Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie brief Willem van Oranje

Op 23 januari 1584 schreef Willem van Oranje deze brief aan Reinhart van Aeswijn, die onder meer burgemeester van Utrecht was en de Unie van Utrecht ondertekende. 

Het lukt mij niet om deze brief geheel te ontcijferen. Wie kan mij helpen?

Nb. de brief is een kopie, gewaarmerkt door Th. van Sterckenborch.

Met vriendelijke groet, 

B. Wicherink

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 03/25/2023 - 12:42

De Prince van Oraengien, grave
van Nassau etc., marquis van
Veere etc.
Edele, eersaeme, discrete, lieve, besundere,
hoewel u goede acvectie tot vorderinge ende
welvaeren van des gemeyne lants saecken
u soo is gecerecommandeert, dattet onnoodich
waere u eenich vermaen dienaengaende
te doen, wel wetende dat ghij in egeene
saecken den vaderlande bereffende
versuymich en sullt willen sijn ende vermits
nochtans wij jegenwoordelijck bewillicht
hebben neve grave van Hohenlo om naer
Utrecht te reysen ende aldaer op de verseec-
kerheyt ende conservatie van den lande
ende steden, mitsgaders oock den steden
ende plaetsen van Gelderlandt ordre te
stellen, volgende de comissie ende
instructien die wij hem tot dien fine
hebben gegeven, is daerom ons genadich
ende vruntlijck begeeren bij desen, dat
ghij tot beteren extertie van sijnen last,
sijnder lieden met u goet advys, raedt ende
daet bijstaet, bij twelck ghij niet alleen
des gemeynen landts, maer oock u eygen
ende uwer huysfrouwen ende kinderen
welvaert sult helpen vorderen, ende
sult ons ende sijnder lieden sunderlingen
dienst t'ende wel gevallen daeraen doen
des wij in tijden ende wijlen met alle
danckbaerheyt willich ende wel bereet
sullen sijn tegens u te verschulden. Hiermede.
Edele, eersaeme, discrete, lieve, besundere,
sijt Godt bevolen. Tot Delft den 23en
January 1584.
U goede vrient, ende was
onderteyckent Guillem de Nassau.
Accordeert met sijne principaele
ende originele onderteyckent als
boven. In kennisse van mij,
Th. v. Sterckenborch

B. Wicherink zei op za, 03/25/2023 - 17:48

Beste Geert Ouweneel, 

Super, knap werk! Veel dank voor deze transcriptie en uw inspanning. 

Hartelijke groet,

Bram  

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.