Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Huwelijkse voorwaarden

Hoi iedereen, 

 

Zou iemand mij willen helpen met het transcriberen van deze notariële akte? 

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya

Reacties (3)

Kaya zei op di, 02/22/2022 - 12:28

p. 2

Geert Ouweneel zei op di, 02/22/2022 - 13:20

ende voor de nabeschreven getuygen, in eygener
personen gecomen ende verscheenen zijn,
den eersamen Jan Mortel, mr. fijnschilder,
weduenaar van saliger Sara Hagebroeck, als
toecomden bruydegom, ter eenre, ende
d'eerbare Marijtgen Guldemont, weduwe
van saliger Jacob Cortgras, als toecomende
bruyt ter andere zijden, wonende binnen deser
stede, mij notaris bekent, ende verclaarden
zij comparanten van voornemen te wesen
met den anderen te vergaderen in den heiligen egten-
staat, doch alvorens t'selve te voltrecken,
geconditioneert hebben dese navolgende
huwelijxe conditien, namentlijk,
dat de bruyt tot subsidie ende onderstant
deses huywelijcx aen ende innebrengen sal,
soo over haren huysraet ende imboedel, gout, silver,
gemunt als ongemunt, kleederen, soo van linnen,
sijde ende wolle, met den anderen getaxeert
op een somma van vier hondert guldens, ende
saeckelijk te taxeren, also deselve tegens
zijne schulden werden gebalanceert gestelt, ende waar-
mede zij comparanten over ende weder over verclaren
te nemen volcomen contentement, dat
voorts tusschen de toecomende eghtgenoten geene
de minste gemeenschap van goederen sal wesen,
alsoo deselve wel expresselijk gesecludeert ende
buytengesloten wert, voorts dat bij voorsterven
van den bruydegom voor de voorsz. bruyt, deselve
bruyt uyt des bruydegoms goederen verbetert
sal wesen met een somme van vijftigh guldens,
gelijk mede bij t'voorsterven van de bruyt
voor den bruydegom t'zij kint off kinderen
bij denselven verwekt int leven naarlatende ofte /
niet, ende mitsdien in allen gevalle den voorsz.
bruydegom onder de volgende conditie in vollen
ende vrijen eygendomme hebben ende behouden sal,
gelijk hem tot een douwarye wert gegeven bij desen,
alle de goederen, soo roerende als onroerende,
actien ende crediten, gene uytgesondert, die de
gemelte bruyt eenichzints metter doot ont-
ruymen ende naarlaten zal, soo nochtans
ingevalle de voorsz. bruyt kint off kinderen
int leven mochte comen achter te laten, den voorsz.
bruydegom gehouden sal zijn deselve ende
yder van hun tot hare mondige dagen van
25 jaren off eerder huywelijken state te alimen-
teren ende op te voeden, cleden ende reden ende alsdan
aen deselve kint ofte kinderen te verstrecken ende
toe te vougen sodanigen uutseth somme van penningen
off andersints als den bruydegom naar zijn staet
ende gelegentheyt van den boedel sal bevinden
te behoren, t'welck de voorsz. kint off kinderen wert
toegevought voor ende in plaetse van de legitime
portie die deselve naar rechten in des bruyts
naar te laten goederen zijn competerende, als haar
daarine, en in meerder niet, tot hare mede-
erffgenaem off erffgenamen instituerende bij desen,
belovende t'gunt voorsz. staet onverbreeckelijk
naer te comen ende achtervolgen.
Aldus gedaen, verleden ende gepasseert binnen
Leyden, ter presentie van de ondergeschreven getuygen.
Jan Mortel
X Dit ist selffs gestelde merck
van Marytgen Guldemont
Jacobus Coeliet
Reynier van Halderen
N. Gael notaris publicq 1697

 

Kaya zei op di, 02/22/2022 - 15:26

Super, Geert! Fijn dat ik weer op u kon rekenen. Heel erg bedankt, ook voor de andere transcriptie. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.