart pannen        
1 kleyn keteltgen        
1 becke            
1 mart-emmer            
1 vorm om pastey te backen    
2 witte backen met kooper
randen                
1 blick                
1 lamp                
1 comfoortge            
1 tabackx-comfoortge        
1 vijsel                
2 kandelaars            
2 schuymspanen        
3 blakers            
2 snuyters            
1 blaker van een lantaarn    
1 schelletgen            
1 tang                
1 schop
1 besem            
1 domper            
1 tee keetel            
/296/
Blick ende iserwerck
1 koffy kan            
1 blaker            
1 gate lepel            
2 roosters            
1 heugel            
1 kettingh            
1 braadspit            
1 braatlepel            
1 koekschopge        
1 asschop            
3 ijsere potten            
1 komfoor            
1 braat spit            
16 messen            
3 staande ijsers        
1 kruyt doos            

Schulden ende lasten, eerst
doodschulden
Betaalt voor voort waan van den overlee-
den            6.0.0
Voort brengen van de berry        0.12.0
Aan de dragers        29.14.0
Qaan de flambouw-dragers        22.0.0
Aan de knecht van de buert
voor eenige verdiensten        2.10.0
Aan de dienders klock-luyders
ende knegt van de graffmakers
voor een vereering            2.10.0
Aan willem van Dijke, grafma-
ker voort openen vant graff        13.0.0
Betaalt [open plek] aan over-
huyr vant rouw behangsel        8.6.0
Aan de bidders            25.10.0
Voor een cleyn zegel tot de
bid-ceel                1.10.0
Voort consent om de overlee-
den bij avond te begraven        30.0.0
Aan Pieter Altena voor
verdiensten voort omseggen van de
dood van den overleedene        0.2.0
Aan 2 schenckers            6.0.0
Aan de weduwe van Hermanus backster,
voort sestigh bollen            2.10.0
/298/
Aan Johannes Alterra meester tim-
merman voort maken van de
kist etc.            28.0.0
Aan Francoys Meyaeert fance
kramer voor geleeverd rougoed    10.12.8
Aan [open plek] du Clou apot-
heecarius over geleeverde medi-
camenten            6.7.0
Aan de weduwe Pot over huer
van kannen, glasen etc.        7.3.0
Aan de weduwe [open plek] Crowee over
leverantie van handschoenen voor
de dragers en anders        12.2.0
Aan de weduwe [open plek] Derffjou? voort
maken van stricken tot rouw voor de
deisntmaagd            0.16.0
Aan [open plek] de Bruyn appotheec-
quer over geleverde medicamenten        3.10.0
Nog deselve            5.16.0
Aan Claas [open plek], backer
over leeverantie van 50 bolletgens        2.0.0
Aan [open plek] Crequet over
leverantie van flambouwen        21.0.0
Aan [open plek] over huyer
van rouw-mantels            5.1.0
Aan [open plek] serremonier
over t'maken van kappen etc.    16.2.0
Aan Marton [open plek] france naeyster
voort maken van rouw kleeren    6.0.0
Voor 7½ el swart laken ten dienste
van de minderdjarige Aari Henry Soltee    31.17.0
Aan Isaak Yeeskoot schoenmaker
over leverantie van rou schoenen
ende muylen                3.10.0
Aan de huysvrouw van den notaris Abben-
broeck over leverantie van winckel-
waren                    57.4.0
Aan Maria [open plek] komenijwinkelierster ter
sake van geleverde winkelwaren    42.9.0
Aan Lodewijck Smit voor twee
paar swarte kousen            3.16.0
Aan Jan Winterswijck schoenmaker
over een paar rou schoenen
en muylen voor de dienstmaagt    3.12.0
Aan Marton Roelax france naay-
ster voor t'rillje                0.6.8
/299/
Alderhande schulden
Betaalt aan Isack Heemskerk
over leverantie van mee        7.4.0
Aan Jan de blanke
brouwer in de Swaen over
leverantie van bieren            17.0.0
Aan [open plek] Schouten over leve-
rantie van weeseper bier        15.13.0
Aan [open plek] Wallrand meester
chirurgijn over raseeren en
anders                    12.7.8
Aan de weduwe Gerrit Arentseveld
lootgietser over geleverd lood
ende arbeydsloon            3.0.0
Aan Jan Becker vleyshouwer
over geleeverd vlees            12.18.8
Aan Jacob Leopolders,
kladschilder over arbeydsloon
ende leverantie van verve        12.16.8
Aan Frans Cromma schrijff-
meester voor eenige institutie van
minderjarige                7.14.0
Aan [open plek] van der Linden,
meester metselaar over arbeydsloon
ende geleverde materialen        16.15.8
Aan dirk snel glasemaker
voort repereeren van glasen        3.0.0
Aan [open plek] bontwer-
ker over leverantie van een
moff ten dienste van de
minderjarige                5.15.0
Aen Elisabet del Layne, wolle-
naayster voor naay-
loon ende eenige geleeverde
materialen                19.0.0
Aan Mary [open plek] kruyde-
nierster over geleeverde winkel-
waren                    4.14.0
Aan steven Ledeboer, meester
kleermaker over arbeyds-
loon                    12.13.0
Aan monseigneur Calsel voor
drie predicatien voor den overleeden
gedaan                18.18.0
Betaalt over bongeld vant
huys op de Langebrugge
ommegeslagen in den jare
1693 ende 1694            4.14.8
Aan de minderjarige is
gegeven soo tot sackgeld
als tot eenige kleinigheeden
/300/
te betalen                13.12.8

Aldus gedaan, geinventariseert ende bij
geschrifte gesteld opt aangeven van juffr.
Sara Catoir, weduwe sr. Joost Apourseau,
d'heer meester Bartholomees van Leeuwen ende
d'heer Hendrik Solliee hiervooren gemelt,
mitsgaders juffr. Susanna Apourseau, huysvrouw
van den voorn. heer van Leeuwen ende juffr.
Maria Grossy, huysvrouw van gemelte heer
Soliee, welke aangevingh geschiet is in
presentie van de minderjarige int hooft
deser gemelt, met verklaringe dat sij int
opgeven deses gehandelt ende gewandelt
hebben deugdelijck ende oprecht sonder
willen off weetens iets achter gehouden
off verswegen te hebben t'gunt tot yemants
voordeel off nadeel soude mogen strecken,
beloovende oversulcx indien haar yets te
voorschijn soude mogen koomen
desen daarmede te sullen doen verhoogen sooals
dat behoord, alsmede desnoots ende versocht
zijnde desen nader met solemneele eede
te bevestigen, t'Oirkonden geteekent op
den 9 April 1695
sura catore
B. van Leeuwen 1695
Henry Solie
Susanne Apourceaux
Mari Grossy
Mij present Joh. den Blaeuwen nots. pub. 1695

 

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 21:57

Fantastisch, Geert! Heel erg bedankt voor al uw tijd en moeite!

 

Wat denkt u dat met '16 taffreelen soo groot als kleyn' wordt bedoeld? 16 schilderijen?

 

 

 

 

Geert Ouweneel zei op wo, 06/22/2022 - 22:58

Inderdaad!

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 23:05

Fijn, dank! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.